NOU 2016: 18

Hjertespråket — Forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk

Til innholdsfortegnelse

Referanse- og litteraturliste

Utredninger, proposisjoner, stortingsmeldinger, innstillinger og rundskriv

NOU 1983: 6 Stadnamn.

NOU 1984: 18 Om samenes rettsstilling.

NOU 1985: 14 Samisk kultur og utdanning.

NOU 1987: 34 Samisk kultur og utdanning.

NOU 1990: 13 Forslag til ny lov om kommuner og fylkeskommuner.

NOU 1994: 21 Bruk av land og vann i Finnmark i historisk perspektiv, Bakgrunnsmateriale for samerettsutvalget.

NOU 1995: 6 Plan for helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning i Norge.

NOU 1997: 4 Naturgrunnlaget for samisk kultur.

NOU 1997: 5 Urfolks landrettigheter etter folkerett og utenlandsk rett.

NOU 1999: 19 Domstolene i samfunnet – Administrativ styring av domstolene. Utnevnelser, sidegjøremål, disiplinærtiltak.

NOU 2000: 3 Samisk lærerutdanning – mellom ulike kunnskapstradisjoner.

NOU 2003: 30 Ny offentlighetslov.

NOU 2004: 17 Statlig tilsyn med kommunesektoren.

NOU 2007: 14 Samisk naturbruk og rettssituasjonen fra Hedmark til Troms.

NOU 2008: 5 Retten til fiske i havet utenfor Finnmark.

NOU 2009: 14 Et helhetlig diskrimineringsvern – Diskrimineringslovutvalgets utredning om en samlet diskrimineringslov, grunnlovsvern og ratifikasjon av tilleggsprotokoll nr. 12 til EMK.

NOU 2012: 1 Til barnas beste – ny lovgivning for barnehagene.

NOU 2014: 8 Tolking i offentlig sektor.

NOU 2016: 4 Ny kommunelov.

Ekspertutvalgets delrapport, Kriterier for god kommunestruktur (2014).

Ot.prp. nr. 33 (1986–87) Om lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold.

Ot.prp. nr. 66 (1988–89) Om lov om stadnamn.

Ot.prp. nr. 60 (1989–90) Samisk språk. Lov om endringer i I) Lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven). II) Lov 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen. III) Lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene.

Ot.prp. nr. 66 (1990–91) Om lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova).

Ot.prp. nr. 42 (1991–92) Om lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).

Ot.prp. nr. 10 (1998–99) Om lov om spesialisthelsetjenesten m.m.

Ot.prp. nr. 12 (1998–99) Om lov om pasientrettigheter.

Ot.prp. nr. 5 (2000–2001) Om lov om gjennomføring av straff m.m.

Ot.prp. nr. 66 (2000–2001) Om lov om helseforetak m.m.

Ot.prp. nr. 111 (2001–2002) Om lov om endring av Lov 14.08.1918 nr. 1 om forandring av rikets inddelingsnavn (innføring av tospråklig navn på Finnmark fylke, norsk og samisk).

Ot.prp. nr. 33 (2004–2005) Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven).

Ot.prp. nr. 38 (2004–2005) Om lov om endring i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold.

Ot.prp. nr. 42 (2004–2005) Om lov om endringar i lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn m.m.

Ot.prp. nr. 72 (2004–2005) Om lov om barnehager (barnehageloven).

Ot.prp. nr. 38 (2005–2006) Om lov om endring av lov 14. august 1918 nr. 1 om forandring av rikets inddelingsnavn (innføring av tospråklig navn på Troms fylke, norsk og samisk).

Ot.prp. nr. 97 (2005–2006) Om lov om endringar i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. (statleg tilsyn med kommunesektoren).

Ot.prp. nr. 22 (2006–2007) Om lov om endringer i domstolloven mv.

Prop. 91 L (2010–2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.

Prop. 70 L (2011–2012). Endringar i deltakerloven, havressurslova og finnmarksloven (kystfiskeutvalet).

Prop. 88 L (2012–2013), Diskrimineringslovgivning (diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven).

Prop. 61 LS (2014–2015) Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen – nærpolitireformen).

Prop. 105 L (2014–2015) Endringar i lov om stadnamn (om høvet grunneigarar har til å fastsetje skrivemåte av bruksnamn m.m.).

Prop. 1 S (2015–2016) Kunnskapsdepartementet.

Prop. 33 L (2015–2016) Endringer i barnehageloven (tilsyn m.m).

Prop. 62 L (2015–2016) Endringer i forvaltningsloven mv. (administrative sanksjoner mv.).

St.meld. nr. 21 (1962–63) Om kulturelle økonomiske tiltak av særlig interesse for den samiske befolkning.

St.meld. nr. 25 (1996–97) Åpenhet og helhet. Om psykiske lidelser og tjenestetilbudene.

St.meld. nr. 10 (2003–2004) Om Sametingets virksomhet i 2002.

St.meld. nr. 25 (2005–2006) Mestring, muligheter og mening.

St.meld. nr. 28 (2007–2008) Samepolitikken.

St.meld. nr. 37 (2007–2008) Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn (kriminalomsorgsmeldingen).

St.meld. nr. 11 (2008–2009) Læreren – rollen og utdanningen.

St.meld. nr. 47 (2008–2009) Samhandlingsreformen.

Meld. St. 7 (2009–2010) Gjennomgang av særlovshjemler for statlig tilsyn med kommunene.

Meld. St. 12 (2011–2012) Stat og kommune – styring og samspel.

Meld. St. 6 (2014–2015) Sametingets virksomhet 2013.

Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet.

Meld. St. 38 (2014–2015) Open og opplyst.

Meld. St. 5 (2015–2016) Sametingets virksomhet 2014.

Meld. St. 11 (2015–2016) Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019).

Meld. St. 12 (2015–2016) Kvalitet og pasientsikkerhet 2014.

Meld. St. 19 (2015–2016) Tid for lek og læring – Bedre innhold i barnehagen.

Meld. St. 22 (2015–2016) Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver.

Meld. St. 27 (2015–2016) Digital agenda for Norge – IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet.

Meld. St. 28 (2015–2016) Fag – Fordypning – Forståelse – En fornyelse av Kunnskapsløftet.

Indst. O. nr. XI (1901–02) Om Lov om afhændelse af Statens Jord og Grund i Finmarkens Amts Landdistrikt.

Innst. O. nr. 3 (1990–91) Innstilling fra kirke- og undervisningskomiteen om samisk språk. Lov om endringer i lov av 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven), lov av 13.juni 1969 nr. 24 om grunnskolen og lov av 13. august 1915 nr. 5 om domstolene.

Innst. O. nr. 13 (2002–2003) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om endring i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (ny organisering av arbeidet for samiske språk).

Innst. 12 S (2015–2016) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2016, kapitler under Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet samt forskningskapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområde 16).

Innst. 16 S (2015–2016) Innstilling frå kommunal- og forvaltningskomiteen om løyvingar på statsbudsjettet for 2016 vedrørande kapittel under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (rammeområda 1, 6 og 18).

Dokument 16 (2011–2012) Rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i grunnloven.

Miljøverndepartementet, Ikraftsetting av lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) med forskrifter (matrikkelforskriften), Rundskriv 2009–5.

Kommunal- og moderinseringsdepartementet, Nytt kapittel 10A i kommuneloven – statlig tilsyn med kommunesektoren, Rundskriv H-03/07.

Kunnskapsdepartementet, Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene, Rundskriv F-08/2006.

Internasjonale konvensjoner, avtaler og andre instrumenter

Universal Declaration of Human Rights, 10 December 1948 (FNs verdenserklæring om menneskerettighetene, UDHR).

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Rome 4 November 1950 (Den europeiske menneskerettskonvensjonen, EMK – med protokoller).

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, General Assembly resolution 2106 (XX) of 21 December 1965 (FNs rasediskrimineringskonvensjon).

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966 (FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter).

International Covenant on Civil and Political Rights, General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966 (FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, SP).

Convention on the Rights of the Child, General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989 (FNs barnekonvensjon).

ILO Convention No. 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries (Indigenous and Tribal Peoples Convention), 1989 (ILO-konvensjon nr. 169).

European Charter for Regional or Minority Languages, Strasbourg, 05/11/1992, ECMRL (minoritetsspråkpakten).

Framework Convention for the Protection of National Minorities, Strasbourg, of 1 February 1995 (Europarådets rammekonvensjon for beskyttelse av nasjonale minoriteter).

Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, UN General Assembly resolution 61/295, 13. September 2007, UNDRIP (FNs erklæring 13. september 20017 om urfolks rettigheter (FNs urfolkserklæring)).

Outcome document of the high-level plenary meeting of the General Assembly known as the World Conference on Indigenous Peoples, A/RES/69/2 (2014) (Verdenserklæringen fra FNs verdenskonferanse om urfolks rettigheter).

Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage on 16 November 1972 (UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven).

Internasjonale observasjonsuttalelser, tolkningsuttalelser og andre avgjørelser

General Comment No. 23: Article 27 (Rights of Minorities), 8 April 1994, CCPR/C/21/Rev.1/Add.5.

General Comment No. 31 (2004): Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant, 26 May 2004, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13.

Sandra Lovelace v. Canada (Communication No. R.6/24/1977), CCPR/C/OP/1 at 10 (1985), views adopted 30 July 1981.

Ilmari Länsman et al. v. Finland (Communication No 511/1992), CCPR/C/52/D/511/1992 (1994), views adopted 26 October 1994.

Thlimmenos v. Greece (2001) ECHR 6 Apr 2000 31 EHRR 411 44.

Shamayev AO v. Georgia, 20 ECtHR 12.

Stephen Hagan v. Australia, (Communication No. 26/2002), U.N. Doc. CERD/C/62/D/26/2002 (2003).

General Comment No. 13 (1999): The Right to Education (Art. 13). UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) 8. December 1999.

CESCR General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12), Adopted at the Twenty-second Session of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, on 11 August 2000 (Contained in Document E/C.12/2000/4).

General Recommendation No. 32 (2009): The Meaning and Scope of Special Measures in the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination.

Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Guidelines for the CERD-specific document to be submitted by states parties under article 9, paragraph 1, of the convention, CERD/C/2007/1 (2007).

Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination – Norway, A/44/18 (1990).

Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Concluding observation of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination – Norway, CERD/C/NOR/CO/21–22, (2015).

Guidelines for the CERD-specific document to be submitted by states parties under article 9, paragraph 1, of the convention, CERD/C/2007/1.

General Recommendation No. 11 (2009): Indigenous children and their rights under the Convention.

Committee on the Rights of the child, The Rights of Indigenous Children – Recommendations, 34th session, 3 October (2003).

United Nations, General Assembly resolution 47/135, adopted 18. December 1992, Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities.

United Nations, UN-Document E/CN.4/1995/2, E/CN.4/Sub.2/1994/56 (Utkast til urfolkserklæring utarbeidet 1994 av FNs underkommisjon for forhindring av diskriminering og beskyttelse av minoriteter).

Alta Outcome Dokument, UN offical version (2013).

Council of Europe, Explanatory Report to the European Charter for Regional or Minority Languages, Strasbourg, 5.XI.1992, European Treaty Series – No. 148.

Council of Europe, Application of the charter in Norway, Third monitoring cycle, ECRML 82007) (2007).

Council of Europe, Report of the Committee of Experts, Fourth Report – Norway, MIN-LANG (2009).

Council of Europe, Application of the charter in Norway, 5th monitoring cycle, ECRML (2012).

Council of Europe, Advisory committee on the framework convention for the protection national minorities, The language rights of persons belonging to national minorities under the framework, ACFC/44DOC(2012)001 Rev, Thematic Commentary No. 3 (2012).

Council of Europe, Application of the charter in Norway, 6th monitoring cycle, ECRML (2015).

Magee and Others v. the United Kingdom (application no. 26289/12).

Carson and Others v. the United Kingdom (application no. 42184/05).

International Labour Office, Indigenous and Tribal Peoples: A Guide to ILO Convention No.169.

Ilolex: 162000ECU169, Report of the Committee set up to examine the representation alleging non-observance by Ecuador of the Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169), made under article 24 of the ILO Constitution by the Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL).

Litteratur

Agenda/Norut NIBR Finnmark, Oppfølging av plan for helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning i Norge (2002).

Anaya, James, Indigenous Peoples in International Law (2:a uppl.) Oxford University Press (2004).

Andenæs, Johs., Norsk straffeprosess, 2.utg., samlet utgave ved Tor-Geir Myhrer. Universitetsforlaget (2001).

Andersen, Svanhild og Strømgren, Johan, Evaluering av samelovens språkregler, Nordisk Samisk institutt (2007).

Anderson, Ian m.fl., Indigenous and tribal peoples’ health (The Lancet – Lowitja Institute Global Collaboration): a population study, The Lancet (2016).

Arbeidsgruppe om læremidler i samiskopplæringen. Forslag til tiltak for å øke det nordiske samarbeidet om felles utvikling og bruk av læremidler i barnehage og skole for å styrke samiskopplæringen (2015).

Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Handlingsplan for samiske språk (2009).

Asplan Viak, Evaluering av Sametingets tilskudd til samiske barnehager (2010).

Aubert, Vilhelm, Den samiske befolkning i Nord-Norge. Oslo, Statistisk sentralbyrå (1978).

Avtale om samarbeid mellom Finnmark fylkeskommune og Sametinget, undertegnet 2003.

Avtale om samarbeid mellom Troms fylkeskommune og Sametinget, undertegnet 2007.

Aarseth, Bjørn, Aslak Hætta reindriftssame og opprører, Norsk biografisk leksikon, nettutgave (2001).

Aarseth, Bjørn, Lars Hætta reindriftssame, lærer og bibeloversetter, Norsk biografisk leksikon, nettutgave (2001).

Baker, C., Foundations of Bilingual Education and Bilingualism, Multilingual Matters. (2011).

Bergsland, Knut, Rørossamiske tekster (1943).

Bjerkeli, Bjørn, Selle, Per (red.), Samer, makt og demokrati, Sametinget og den nye samiske offentligheten (Oslo 2003).

Bjørklund, Ivar, Fjordfolket i Kvænangen, Universitetsforlaget (1985).

Bjørklund, Ivar, Gjenreisning og fornorskning, Ottar 1/1986 og i NRK Sapmi (3.11.2014).

Blix Hagen, Rune, Petter Dass – en arrogant helvetespredikant, Fri tanke, nettutgave (25.6.2007).

Bongo, Berit Andersdatter, Samer snakker ikke om helse og sykdom – Samisk forståelseshorisont og kommunikasjon om helse og sykdom (2012).

Borgen, Peder, Samenes første landsmøte 6.–7. februar 1917. Grunnlaget for Samefolkets dag 6. februar Tapir forlag (1997).

Braseth, L, Samer sør for midnattssola, Fagbokforlaget (2015).

Brenna, Wenke, Samene i rettssystemet, Čálliid Lágádus (2005).

Brownlie, Ian, Principles of Public International Law, 6. Opplag. Oxford University Press (2003).

Cassese, Antonio, International Law, 2. opplag. Oxford University Press(2005).

Dalen, Arnold m fl., Trøndersk språkhistorie, Tapir forlag (2008 nr. 3).

Dankersen, Astrid, Samisk artikulasjon – Melankoli, tap og forsoning i en (nord)norsk hverdag, PhD i sosiologi, Fakultet for samfunnsvitenskap, Universitetet i Nordland (2014).

DIFI, Direktoratet for forvaltning og IKT, Referansekatalogen for IT-standarder i offentlig sektor.

Domstoladministrasjonen. Den samiske dimensjonen i rettsvesenet. Rapport fra arbeidsgruppe, (2011).

Dunfjeld-Aagard, Lisa, Sørsamiske kystområder. Tolking av fortidig samisk tilstedeværelse i Ytre Namdal, Hovedfagsoppgave I arkeologi, UiT (2005).

Eckhoff, Torstein, Smith, Eivind, Forvaltningsrett, 10. utg., Digital utgave (2016).

Eidheim, Harald, Aspects of the lappish majority situation. Oslo. Universitetsforlaget (1971).

Eriksen, Knut E og Niemi Einar, Den finske fare. Universitetsforlaget (1981).

Evjen, B., Samisk skolehistorie – med eksempler fra Salten og Tysfjord. Årbok for norsk utdanningshistorie 2004. Notodden. Telemarksforskning (2004).

Evjen, Bjørg og Hansen Lars Ivar, Nordlands kulturelle mangfold, Pax (2008).

Falch, Torvald og Selle, Per, «Staten og Sametinget» i Bjørn Bjerkli og Per Selle (red.) Samepolitikkens utvikling. Oslo: Gyldedal Akademisk (2014).

Eytorsson, Einar, Sjøsamene og kampen om fjordressursene, CaliidLágádus (2008).

Fjellheim, Sverre, Gåebrien Sijte – en sameby i Rørostraktene, eget forlag (2012).

Fjellström, Phebe, Samisk kultur och historia i hermeneutisk belysning av europeisk och nordisk arkivmaterial. I: Folk og ressurser i Nord. Trondheims-symposiet midt- og nordskandinavisk kultur 1982.

Fokstad, Per, «Hvordan fornorskningen grep inn i mitt liv», I: Hidle og Otterbech (red.), Fornorskningen i Finmarken. Kristiania (1917).

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Handlingsplan for samiske språk, Status 2010 og videre innsats 2011.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Fylkesmannsrollen – Utvikling og utfordring (2012).

Fugelsnes, Elin, Fra skallemålinger til selvbestemmelse, Fagbladet Forskningsetikk (7. juni 2016).

Furskognes, Ann-Karin m.fl, Tolkeprosjektet, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin. Prosjektrapport (2013).

Gaski, Lina, Landskap og identitet, Fortidsvern nr. 2/2000.

Gaski, Lina: «Ressurser og rettigheter sett i et lokalsamfunns perspektiv» I: Bjørklund, (red.) Norsk ressursforvaltning og samisk rettighetsforhold. Om statlig styring, allmenningens tragedie og lokale sedvaner i Sápmi. Oslo: Ad NotamGyldendal (1999).

Grenersen, Geir, Saba vs. Thomassen, Utdanningsnytt februar 2011.

Gjessing, Gutorm, Norge i Sameland, Gyldendal (1973)

Gustavsen, John, Per Fokstad: en foregangsmann blant samene, Nordkalotten nr. 12, (1977)

Hannum, Hurst: Autonomy, Sovereignty and Self-Determination: The Accommodation of Conflicting Rights (rev. uppl.) University of Pennsylvania Press (1990)

Hansen, Lars Ivar, Norwegian, Swedish and Russian «tax-lands» in the North. Tapir Akademisk Forlag (2011).

Helsedirektoratet, Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Overordnet strategi 2011–2015. (2010).

Helsedirektoratet, Kartlegging av tolkebruk i kommunehelsetjenesten (2013).

Helsedirektoratet, Treårige satsinger innen samiske helse- og omsorgstjenester, (2010–2012). Rapport 2013.

Helse- og omsorgsdepartementet, Omsorgsplan 2015.

Helse- og omsorgsdepartementet, Demensplan 2015 «Den gode dagen», Delplan til Omsorgsplan 2015.

Imsen, Steinar, Taxes, tributes and tributary lands in the making of the Scandinavian kingdoms in the Middle Ages, «Norgesveldet» Occasional Papers No 2, Trondheim 2011.

Hansen, Lars Ivar og Olsen, Bjørnar, Samenes historie fram til 1750, Cappelen (2004).

Ketil Lenert Hansen, Ethnic discrimination and health: The relationship between experienced ethnic discrimination and multiple health domain’s rural sámi population, International journal of circumpolar health (2015).

Hansen, Ketil Lenert, Minton, Stephen og Sørlie, Tore, Discrimination amongst Arctic indigenous Sami and non-indigenous populations in Norway – the SAMINOR 2 questionnaire study, Journal of Northern Studies (2016).

Helander Rautio Kaisa, Namat dan nammii. Sámi báikenamat dáriuidujttin Várjagas guovllus Norgga uniovdnaáiggi loahpas, Diedut 1/2008.

Helander, Kaisa Rautio, Sámi báikenamat ja nammahálddašeapmi giellapolitihkaoassin, Dieđut 2/2015.

Henriksen, Jan Erik, Samisk sosialt arbeid – fra ildsjeler til institusjonalisering?, Høgskolen i Alta 2005.

Hirvonen, V., Sámi skuvla plánain ja praktihkas, Norges forskningsråd/ Sámi allaskuvla/ Čálliid Lágádus (2003).

Hætta, Odd Mathis, Per Fokstad – portrett av en visjonær samisk pioner, I boka «dasgo eallin gáibida min soahtái ja mii boahtit – mii boahtit dállán! = – selve livet kalder os til kamp og vi kommer – vi kommer straks! 1919–99», John T. Solbakk (red). Kárášjohka, (1999).

Hætta, Odd Mathis, Samene – Nordkalottens urfolk, Høyskoleforlaget (2002).

Høgmo, Asle, Det tredje alternativ. Barns læring av identitetsforvaltning i samisk-norske samfunn preget av identitetsskifte, Tidsskrift for samfunnsforskning, bd. 27 s. 395–416. (1986).

Jensen, Eivind Bråstad, I møte med en flerkulturell landsdel, Nordkalottforlaget (2015).

Jernsletten, Regnor, Trondheimlandsmøtet 1917 og samebevegelsen, Samer i sør, årbok nr. 4, Snåsa (1991).

Johansen, Ann-Gøril, Ett skritt fram og to tilbake i Bjerkeli/Selle i Samer, makt og demokrati, Sametinget og den nye samiske offentligheten (2003).

Johansen, Yngve, Instrukser om fornorskning av samiske stedsnavn på kart, Tana Årbok 2008.

Johnsen, Elin og Linstad, Line, Nye helse- og sosialtjenester for den samiske befolkning, Nasjonalt senter for telemedisin (2003).

Jonassen, Ejva-Krihke, Åarjel-saemien skuvlehistovrije. I: Fjell-Folk, årbok for Rørosmuseet 2012.

Justisdepartementet, Rett til tolk, Rapport om tolking og oversettelse i norsk straffeprosess (2005).

Kalstad, Johan Ailo, Overordnet organisering av spesialisthelsetjenesten til den samiske befolkningen i Norge – vurderinger og alternativer (2016).

Kappfjell, Betty, Frå «finnunge» på Trofors til internathusmor i Hattfjelldal, Samisk skolehistorie 5, Davvi Girji (2011).

Kintel, Anders, Lulesamisk høgskoleutdanning, I Svein Lund (Red.), Samisk skolehistorie (2013).

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, The European charter for regional or minority languages, sixth periodical report – Norway (2014).

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Rapport fra gjennomgang av samelovens språkregler (2014).

Kommunal- og regionaldepartementet, rapport om tospråklighet i kommuner i forvaltningsområdet for samisk språk (2002).

Kommunal- og regionaldepartementet, Grenseløst i Nord, Arbeidsrapport om samarbeid mellom Norge og Finland(2004).

Konsultasjonsavtalen, Prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget, undertegnet 11. mai 2005, stadfestet ved kgl. res. 1 juli 2005.

Kriminalomsorgen, Gjennomgang av soningsforholdene for samiske innsatte og domfelte, Rapport fra arbeidsgruppe, (2011).

Kriminalomsorgsdirektoratet, Kriminalomsorgens tiltaksplan for god og likeverdig straffegjennomføring for samiske innsatte og domfelte (2014).

Kulturdepartementet, Høringsnotat om revisjon av forskrift om skrivemåten av stadnamn (11. mai 2016).

Kunnskapsdepartementet, Nasjonal rekrutteringsstrategi for samisk høyere utdanning

Kunnskapsdepartementet, Strategi for rekruttering av førskolelærere i barnehagen (2007–2011).

Kvernmo, Siv, Psykisk helse hos samisk, norsk og kvensk ungdom, Tidsskrift for Den norske legeforening 2001.

Kyllingstad, Jon Røyne, Kortskaller og langskaller, Spartacus (2004).

Kymlicka, Will, Contemporary Political Philosophy, 2. opplag. Oxford University Press (2002).

Larsen, Anders, Fornorskningen i de nuværende skoler i Finmarken, I Hidle og Otterbech (red.) Fornorskningen i Finmarken. Kristiania. Forlaget Lutherstiftelsens Boghandel (1917).

Larsson, Bjørg, Finnefondet – Et fornorskningsinstrument, Hovedoppgave UiTø (1989).

Lund, Svein, Samisk skolehistorie, bd 1–6, Davvi Girji (2003).

Magga, Ole Henrik, Sametingets 25 år, foredrag ved Sametingets jubileum 21. oktober 2014.

Melbøe, Linn m.fl. Situasjonen til samer med funksjonsnedsettelse (2016).

Minde, Henry, Fornorskinga av samene – hvorfor, hvordan og hvilke følger? Samisk skolehistorie, Davvi Girji forlag (2005).

Myhrer, Tor-Geir, Norsk straffeprosess, 4. utgave (2009).

Nergård, Jens Ivar, Det skjulte Nord-Norge, ad Notam Gyldendal (1994).

Norut, Undersøkelse om selvopplevd diskriminering blant samer i Norge (2006).

Norut, Kartlegging av samisk perspektiv i kommunesektoren (2012).

Nordlandsforskning, Kunnskapsløftet 2006 Samisk – Mot en likeverdig skole? Sluttrapport fra evalueringsarbeidet av Kunnskapsløftet Samisk (LK06S) (NF-rapport nr. 1/2012).

Nordlandsforskning, Samisk språkundersøkelse (NF-rapport nr. 7/2012).

Nordlandsforskning, Samisk via fjernundervisning – Ei kartlegging og veien videre (NF-rapport nr. 10/2012).

Nygaard, Vigdis, Áila Marge Varsi Balto, Marit Solstad og Karl Jan Solstad, Evaluering av samiske språksentre, 2012.

Nystad T, Melhus M, Lund E, Samiskspråklige er mindre fornøyd med fastlegetilbudet, I tidsskrift for den Norske Legeforening (2006).

Nystø, Sven Roald m.fl (red), Sámediggi 25 jagi Sametinget 25 år (2014)

Olsen, Leiv, Sørsamisk historie i et nytt lys, UiTø skriftserie nr. 17, Stavanger (2010).

Otterbech: Kulturværdier hos Norges finner. Kristiania. H. Aschehoug & co (1920).

Pedersen, Paul og Høgmo, Asle (red.), Sãpmi slår tilbake. Samiske revitaliserings- og moderniseringsprosesser i siste generasjon, CalliidLagadus (2012).

Pedersen, Paul og Nyseth, Torill (red.), City-saami. Same i byen eller bysame? CálliidLágádus (2015).

Pollan, Brita, For djevelen er alt mulig, kristne historier om samene, Høyskoleforlaget (2007).

Ravna, Ellen, Undersøkelse av bruken av samisk språk. Om bruken av samisk språk blant privatpersoner i samiske områder, offentlige institusjoner, samiske organisasjoner og samiske bedrifter. Rapport, Tana, Samisk Nærings- ogUtredningssenter (SEG) (2000).

Ravna, Øyvind, Samenes rett til land og vann, sett i lys av vekslende oppfatninger om samisk kultur i retts- og historievitenskapene, Historisk tidsskrift, 02/2011 (2011).

Rasmussen, Sigrun: John Savio (1902–38): en samisk kunstner fra Sør-Varanger, Savio-museet, (2005).

Rasmussen, Torkel, Jávohuvvá ja ealáska. Davvisámegielagiid demografiija ja buolvvaidgaskasaš sirdaseapmi Norggas ja Suomas, Tromsø, Romssa universitehtta (2005).

Rogstad, Granøyen Kaare: Streif i sørsamenes saga, Rune, Trondheim (1980).

Rørosmuseet Årbok 2012.

Saemien Sijte årbok nr. 21985.

SáFá-utredning om etablering av nordisk språkfagsenter, Innrättande av en samnordisk forsknings- och yrkes/recurscentral för det samiska språket. (2011).

Sájets, Michael, Foredrag for språkutvalget (2015).

Samarbeidsavtale mellom Sametinget i Norge, Nordland fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Hedmark fylkeskommune, undertegnet 11. februar 2005.

Samisk Parlamentarisk Råd, Felles samisk språkarbeid (1998).

Samisk Parlamentarisk Råd, Sámi Giellagáldu ásaheapmi, sak 027/12.

Sametinget, Samisk er tøft (2004).

Sametinget, Melding om samiske helse- og sosialtjenester (2005).

Sametinget, Forslag til ny organisering av samisk språksamarbeid innenfor sametingenes ansvarsområder (2008).

Sametinget, Brev fra Sametinget til SSB, 9. mars 2009. Ref. 07/1152 – 42 (2009).

Sametinget, Nye tildelingskriterier for tildeling av tospråklighetsmidlene, sak 011/11 (2011).

Sametinget, Sametingsmelding om opplæring og utdanning (2011).

Sametinget, Sametingets reviderte budsjett, Sak 26/12 (2012).

Sametinget, Sametingsmelding om samisk språk (2013).

Sametinget, Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud (2013).

Sametinget, Handlingsplan for utvikling av læremidler 2015–2018 (2014).

Sametinget, Handlingsplan for samisk barnehagetilbud 2015–2018, sak 009/15 (2015).

Sametinget, Sametingets årsrapport (2015).

Sametinget, Pressemelding om Sametingets valgmanntall, 16. november 2015.

Sametinget, Sametingets budsjett 2015.

Sametinget, Utredning kommunereformen og samiske interesser (2015).

Sametinget SP 33/16 Ivaretakelse av samiske barns rettigheter og behov ved kvalitet- og strukturendringer i barnevernet.

Sametinget, Sámi báikenamat almmolaš geavahusas/Samiske stedsnavn i offentlig bruk, Sak SR 65/16 (2016).

Sametinget, Sámi báikenamat almmolaš geavahusas/Samiske stedsnavn i offentlig bruk, Sak SP 19/16 (2016).

Sametinget, Sametingets budsjett 2016.

Sametinget, Hefte for nordsamisk rettskriving/Čállinrávagirji (2016)

Sametingsrådet, Samiske institusjoner og det sivile samfunn (2008).

Sametingsrådet, Sametingsrådets tiltredelseserklæring for et sametingsråd utgått av NSR og felleslista for NSR (2013–2017).

Sámi allaskuvla/Samisk høgskole, Samiske tall forteller 5 – Kommentert samisk statistikk (2012).

Sámi allaskuvla/Samisk høgskole, Samiske tall forteller 6 – Kommentert samisk statistikk (2013).

Sámi allaskuvla/Samisk høgskole, Samiske tall forteller 8, Kommentert samisk statistikk (2015).

Sandvik, Gudmund, Om oppfatninger av retten til bruk av land og vatn i Finnmark fram mot slutten av 1960-åra. I: Vedlegg 1 til NOU 1997: 4.

Sandøy, Ragnhild, Instrukser om fornorskning av samiske stedsnavn på kart, I Samenes historie(2011).

SANKS, Samisk nasjonal kompetansetjeneste for psykisk helsevern og rus, Strategiplan 2015–2021.

Selle, Per, Sametingets organisatoriske utfordringer. En vurdering (2011).

Sivilombudsmannen, Sivilombudsmannens årsmelding. Oppføling av besøk i Tromsø fengsel (2009).

Skoghøy, Jens E. A., Tvisteløsning, 1. utg. (2010).

Skogvang, Susann Funderud, Samerett, 2. utg. Universitetsforlaget (2009).

Skutnebb-Kangas, Tove, Bilingualism or not – the education of minorities (1984).

Smith, Carsten, Samiske rettigheter i nordisk perspektiv, I Lov og Rett, 06/2006.

Smith, Carsten, En lovutreders drøm (2014).

Sokki, Risten, Bonán bonán soga suonaid, Tvinner slektas sener, Gyldendal (1996).

Solbakk, John Trygve (red.), Samene – en håndbok, Davvi Girji OS, (2004).

Solbakk, Aage, Sámi historjá 2, Davvi Girji (1997).

Solem, Erik, Lappiske rettsstudier, Universitetsforlaget (1970).

Sosial- og helsedepartementet, Mangfold og likeverd. Regjeringens handlingsplan for helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning i Norge 2002–2005 (2001).

Sundvollenplattformen, Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet (2013)

Svendsen, Karin A, Blir gamle i kjente omgivelser, I Fagbladet 04.11.2015

Svonni, Mikael, Samiska skolbarns samiska. En undersökning av minoritetsspråks-beärskning i en språkbyteskontext. Umeå Studies in the Humanities 113. Umeå: Acta Universitatis Umensis. (1993).

Synovate, Brukerundersøkelse om samiske læremidler (2012).

Thornberry, Patrick, The Convention on the Elimination of Racial Discrimination, Indigenous Peoples and Caste/Decent-based Discrimination, i Joshua Castellino and Niamh Walsh (red.), International Law and Indigenous Peoples. Martinus Nijhoff Publishers(2005).

Tjelle, Ingjerd, Bortsendt og internert, møter med internatbarn, Polar forlag, (2000).

Todal, Jon, Samisk språk i Svahken Sijte. Sørsamisk vitalisering gjennom barnehage og skule, Samisk Høgskole. Diedut nr. 1. (2007).

Todal, Jon, Opplæringa i samisk som andrespråk. Guovdageaidnu/ Kautokeino: Sámi allaskuvla/ Samisk høgskole. (1998).

Todal, Jon, Samisk språk i grunnskolen, jevn vekst og brått fall i Samiske tall forteller (2008).

Todal, Jon, Endringar i den sørsamiske språksituasjonen, Ei kunnskapsoppsummering bygd på tal (upublisert).

Todal, Jon, Forvaltningsområdet for samisk språk i tjue år, I Bjerkeli, Bjørn og Per Selle m.fl. Samepolitikkens utvikling (2015).

Trosterud, Trond, Samisk og kvensk i Noreg etter 1905, Språkrådet, Språknytt (2005).

Utkast fra finsk-norsk-svensk-samisk ekspertgruppe, Nordisk samekonvensjon (2005).

Utvalg for samisk forskning og høyere utdanning, Langs lange spor – om samisk forskning og høyere utdanning – Guhkes bálgáid mielde – sámi dutkama ja alit oahpahusa birra (2012).

Vegdirektoratet, Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (skiltnormal), del 1 Fellesbestemmelser. Nr. 300 (2014).

Westfjell, Ole, Følte seg trakassert på sameskolen, Samisk skolehistorie 1, (2005).

Zorgdrager, Nellejet, De rettferdiges strid, Kautokeino 1852. Samisk motstand mot norsk kolonialisme. Norsk folkemuseum, Oslo (1997).

Øyen, Ørnulf, Behovet for å øke kvaliteten på og kontrollen med rettstolker, Lov og Rett 02/2013.

Øyen, Ørnulf, Behovet for å øke kvaliteten på og kontrollen med rettstolker, Lov og Rett 02/2013.

Øzerk, Kamil, Om tospråklig utvikling, Oris forlag (1992).

Åhren, Mattias, Indigenous peoples’status in the International Legal System, Oxford University Press (2016).

Til dokumentets forside