NOU 2016: 5

Omgåelsesregel i skatteretten — Lovfesting av en generell omgåelsesregel i skatteretten

Utredningen inneholder forslag om lovfesting av en generell omgåelsesregel i skatteretten. Regelens funksjon er å trekke grensen mellom akseptabel skatteplanlegging og uakseptabel skatteomgåelse. Den foreslåtte omgåelsesregelen er ment å erstatte den gjeldende ulovfestede gjennomskjæringsregel som er utviklet først og fremst gjennom Høyesteretts praksis. Forslaget tar i hovedsak sikte på å videreføre innholdet av dagens ulovfestede gjennomskjæringsregel, men det foreslås enkelte endringer både i regelens innhold og struktur.

Les dokumentet