NOU 2019: 6

Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2019

Til innholdsfortegnelse

4 Tabellvedlegg

Tabell 4.1 Skattesatser og beløpsgrenser for inntektsårene 2012 –2019

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

a. Trygdeavgift pst.

Lønnsinntekt, pst.

7,8

7,8

8,2

8,2

8,2

8,2

8,2

8,2

Primærnæringsinntekt1, pst.

11,0

11,0

11,4

11,4

11,4

11,4

11,4

11,4

Annen næringsinntekt, pst.

11,0

11,0

11,4

11,4

11,4

11,4

11,4

11,4

Pensjonsinntekt

4,7

4,7

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

b. Trinnskatt (toppskatt t.o.m. 2015)

Trinn 1

Sats, pst.

0,44

0,93

1,4

1,9

Innslagspunkt

159 800

164 100

169 000

174 500

Trinn 2

Sats, pst.

1,7

2,41

3,3

4,2

Innslagspunkt

224 900

230 950

237 900

245 650

Trinn 3 (tidl trinn 1 i toppskatten)

Sats2, pst.

9,0

9,0

9,0

9,0

10,7

11,52

12,4

13,2

Innslagspunkt

490 000

509 600

527 400

550 550

565 400

580 650

598 050

617 500

Trinn 4 (tidl trinn 2 i toppskatten)

Sats, pst.

12,0

12,0

12,0

12,0

13,7

14,52

15,4

16,2

Innslagspunkt

796 400

828 300

857 300

885 600

909 500

934 050

962 050

964 800

Skatter på alminnelig inntekt

c. Kommune, fylkes- og fellesskatt

Finnmark og Nord-Troms, pst.

24,5

24,5

23,5

23,5

21,5

20,5

19,5

18,5

Landet ellers, pst.

28,0

28,0

27,0

27,0

25,0

24,0

23,0

22,0

d. Maksimale marginale skattesatser

Lønnsinntekt (ekskl. arbeidsgiveravgift), pst.

47,8

47,8

47,2

47,2

46,9

46,7

46,6

46,4

Primærnæringsinntekt1, pst.

51,0

51,0

50,4

50,4

50,1

49,9

49,8

49,6

Annen næringsinntekt, pst.

51,0

51,0

50,4

50,4

50,1

49,9

49,8

49,6

Standardfradrag mv.

e. Personfradrag

Klasse 1, kr

45 350

47 150

48 800

50 400

51 750

53 150

54 750

56 550

Klasse 2, kr3

90 700

94 300

72 000

74 250

76 250

78 300

-

-

f. Minstefradrag for lønnsinntekt

Sats, pst.

38,0

40,0

43,0

43,0

43,0

44,0

45,0

45,0

Øvre grense, kr

78 150

81 300

84 150

89 050

91 450

94 750

97 610

100 800

Nedre grense, kr

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

g. Minstefradrag for pensjonsinntekt

Sats, pst.

26,0

26,0

27,0

29,0

29,0

31,0

31,0

31,0

Øvre grense, kr

65 450

68 050

70 400

72 200

73 600

81 200

83 000

85 050

Nedre grense, kr

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

h. Lønnsfradrag 4 , kr

31 800

31 800

31 800

31 800

31 800

31 800

31 800

31 800

i. Særfradrag for alder, kr

j. Særfradrag for uførhet, kr

32 000

32 000

32 000

k. Særskilt skattefradrag for pensjonister

Maksimalt beløp, kr

29 300

30 300

30 000

30 800

29 880

29 940

29 950

30 000

Innslagspunkt trinn 1, kr

165 000

170 750

175 900

180 800

184 800

188 700

193 250

198 200

Nedtrappingssats trinn 1, pst.

15,3

15,3

15,3

15,3

15,3

15,3

15,3

15,3

Innslagspunkt trinn 2, kr

251 700

259 800

266 900

273 650

278 950

284 350

290 700

297 900

Nedtrappingssats trinn 2, pst.

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

j.Skattebegrensningsregelen 5

Avtrappingssats, pst.

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

Skattefri nettoinntekt

Enslige, kr

122 100

127 000

131 400

135 700

139 400

143 150

147 450

147 450

Gifte6, kr

112 200

116 700

120 800

124 800

128 150

131 600

135 550

135 550

l. Foreldrefradrag (for barn under 12 år)

Øvre grense, ett barn, kr

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

Øvre grense, to barn, kr

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

Øvre grense, tre barn, kr

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

Øvre grense, fire barn, kr

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

Osv.

n. Barnetrygd 7

Generell sats per barn, kr

11 640

11 640

11 640

11 640

11 640

11 640

11 640

12 6489

Ekstra barnetrygd i Finnmark og Nord-Troms, kr 8

3 840

3 840

1 Næringsdrivende innenfor fiske og fangst samt barnepass i eget hjem (barn under 12 år eller med særlig behov for omsorg og pleie) har 8,2 pst. trygdeavgift på næringsinntekten. Lavere trygdeavgiftssats for fiske og fangst har sammenheng med at disse næringene betaler produktavgift som blant annet skal dekke differansen mellom 8,2 pst. og 11,4 pst. trygdeavgift.

2 For skattytere i Nord-Troms og Finnmark er satsen 10,4 pst. i 2018.

3 Skatteklasse 2 er avviklet fra 2018. Gjaldt tidligere for skattytere med forsørgeransvar for ektefelle.

4 Skattyter må velge mellom minstefradrag og lønnsfradrag.

5 Fra 2015 gjelder skattebegrensningsregelen kun pensjon eller overgangsstønad til en tidligere familiepleier eller gjenlevende ektefelle.

6 Gifte uføre som mottar ektefelletillegg, har en skattefri nettoinntekt som tilsvarer det dobbelte av den skattefrie nettoinntekten for øvrige gifte, dvs. 271 100 kroner i 2018.

7 Enslige forsørgere får barnetrygd for et barn mer enn det de har(utvidet barnetrygd). Enslige forsørgere med full overgangsstønad og utvidet barnetrygd får dessuten 7 920 kroner ekstra dersom de har barn fra 0–3 år.

8 Avviklet fra 1. april 2014.

9 Barnetrygd utbetales hver måned. Satsen øker fra 970 til 1 054 kroner i måneden fra 1. mars 2019. 12 648 kroner tilsvarer det årlige beløpet etter 1. mars 2019.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 4.2 Utvikling i grunnbeløpet (G), minstepensjonene for enslige og ektepar og pensjonen til enslige unge uføre i perioden 1.5.2008–30.4.20191. Kroner og målt i antall G

Årlig minstepensjon for enslig

Årlig minstepensjon for ektepar

Årlig minsteytelse i uføretrygden for enslige2

Grunnbeløpet

Kroner

Antall G

Kroner

Antall G

Kroner

Antall G

01.05.08–30.04.09

70 256

136 296

1,94

251 496

3,58

136 296

1,94

01.05.09–30.04.103

72 881

143 568

1,97

265 272

3,64

143 568

1,97

01.05.10–30.04.114

75 641

151 272

2,00

279 864

3,70

151 272

2,00

01.05.11–30.04.125

79 216

157 639

1,99

291 644

3,68

158 424

2,00

01.05.12–30.04.13

82 122

162 615

1,98

300 850

3,66

164 256

2,00

01.05.13–30.04.14

85 245

167 963

1,97

310 744

3,65

170 496

2,00

01.05.14–31.12.14

88 370

173 274

1,96

320 570

3,63

176 736

2,00

01.01.15–30.04.15

88 370

173 274

1,96

320 570

3,63

219 1586

2,48

01.05.15–30.04.16

90 068

175 739

1,95

325 132

3,61

223 369

2,48

01.05.16–31.08.16

92 576

179 748

1,94

332 548

3,59

229 588

2,48

01.09.16–30.04.177

92 576

183 748

1,98

341 530

3,69

229 588

2,48

01.05.17–31.08.17

93 634

184 766

1,97

343 422

3,67

232 212

2,48

01.09.17–30.04.188

93 634

188 766

2,02

345 422

3,69

232 212

2,48

01.05.18–30.04.19

96 883

194 192

2,00

355 350

3,67

240 270

2,48

1 For tidligere år se NOU 2017: 10 Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2017.

2 Fra 2015 er minsteytelsen per år i uføretrygden 2,48 G for enslige og 2,28 G for gifte og samboende. Fra 1.9.2016 er minsteytelsen per år 2,33 G for gifte og samboende uføretrygdede som mottar en omregnet uførepensjon. Personer som er født uføre eller har blitt uføre før fylte 26 år er garantert en minsteytelse på 2,66 G (samboende) eller 2,91 G (enslige).

3 Heving av særtilleggssatsen fra 1.5.2009. Ordinær sats utgjør 97 pst. av grunnbeløpet.

4 Heving av særtilleggssatsen fra 1.5.2010. Ordinær sats utgjør 100 pst. av grunnbeløpet.

5 Fra og med 1.5.2011 er satsene for minste pensjonsnivå for alderspensjonister regulert i samsvar med lønnsveksten og deretter justert for effekten av levealdersjusteringen, mens minstepensjon for uførepensjonister er regulert i samsvar med grunnbeløpet (lønnsveksten).

6 Fra 1.1.2015 er uførepensjon endret til uføretrygd og blir skattlagt som lønn. For å føre videre nivået etter skatt, er minstesatsene økt.

7 Fra 1.9.2016 økte grunnpensjonen til gifte og samboende pensjonister fra 0,85 G til 0,90 G. Minste pensjonsnivå for gifte alderspensjonister økte, og minste pensjonsnivå for enslige alderspensjonister ble økt med 4 000 kr per år.

8 Fra 1.9.2017 ble minste pensjonsnivå for enslige økt med 4 000 kr per år, og minste pensjonsnivå for gifte/samboere ble økt med 1 000 kr per år.

Kilde: Arbeids- og sosialdepartementet.

Tabell 4.3 Timelønnskostnader i industrien hos Norges handelspartnere i nasjonal valuta1. Prosentvis vekst fra året før

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Sverige

5,9

-0,8

1,4

5,3

2,1

2,6

2,1

1,6

1,2

3,1

Tyskland

2,1

1,5

2,4

4,3

2,9

2,6

2,2

2,4

2,8

1,9

Danmark

3,4

4,0

3,0

1,9

1,9

2,0

1,1

1,7

1,6

2,4

Nederland

4,7

-5,3

2,4

3,3

0,8

2,7

-0,5

-0,9

2,5

2,9

Storbritannia

2,0

-0,1

1,7

2,6

1,4

1,0

1,3

3,7

3,2

3,3

USA

4,3

1,6

2,2

0,5

2,2

1,5

2,1

3,2

Sør Korea

3,7

7,7

2,8

8,3

5,0

2,9

2,5

4,6

Kina

Polen

4,9

2,9

5,2

5,2

3,5

6,1

3,6

4,7

6,4

7,9

Belgia

2,5

2,0

3,6

2,5

2,0

2,6

1,7

-1,2

1,3

1,7

Finland

5,8

-3,3

4,2

3,0

2,6

1,2

2,1

1,0

-1,8

1,1

Italia

3,7

3,2

2,9

2,8

2,9

2,4

2,6

0,5

0,0

1,8

Frankrike

0,6

3,1

4,4

4,3

1,6

1,7

1,4

1,4

1,5

2,4

Singapore

-4,4

3,1

10,3

5,2

5,7

5,3

4,6

3,9

Spania

6,1

0,5

1,5

2,5

1,2

0,4

-0,7

0,5

0,8

0,9

Canada

-2,3

5,5

1,7

2,2

2,7

1,3

3,1

1,4

Japan

-1,0

-0,9

2,1

-1,2

0,1

1,4

0,1

0,8

Litauen

Brasil

4,9

8,4

10,2

8,2

7,8

8,5

4,8

8,3

Russland

Tsjekkia

4,3

0,2

3,1

3,3

2,4

3,7

3,5

2,4

7,8

8,6

Sveits

2,8

-2,6

0,6

7,1

2,0

1,2

-1,0

1,3

Tyrkia

6,5

5,8

6,5

7,6

11,7

12,5

13,5

19,2

Estland

-1,9

0,7

5,1

8,9

7,6

6,5

6,0

5,8

6,3

6,3

Taiwan

-6,2

2,4

4,1

1,8

0,6

2,8

5,2

4,8

Norges handelspartnere

3,6

0,9

2,7

3,8

2,4

2,5

1,9

2,2

2,1

2,9

Memo:

Norge

4,1

2,2

4,5

4,9

5,1

3,1

3,1

1,7

2,4

2,3

1 Tallene for Norge er fra nasjonalregnskapet. Tallene til handelspartnerne for årene 2008-2016 er fra Conference Board. For 2017 er lønnskostnadsveksten til handelspartnerne anslått ved å benytte tall for vekst i arbeidskraftkostnader fra Eurostat per 3. kvartal 2017.

Kilde: Conference Board, Eurostat, SSB og Beregningsutvalget.

Tabell 4.4 Lønnskostnader per ansatt i hele økonomien hos Norges handelspartnere i nasjonal valuta1. Prosentvis vekst fra året før

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Sverige

2,3

3,2

3,0

2,0

2,2

2,7

2,5

2,0

4,1

4,3

Tyskland

2,6

3,0

2,5

1,8

2,8

2,7

2,2

2,6

2,9

3,3

Danmark

3,2

1,4

1,8

1,6

1,5

1,7

1,3

1,2

2,3

2,6

Nederland

0,7

1,9

1,9

1,9

1,7

-0,3

1,7

1,2

1,6

2,6

Storbritannia

3,0

1,1

1,9

2,7

0,6

1,1

2,9

3,1

2,0

2,3

USA

2,8

2,5

2,4

1,5

2,7

2,7

0,9

2,9

3,0

3,3

Sør Korea

3,8

3,4

3,2

2,5

1,8

3,2

3,8

3,0

5,0

4,5

Kina

Polen

5,5

5,3

3,6

1,7

2,2

1,7

5,1

6,0

7,2

8,7

Belgia

1,4

3,4

3,1

2,5

1,0

0,0

0,5

2,0

2,0

2,4

Finland

2,2

3,6

2,8

1,3

1,0

1,4

1,1

-1,2

1,7

2,7

Italia

2,3

1,1

-1,1

0,8

0,2

0,9

0,5

0,2

1,7

0,8

Frankrike

2,9

2,3

2,2

1,8

1,2

1,1

0,8

1,7

2,2

0,3

Singapore

Spania

0,2

0,7

-1,4

0,3

0,1

1,4

-0,2

0,6

1,4

2,0

Canada

1,4

3,4

3,1

2,8

3,1

2,0

0,8

1,9

3,3

3,1

Japan

0,0

0,2

0,0

-0,6

0,7

0,5

1,2

0,7

0,8

1,7

Litauen

-0,2

6,4

4,1

5,6

4,7

5,9

6,5

8,7

8,9

7,6

Brasil

Russland

Tsjekkia

3,5

2,7

1,7

-0,3

2,6

3,0

4,0

6,4

7,8

6,8

Sveits

1,1

0,7

0,5

1,1

-0,3

-0,3

-0,5

0,5

1,5

1,1

Tyrkia

Estland

2,6

0,8

7,7

4,9

6,5

3,4

6,2

6,9

7,4

6,8

Taiwan

Norges handelspartnere

2,4

2,6

2,4

1,9

1,9

2,0

2,1

2,2

3,2

3,5

Memo:

Norge

3,2

4,7

4,6

4,4

3,2

2,7

1,4

2,2

3,1

3,4

Euroområdet

1,8

1,8

1,1

1,4

1,4

1,6

1,3

1,7

2,4

2,2

OECD

2,0

2,5

1,9

1,6

2,0

2,0

1,7

2,5

2,9

3,2

1 Kildegrunnlaget for tabellen er OECD (Economic Outlook). Ved beregning av tall for Norges handelspartnere, benyttes Beregningsutvalgets konkurransevekter, jf. tabell 5.1.

Kilde: OECD (Economic Outlook) og Beregningsutvalget.

Tabell 4.5 Netto lønnskostnadsandel for industrien i Norge og utvalgte land. Prosent

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Norge

89,8

83,4

86,0

87,5

88,5

86,8

86,1

89,0

86,1

91,8

Sverige

85,9

68,4

69,9

77,2

76,7

75,6

68,1

68,9

Tyskland

96,9

81,8

78,7

80,5

82,2

80,0

78,0

75,1

74,4

Finland

84,1

75,7

78,2

91,9

85,5

81,8

77,8

75,3

67,9

Danmark

89,6

83,0

82,6

77,3

73,0

72,3

68,7

65,0

68,2

Nederland

77,7

72,6

70,2

71,8

74,9

75,4

69,3

68,7

67,3

Frankrike

97,3

96,4

94,1

94,6

94,3

94,0

90,1

90,6

91,1

Polen

57,2

60,2

57,2

55,9

59,5

57,3

54,5

57,4

59,6

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Eurostat og Beregningsutvalget.

Tabell 4.6 Lønnsomhetsmål i industrien. Prosent

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Driftsmargin

Norge

5,7

3,8

5,6

4,1

4,6

4,3

5,0

4,4

4,8

4,9

Belgia

3,5

3,3

4,6

3,8

3,3

3,5

4,1

5,2

Frankrike

3,6

2,3

3,9

3,2

2,6

2,8

2,6

3,9

4,4

4,7

Italia

3,2

2,2

2,8

2,6

2,1

2,7

3,2

4,1

4,6

4,8

Spania

2,8

1,3

2,8

2,5

2,0

2,2

2,8

4,4

5,0

Tsjekkia

6,8

6,0

7,4

7,1

7,2

7,4

8,7

Tyskland

2,8

1,7

4,6

4,8

4,1

3,6

4,2

2,8

3,9

Østerrike

5,4

4,5

5,6

5,6

5,0

4,5

4,9

5,1

5,7

Totalrentabilitet

Norge

3,5

5,9

8,1

4,6

5,7

5,5

6,7

6,7

7,3

7,8

Belgia

7,5

8,1

8,0

6,6

6,7

4,9

5,4

6,2

Frankrike

5,9

4,1

6,9

5,7

5,3

5,0

6,1

7,0

6,9

7,1

Italia

5,0

2,7

3,5

3,7

3,1

3,5

4,8

4,8

5,4

5,7

Spania

3,8

1,6

4,2

5,7

3,0

3,3

6,9

4,8

6,7

Tsjekkia

17,5

12,7

14,3

14,9

14,1

14,1

14,9

Tyskland

4,7

3,4

6,7

7,3

6,6

6,0

6,6

5,7

6,2

Østerrike

7,9

8,0

8,4

8,7

8,6

7,5

7,9

8,0

8,6

Egenkapitalandel

Norge

36,2

40,7

43,0

42,9

42,3

44,1

44,6

47,0

50,9

49,9

Belgia

44,7

48,0

47,3

48,9

50,5

51,2

50,1

49,2

Frankrike

33,7

35,4

36,1

36,1

37,9

37,8

36,7

36,8

37,4

39,3

Italia

31,3

32,3

32,1

31,9

32,9

34,2

35,6

37,5

39,6

39,5

Spania

39,6

38,9

41,4

41,7

41,8

41,7

41,9

42,8

43,2

Tsjekkia

48,5

50,0

50,0

48,1

51,1

49,7

50,3

Tyskland

29,7

29,9

31,7

32,0

32,6

33,1

33,9

32,4

34,1

Østerrike

34,6

35,4

36,4

36,9

37,0

38,5

40,2

39,6

39,3

Kilde: SSB og Banque de France (BACH-databasen).

Tabell 4.7 Husholdninger. Inntekter og utgifter. 2008–2017

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

2018*

Inntekter:

1515,5

1581,3

1675,5

1769,5

1865,6

1954,6

2081,4

2094,1

2159,2

2252,5

Lønn

893,0

923,6

982

1041,5

1097,5

1143,0

1179,5

1204,3

1245,7

1305,1

Blandet inntekt1/driftsresultat

91,0

103,8

108,2

104,8

107,2

110,6

124,4

123,4

123,7

128,2

Herav: Tjenester fra egen bolig

37,3

40,3

41,0

35,5

36,8

38,8

43,8

42,7

41,4

43,1

Formuesinntekter

79,6

89,4

97,4

106,4

109,3

119,7

161,7

127,6

137,0

134,7

Herav: avkastning på forsikringskrav

32,7

38,0

40,9

42,5

41,9

43,8

50,7

45,3

52,3

46,2

Herav: Mottatt aksjeutbytte

24,9

30,6

32,1

34,5

38,1

45,8

89,7

67,2

68,7

72,0

Offentlige stønader

324,5

341,6

359,6

380,7

397,6

421,7

449,8

468

482,7

495,2

Andre inntekter (netto)

127,4

122,9

128,3

136,1

154

159,5

165,9

170,7

170,1

189,3

Utgifter:

587,6

608,2

648,9

696,0

733,0

763,3

791,0

790,0

814,6

843,5

Skatt på inntekt og formue

493,9

519,5

551,3

586,7

619,2

645,0

682,5

687,3

704,4

729,8

Formuesutgifter

93,8

88,6

97,6

109,3

113,8

118,3

108,5

102,7

110,2

113,7

Korreksjon for indirekte målte banktjenester

44,3

43,8

42,2

53,7

63,1

62,5

61,7

61,4

65,5

63,2

Disponibel inntekt

972,3

1017,0

1068,8

1127,2

1195,6

1253,9

1352,0

1365,5

1410,1

1472,2

1 Blandet inntekt er den delen av driftsresultatet som tilfaller husholdningssektoren. Dette inkluderer også beregnet avkastning av boligkapitalen.

* Foreløpige tall.

Kilde: Statistisk sentralbyrå for Beregningsutvalget.

Tabell 4.8 Nettonasjonalprodukt og faktorinntekt. Milliarder kroner

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

2018*

Nettonasjonalprodukt

2034,8

2180,0

2358,7

2507,4

2590,8

2624,0

2562,8

2550,4

2715,2

2923,2

- Netto produksjonskatter

237,1

255,2

266,2

277,1

290,9

301,9

310,3

324,6

343,3

361,5

= Faktorinntekt

1797,7

1924,8

2092,5

2230,3

2299,9

2322,1

2252,5

2225,8

2372,0

2561,7

- Lønnskostnader

1119,4

1151,1

1225,1

1308,8

1384,6

1448,5

1493,8

1518,8

1571,2

1648,9

= Driftsresultat

678,3

773,6

867,5

921,5

915,4

873,6

758,8

707,0

800,7

912,8

- Driftsresultat i olje- og gassutvinning inkl. rørtransport

317,8

358,9

465,8

489,8

454,3

387,9

267,8

181,0

282,6

406,3

Driftsresultat i øvrige næringer

360,5

414,7

401,7

431,8

461,1

485,8

491,0

526,0

518,1

506,5

* Foreløpige tall.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.9 Lønnskostnader for noen hovedgrupper av næringer. Milliarder kroner

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

2018*

Alle næringer

1119,4

1151,1

1225,1

1308,8

1384,6

1448,5

1493,8

1518,8

1571,2

1648,9

Offentlig forvaltning

331,9

350,0

372,4

395,5

418,1

441,4

462,5

477,8

499,4

520,9

Ideelle organisasjoner, boligtjenester, eget bruk

28,3

28,9

31,4

32,8

34,7

36,5

39,1

42,5

44,3

46,3

Markedsrettet virksomhet 1

759,2

772,2

821,3

880,5

931,8

970,6

992,2

998,5

1027,5

1081,8

Olje- og gassutvinning inkl. rørtransport

28,1

29,9

33,9

37,7

41,4

42,4

40,3

38,8

37,6

39,2

Markedsrettet virksomhet1 Fastlands-Norge

720,6

732,7

777,4

831,3

878,5

916,0

939,3

947,3

977,8

1030,2

Industri

125,8

123,5

128,6

136,5

143,5

149,1

148,1

144,2

143,6

149,0

Verkstedindustri og skipsbyggingsindustri mv.

62,6

60,7

63,7

70,4

76,1

80,7

77,9

71,6

68,1

70,6

Råvarebasert industri

26,3

25,9

26,8

26,3

27,0

27,3

28,3

29,6

30,9

32,1

Øvrige industrinæringer

36,9

36,9

38,1

39,8

40,5

41,1

41,9

43,1

44,6

46,3

Øvrig markedsrettet virksomhet i Fastlands-Norge

594,7

609,2

648,8

694,8

735,0

766,9

791,2

803,1

834,2

881,3

1 Markedsrettet virksomhet er samlingen av produksjonsenheter som henter mer enn 50 prosent av sine inntekter fra salg i markedet.

* Foreløpige tall.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.10 Beregnet årslønnsvekst1 fra året før. Supplement til tabell 1.1 i kapittel 1

Arbeidere i NHO-bedrifter2:

Arbeidere i alt

Industriarbeidere

Nærings- og nytelsesindustri

Treindustri

Kjemisk Prosessindustri

Verksted- og metallindustri

Bygg- og anleggsvirksomhet

Transportsektoren i alt

År

I alt

Byggevirksomhet

2009

4,3

3,9

3,4

3,0

4,2

4,4

3,9

3,9

4,5

2010

3,7

3,6

3,8

4,2

3,0

3,6

3,8

4,0

3,4

2011

4,1

4,4

4,6

4,3

4,3

4,6

4,2

4,3

3,4

2012

3,7

4,1

3,9

3,6

4,0

4,5

2,9

3,0

4,2

2013

4,1

3,5

3,9

2,3

2,8

4,1

3,9

3,6

3,8

2014

3,0

3,0

3,3

2,5

3,3

3,0

3,3

3,4

3,0

2015

2,6

2,5

2,9

1,8

2,4

2,9

3,0

2,5

3,2

2016

1,5

2,0

2,2

1,5

2,3

2,1

2,2

2,6

1,6

2017

2,4

2,6

2,2

3,1

1,9

2,3

2,5

2,7

2,8

2018

2,8

2,8

2,9

2,5

2,8

2,8

2,5

2,8

2,8

2008–2018

37,2

37,5

38,5

32,8

35,7

40,1

37,3

38,1

37,9

Gj. sn. per år11

3,2

3,2

3,3

2,9

3,1

3,4

3,2

3,3

3,3

Årslønn 2018

478 400

478000

458 000

432 700

518 600

490 600

520 300

512 500

454 800

Arbeidere i NHO-bedrifter2

Funksjonærer i NHO-bedrifter

Industrien i NHO-

bedrifter i alt

Finanstjenester4

Varehandel

År

Landtransport

Hotell og rest.3

I alt

Industrifunk.

I alt

Virkebedrifter

2009

4,7

3,1

4,7

4,5

4,2

0,5

3,0

1,8

2010

3,6

3,1

4,4

4,3

4,1

5,5

2,9

3,6

2011

3,5

3,4

4,9

4,7

4,6

4,8

3,6

3,6

2012

5,7

3,0

4,2

4,1

4,2

3,4

3,2

3,3

2013

5,1

3,3

4,3

4,3

3,9

6,1

3,4

4,0

2014

3,0

3,1

3,3

3,2

3,3

3,2

1,6

3,5

2015

2,9

2,4

2,9

2,5

2,5

4,3

3,2

3,3

2016

2,6

1,510

2,1

2,2

1,9

2,5

2,8

2,5

2017

2,6

2,710

2,7

2,7

2,4

3,8

2,8

3,1

2018

2,1

2,810

2,212

2,8

2,6

3,2

2,6

2,7

2008–2018

42,1

32,3

42,0

41,4

39,2

44,1

33,2

36,2

Gj. sn. per år11

3,6

2,8

3,6

3,5

3,4

3,7

2,9

3,1

Årslønn 2018

439 900

373 300

725 20012

759 800

603 500

666 500

494 400

525 900

Kommunene8

Spekter-bedrifter

År

Forretningsm. tjenesteyting

Staten7

I alt

Undervisningsansatte

Øvrige ansatte

Helseforetakene5

Øvrige bedrifter

2009

2,7

4,4

4,6

4,4

4,7

5,1

4,0

2010

3,3

4,56

3,7

3,6

3,7

3,5

3,5

2011

4,8

4,2

4,3

4,3

4,3

4,0

4,1

2012

3,0

4,1

4,1

4,0

4,1

3,7

4,2

2013

3,6

3,5

3,7

3,2

3,9

3,8

3,6

2014

2,4

3,4

3,2

2,3

3,7

3,4

3,3

2015

2,5

2,8

3,3

3,9

3,2

2,7

2,7

2016

1,4

2,4

2,5

2,5

2,5

2,09

2,4

2017

2,4

2,3

2,5

2,3

2,6

3,69

2,4

2018

3,0

2,7

2,9

2,8

3,0

3,4

2,9

2008–2018

33,2

40,1

40,8

38,7

42,0

41,3

38,5

Gj. sn. per år11

2,9

3,4

3,5

3,3

3,6

3,5

3,3

Årslønn 2018

470 200

589 900

516 400

567 400

501 200

594 800

549 800

1 Veksttallene er per årsverk for arbeidere og funksjonærer i NHO-bedrifter, staten, kommunene og Spekter-bedrifter. For de andre er veksttallene for heltidsansatte med unntak av varehandel og forretningsmessig tjenesteyting fra og med 2010.

2 Gjelder for arbeidere med gjennomsnittlig avtalefestet normalarbeidstid, for dagarbeidere betyr dette 37,5 t/uke.

3 Omfatter månedslønte, prosentlønte og timelønte arbeidstakere. Årslønnsnivået er et gjennomsnitt for fastlønte og prosentlønte.

4 Heltidsansatte i medlemsvirksomheter (arbeidsgivermedlemmer) i Finans Norge utenom ledere. Endringer i bonusutbetalinger påvirker lønnsveksten i enkelte år.

5 Beregnet på Spekters tallmateriale for 2009 og fra 2010 beregnet på tallmateriale fra Statistisk sentralbyrå.

6 Årslønnsveksten for det statlige tariffområdet inkluderer virkninger av ny arbeidstidsavtale for politi- og lensmannsetaten med et bidrag på 0,6 prosentpoeng, og 0,3 prosentpoeng som skyldes omlegging av beregningsmetode.

7 Eksklusiv de statlig eide helseforetakene. Fra og med 2015 er datagrunnlaget basert på A-ordningen.

8 For ansatte i konflikt i 2014 ble virkningstidspunkter forskjøvet. Dette trakk årslønnsvekstanslaget i 2014 ned med 0,2 prosentpoeng i hele kommunesektoren og med 0,9 prosentpoeng for undervisningsansatte. Konflikten har trukket opp årslønnsveksten i 2015 for kommuneansatte med 0,2 prosentpoeng og for undervisningsansatte med 0,9 prosentpoeng. For øvrige ansatte er ikke årslønnsveksten påvirket.

9 For ansatte i konflikt i 2016 ble virkningstidspunktet forskjøvet. Dette trakk ned årslønnsvekstanslaget i 2016 med 0,4 prosentpoeng og trakk opp anslaget i 2017 med 0,4 prosentpoeng. Deler av lønnsoppgjøret i 2016 ble også først utbetalt i 2017, noe som ytterligere trakk ned årslønnsvekstanslaget i 2016 og ytterligere trakk opp anslaget i 2017. Strukturendringer trakk i samme retning.

10 For identiske personer var lønnsveksten om lag 3 prosent i 2016, 4,3 prosent i 2017 og 4,2 prosent i 2018.

11 Geometrisk gjennomsnitt.

12 Årslønnsvekst for 2018 er endret fra 2,4 prosent i foreløpig utgave av rapporten som ble publisert 28. mars 2019. Årslønn for 2018 er også endret.

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Beregningsutvalget og KS.

Tabell 4.11 Kvinners gjennomsnittslønn per dato1 i forhold til menns etter næring. Heltidsansatte

Månedslønn per dato *12

Andel kvinner2

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

20153

2016

2017

2018

Menn 2018

Kvinner 2018

2018

Jordbruk, skogbruk og fiske

94,0

95,6

92,9

99,7

96,7

96,9

94,7

89,1

88,2

86,4

88,4

493 320

436 200

20

Bergverksdrift og utvinning

91,0

92,1

93,3

93,8

94,1

92,2

95,3

95,5

96,7

98,1

100,1

879 240

880 320

19

Industri

89,0

89,6

90,1

90,6

91,7

91,2

91,6

92,2

93,1

93,9

94,5

587 880

555 600

19

Elektr.forsyning mv.

91,2

92,6

94,2

93,9

95,4

95,4

95,7

93,6

93,9

93,9

93,7

733 320

687 120

22

Vann, avløp, renovasjon

104,3

105,3

105,4

107,9

106,3

107,5

106,1

106,3

107,2

106,5

107,6

515 280

554 400

17

Bygge- og anleggsvirksomhet

98,8

101,4

102,8

102,4

103,4

102,8

104,2

103,9

104,3

104,7

105,4

533 400

562 440

7

Varehandel mv.

84,1

84,8

85,3

84,6

85,3

85,3

84,7

87,7

87,6

88,1

88,3

558 240

492 840

32

Transport og lagring

89,5

89,6

90,4

91,3

89,9

91,3

91,8

90,2

91,6

92,3

93,2

564 360

526 200

18

Overnattings- og serveringsvirksomhet

92,5

90,8

91,6

93,0

92,6

93,6

90,9

93,9

94,3

95,2

95,7

416 640

398 640

46

Informasjon og kommunikasjon

83,3

83,8

83,5

84,9

85,7

85,8

86,2

85,9

86,4

87,2

87,2

753 120

656 880

27

Finansierings- og forsikringsvirksomhet

69,1

69,2

68,4

70,7

71,5

71,0

71,4

69,6

70,2

70,2

70,8

926 520

656 400

45

Omsetning og drift av fast eiendom

82,7

82,1

86,4

84,6

87,8

83,9

84,5

83,1

83,5

83,2

82,5

730 080

602 400

32

Faglig, vit. og teknisk tjenesteyting

78,2

78,7

78,4

78,5

78,8

79,8

80,0

80,3

81,7

82,3

82,7

741 720

613 080

39

Forretningsmessig tjenesteyting

89,9

91,7

91,6

93,4

91,6

92,9

92,8

90,4

92,3

93,1

92,9

512 520

476 040

32

Offentlig administrasjon og forsvar mm.

90,8

91,0

91,6

92,2

91,4

91,5

88,7

87,9

88,5

88,6

89,2

623 280

556 200

49

Undervisning

88,5

94,4

94,6

94,8

94,9

95,1

94,1

93,8

94,3

94,4

94,7

571 320

541 320

64

Helse- og sosialtjenester

84,1

84,4

84,5

85,7

85,2

86,3

86,2

84,2

85,2

84,7

85,0

598 440

508 440

78

Kultur, underholdning og fritid

85,3

88,0

89,9

89,0

88,7

90,6

92,0

92,3

93,1

93,3

93,6

532 680

498 600

42

Annen tjenesteyting

78,6

77,4

76,7

77,9

76,1

76,9

78,5

82,7

83,3

84,1

84,7

582 600

493 320

58

Kommune/fylkes-kommune i alt4

93,3

93,6

93,4

93,8

93,7

94,0

94,1

94,1

94,6

94,8

94,8

562 940

533 810

69

Herav:

– Skoleverket4,5

96,6

96,8

96,8

97,0

97,2

97,3

97,3

97,3

97,3

97,7

97,9

577 530

565 180

67

– Øvrige ansatte4

92,0

92,4

92,1

92,5

92,2

92,5

92,6

92,6

93,2

93,4

93,4

553 600

516 860

71

Staten (ekskl. helseforetak)

90,9

91,3

91,6

92,2

91,6

89,7

88,8

89,0

89,3

89,5

90,1

623 640

561 960

48

Helseforetak6

80,3

80,1

80,8

81,4

82,2

82,3

83,0

79,7

80,8

80,7

81,6

713 880

582 240

72

Alle næringer (heltidsansatte)

86,7

87,2

87,2

88,3

87,9

88,4

87,9

86,9

87,6

88,1

88,5

606 960

537 240

40

1 Per september/desember.

2 I prosent av antall arbeidsforhold med heltid.

3 Brudd i statistikken i 2015.

4 Basert på tallmateriale fra KS.

5 Skoleverket inkluderer alle ansatte og ikke bare undervisningspersonale.

6 Fra og med 2015 (A-ordningen) er helseforetakene basert på datamateriale fra næringen Helsetjenester under Statlig forvaltning.

Kilde: Statistisk sentralbyrå, KS og Beregningsutvalget.

Tabell 4.12 Kvinners gjennomsnittslønn per dato1 i forhold til menns etter næring. Heltids- og deltidsansatte hvor deltid er omgjort til heltidsekvivalenter

Månedslønn per dato *12

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

20152

2016

2017

2018

Menn 2018

Kvinner 2018

Jordbruk, skogbruk og fiske

91,7

93,8

92,0

97,9

95,0

95,9

93,9

89,0

88,0

86,8

88,1

462 480

407 520

Bergverksdrift og utvinning

90,4

92,0

92,9

93,1

93,3

91,7

94,8

95,3

96,1

97,7

99,7

872 880

870 360

Industri

87,6

88,2

88,7

89,4

90,2

90,0

90,5

90,0

90,5

91,3

92,0

571 320

525 720

Elektrisitetsforsyning mv.

89,4

90,8

92,2

92,2

93,6

93,3

93,8

91,7

91,9

92,0

92,2

728 880

671 880

Vann, avløp, renovasjon

103,0

104,1

104,5

106,5

104,5

106,0

105,4

104,9

105,5

105,0

106,0

506 880

537 360

Bygge- og anleggsvirksomhet

96,8

98,9

100,6

100,5

101,0

100,8

102,2

101,8

102,4

102,8

103,7

517 320

536 640

Varehandel mv.

80,3

81,5

82,3

82,1

82,7

82,7

82,2

82,4

82,8

83,0

83,3

528 960

440 520

Transport og lagring

89,1

88,7

89,4

90,4

89,3

90,7

91,0

89,7

90,9

91,5

92,3

549 840

507 720

Overnattings- og serveringsvirksomhet

90,0

89,3

90,2

91,4

91,0

91,8

90,0

92,1

92,0

92,6

93,4

389 160

363 600

Informasjon og kommunikasjon

83,1

83,3

83,0

84,5

85,4

85,4

85,4

84,8

85,5

86,2

86,3

745 920

643 560

Finansierings- og forsikringsvirksomhet

68,0

68,4

67,5

69,9

70,6

70,4

70,6

68,7

69,3

69,4

70,2

921 360

646 680

Omsetning og drift av fast eiendom

81,1

80,3

84,3

83,4

86,0

82,6

82,6

82,2

82,0

81,9

81,6

701 520

572 520

Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting

77,3

77,8

77,3

77,7

77,8

79,0

79,3

79,2

80,7

81,4

81,7

733 560

599 400

Forretningsmessig tjenesteyting

89,8

90,7

90,7

92,1

90,5

91,6

90,7

90,4

91,6

92,0

91,2

482 040

439 560

Offentlig administrasjon og forsvar mm.

89,2

89,7

90,1

90,8

90,0

88,3

88,1

87,0

87,6

87,9

88,7

618 840

548 640

Undervisning

91,7

92,5

92,7

93,1

93,2

93,6

92,7

92,7

93,1

93,3

93,9

559 440

525 120

Helse- og sosialtjenester

85,4

86,1

85,9

86,9

86,7

87,6

87,8

87,5

88,6

87,9

88,1

560 640

493 800

Kultur, underholdning og fritid

85,1

87,6

89,1

88,5

88,1

89,8

90,3

89,7

90,4

90,8

90,9

501 840

456 000

Annen tjenesteyting

77,0

76,6

75,7

76,9

75,5

76,2

77,1

82,2

83,0

83,5

84,0

558 480

468 960

Kommuneforvaltningen i alt3

91,8

92,1

92,0

92,5

92,5

92,7

92,9

92,9

93,3

93,6

93,6

542 300

507 400

Herav:

Skoleverket3

93,8

94,1

94,3

94,7

95,1

95,4

95,6

95,6

96,1

96,3

98,1

574 500

563 500

Øvrige ansatte3

92,0

92,2

91,8

92,2

91,8

91,9

92,1

92,1

92,5

92,7

92,9

537 700

499 300

Staten (ekskl. helseforetak)

90,1

90,5

90,8

91,5

90,9

89,2

88,6

88,5

89,0

89,3

93,6

542 300

507 400

Helseforetak4

81,7

81,5

82,2

82,2

83,0

83,6

83,6

80,6

81,7

81,4

82,1

696 480

571 560

Alle næringer (heltids- og deltidsansatte)

84,7

85,0

85,3

86,5

85,8

86,2

86,1

85,3

86,1

86,7

87,1

581 040

506 040

1 Per september/desember.

2 Brudd i statistikken i 2015.

3 Basert på tall fra KS.

4 På grunn av innføringen av A-ordningen er det brudd i statistikken i 2015. Fra og med 2015 baserer statistikken for helseforetakene seg på næringen Helsetjenester under Statlig forvaltning.

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Beregningsutvalget og KS.

Tabell 4.13 Kvinners gjennomsnittslønn per dato1 i forhold til menns fordelt på utdanning, herunder fagutdanning og næring6. Heltidsansatte

Månedslønn per dato1*12 2018

Antall arbeidsforhold med heltid

Andel kvinner

2018

2009

2010

2011

20124

2013

2014

2015

20155

2016

2017

2018

Menn

Kvinner

I alt

2016

I alt

2017

I alt

2018

Menn

2018

Kvinner

2018

Grunnskole

89,7

90,6

90,9

90,9

90,9

90,8

90,3

89,6

89,2

89,1

89,2

459 240

409 440

220 556

221 475

224 183

157 637

66 546

30

Industri

91,5

92,4

93,0

92,6

92,9

92,5

92,9

93,8

93,4

93,9

94,4

461160

435 360

29 474

29 299

29 531

24 186

5 345

18

Bygge- og anleggsvirksomhet

102,1

101,0

103,4

101,0

103,8

102,1

103,9

105,4

102,6

102,7

101,1

436 200

441 000

29 073

29 876

30 787

28 945

1 842

6

Varehandel, mv.

87,2

88,9

89,1

87,1

87,0

88,6

87,0

90,9

90,8

91,2

91,4

466 920

426 840

44 900

45 078

45 172

31 681

13 491

30

Finansierings- og forsikrings-virksomhet

80,0

76,4

82,1

82,1

80,1

83,4

86,3

81,3

83,2

81,7

84,4

632 880

534 120

2 026

1 940

1 918

914

1 004

52

Staten eksklusive helseforetak

93,0

92,8

92,5

93,4

92,0

89,3

87,6

92,0

92,5

92,5

94,5

480 240

453 720

7 223

6 925

6 745

3 693

3 052

45

Helseforetak

93,9

94,7

95,0

95,1

95,9

94,8

96,0

95,3

95,1

94,7

94,9

417 240

395 880

3 795

3 731

3 617

1 148

2 469

68

Kommune og fylkeskommune i alt2,3

91,8

92,0

91,9

91,6

91,6

91,9

92,4

92,4

92,9

92,4

92,2

449 110

413 890

21 282

21 245

20 813

8 218

12 595

61

-Herav skoleverket2

96,6

96,5

96,6

97,0

97,4

97,6

96,5

96,5

98,1

98,4

97,6

427 800

417 660

2 168

2 237

2 101

817

1 284

61

Videregående skole

83,1

83,6

83,8

84,7

84,1

83,9

83,4

83,2

83,6

83,8

83,6

573 480

479 640

609 738

611 562

618 374

432 719

185 655

30

Industri

88,0

88,7

88,9

89,0

89,1

89,5

89,2

89,9

90,3

90,6

90,9

560 040

509 160

87 127

86 698

88 593

74 689

13 904

16

Bygge- og anleggsvirksomhet

92,4

92,9

94,7

94,8

95,5

94,4

93,9

94,3

94,7

94,6

94,8

555 720

526 800

84 014

87 925

90 119

85 414

4 705

5

Varehandel, mv.

82,3

83,3

82,8

83,1

84,1

83,5

82,8

84,8

85,0

85,1

84,9

555 120

471 360

101 895

101 395

102 004

72 037

29 967

29

Finansierings- og forsikrings-virksomhet

76,7

76,8

76,7

78,0

78,5

78,5

79,1

78,4

77,5

78,5

78,3

745 560

584 040

13 051

12343

11 768

5 450

6 318

54

Staten eksklusive helseforetak

88,9

89,9

90,0

90,9

89,3

86,7

85,4

85,3

85,7

85,4

86,3

564 600

487 080

35 476

34 454

33 528

20 140

13 388

40

Helseforetak

88,5

87,7

88,1

87,4

87,8

88,5

87,7

86,2

86,5

86,1

86,2

521 400

449 280

14 500

14 577

14 722

5 076

9 646

66

Kommune og fylkeskommune i alt2,3

94,5

94,8

94,2

94,1

93,7

93,6

93,2

93,2

93,4

93,9

93,9

498 760

468 220

49 948

51 214

52 556

17 927

34 629

66

-Herav skoleverket2

96,0

95,8

95,4

96,3

96,3

96,2

95,2

95,2

95,6

96,3

96,6

474 560

458 640

5 774

5 956

6 023

2 137

3 886

65

Videregående skole, herav fagutdanning

80,9

81,1

81,2

81,1

568 920

461 160

312 552

322 553

335 090

274 136

60 954

18

Industri

86,9

87,6

88,4

88,1

88,0

88,2

87,3

88,2

88,8

89,2

89,8

561 600

504 120

57 462

58 405

60 770

54 660

6 110

10

Bygge- og anleggsvirksomhet

89,2

89,0

89,4

90,0

90,6

90,0

88,4

90,0

89,8

90,1

91,3

560 880

512 160

62 693

66 614

69 112

67 627

1 485

2

Varehandel, mv.

84,7

86,2

86,2

86,0

86,6

85,2

84,2

86,0

86,1

86,2

85,9

536 520

460 800

46 220

47 318

48 659

40 868

7 791

16

Finansierings- og forsikrings-virksomhet

79,7

80,4

78,1

80,8

81,4

82,1

82,5

80,7

81,7

81,0

79,2

678 120

537 360

1 581

1 566

1 579

978

601

38

Staten eksklusive helseforetak

87,7

88,3

87,9

88,7

87,1

84,9

82,8

83,0

83,1

82,6

83,5

561 600

468 840

11 417

11 380

11 489

8 730

2 759

24

Helseforetak

86,9

86,1

87,6

86,7

88,0

85,9

89,0

87,3

87,8

87,8

87,9

526 440

462 840

5 989

6 193

6 373

3 631

2 742

43

Kommune og fylkeskommune i alt2,3

95,9

96,1

95,9

95,7

95,3

95,0

94,8

94,8

94,9

94,4

94,5

450 440

425 450

19 491

19 838

20 282

8 300

11 982

59

-Herav skoleverket2

94,3

94,3

94,1

94,5

94,2

93,9

92,8

92,8

93,3

93,1

94,1

452 900

426 210

3 264

3 334

3 384

1 482

1 902

56

Universitet eller høyskole, t.o.m. 4 år

79,5

79,8

79,6

80,5

80,0

80,4

79,4

78,4

79,0

79,3

79,5

697 920

554 880

486 986

498 643

513 913

225 831

288 082

56

Industri

82,4

83,2

82,4

83,2

84,2

82,5

83,4

82,7

83,7

84,2

84,3

766 200

645 720

25 340

24 998

25 768

18 484

7 284

28

Bygge- og anleggsvirksomhet

82,3

84,5

82,8

86,5

87,5

86,4

85,2

86,4

86,1

86,3

87,0

731 040

635 760

12 568

13 329

14 022

10 946

3 076

22

Varehandel, mv.

79,5

78,0

80,5

77,9

77,3

79,5

77,1

79,8

79,8

79,2

79,8

704 160

561 600

31 096

32 037

32 891

18 918

13 973

42

Finansierings- og forsikrings-virksomhet

69,8

70,0

67,7

70,2

71,2

70,3

70,5

68,5

68,9

69,1

69,9

956 400

668 280

17 862

18 036

18 309

10 325

7 984

44

Staten eksklusive helseforetak

92,6

92,3

92,3

92,4

91,3

88,7

87,6

87,5

87,5

87,5

87,7

625 920

549 120

51 044

51 510

52 353

27 071

25 282

48

Helseforetak

94,2

94,7

94,6

94,8

94,2

94,2

94,0

93,7

93,4

93,3

93,5

587 280

549 000

38 728

39 465

40 118

8 066

32 052

80

Kommune og fylkeskommune i alt2,3

94,2

94,4

94,2

94,6

94,3

94,3

94,3

94,3

94,5

94,5

94,4

584 860

552 230

120 466

123 990

129 410

33 080

96 330

74

– Herav skoleverket2

97,7

97,8

97,8

97,9

97,9

97,8

97,8

97,8

97,8

97,8

97,9

577 970

565 590

597 37

60 337

61 156

19 376

41 780

68

Universitet eller høyskole, lengre enn 4 år

81,4

81,8

81,4

81,5

81,7

81,4

80,8

80,0

80,8

81,2

81,1

697 920

554 880

229 326

239 563

252 730

133 461

119 269

47

Industri

83,4

83,7

82,7

82,1

83,2

82,3

83,8

82,0

83,5

84,0

84,1

916 320

770 640

13 792

13 430

14 019

9 943

4 076

29

Bygge- og anleggsvirksomhet

85,3

82,8

84,0

85,1

91,0

85,4

88,8

84,9

83,1

83,0

84,3

901 440

759 720

3 731

4 095

4 463

3 386

1 077

24

Varehandel, mv.

80,2

83,0

82,2

80,8

81,2

82,9

81,5

83,7

82,6

83,3

82,9

805 320

667 800

8 072

8 725

9 270

4 866

4 404

48

Finansierings- og forsikrings-virksomhet

73,5

73,9

73,7

76,0

77,4

75,9

73,1

72,7

73,7

74,3

74,3

1078 680

801 360

7 740

8 201

8 704

5 440

3 264

38

Staten eksklusive helseforetak

89,5

90,0

90,5

90,7

90,6

89,7

88,7

88,5

88,8

89,4

89,8

688 800

618 360

54 968

56 199

57 526

27 091

30 435

53

Helseforetak

78,8

79,0

79,9

80,7

80,4

80,7

82,3

78,6

79,2

79,2

79,6

985 440

784 320

20 139

21 401

22 542

8 628

13 914

62

Kommune og fylkeskommune i alt2,3

94,0

94,1

93,9

93,9

94,3

94,4

94,4

94,4

94,9

95,0

95,1

676 600

643 190

23 229

25 264

26 908

10 050

16 858

63

– Herav skoleverket2

96,5

96,4

96,3

96,4

96,9

97,0

97,1

97,1

97,5

97,6

97,8

637 110

623 380

12 830

13 925

15 077

5 316

9 761

65

Uoppgitt utdanning

88,3

90,7

90,9

92,7

469 080

434 640

108 025

114 981

123 714

97 079

26 635

22

Industri

92,4

94,3

95,3

95,9

461 520

442 764

11 678

11 737

13 399

11 237

2 162

16

Bygge- og anleggsvirksomhet

101,2

103,5

98,9

97,7

439 560

429 360

22 920

25 569

28 711

27 993

718

3

Varehandel, mv.

91,9

91,6

93,1

92,9

449 040

417 000

9 587

9 946

10 309

7 684

2 625

25

Finansierings- og forsikrings-virksomhet

67,3

67,7

57,8

61,3

1134 840

695 760

693

783

908

565

343

38

Staten eksklusive helseforetak

93,7

92,0

90,7

92,0

570 720

525 000

3 095

3 362

3 760

2 065

1 695

45

Helseforetak

80,4

80,8

80,3

81,9

699 960

573 000

1 070

1 082

1 094

466

628

57

Kommune og fylkeskommune i alt2,3

92,1

91,7

91,9

91,2

652 940

595 240

4 868

4 964

5 141

2 438

2 703

53

– Herav skoleverket2

96,0

94,7

96,1

95,2

630 620

600 540

799

827

855

327

528

62

1 Per september/desember.

2 Kilde: KS

3 Ansatte i kraftforsyning og vann og avløp er ikke med i statistikkgrunnlaget.

4 Fra og med 2012 inkluderer statistikken nye opplysninger fra Statistisk sentralbyrås spørreundersøkelse om innvandreres utdanningslengde. Det er et brudd i tallserien mellom 2011 og 2012.

5 Brudd i statistikken i 2015, med unntak av kommune/fylkeskommune og skoleverket.

6 For næringene industri, bygg- og anleggsvirksomhet, varehandel og finansierings- og forsikringsvirksomhet, gjelder tallene kun for ansatte i privat sektor og offentlig eide foretak.

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Beregningsutvalget og KS.

Tabell 4.14 Kvinners gjennomsnittslønn per dato1 i forhold til menns etter lengste utdanning. Heltids- og deltidsansatte hvor deltid er omgjort til heltidsekvivalenter

Månedslønn per dato1 *12

Andel kvinner, pst.

Menn

Kvinner

2009

2010

2011

20122

2013

2014

2015

20153

2016

2017

2018

2018

2018

2018

Grunnskole

88,1

89,4

90,0

90,1

90,1

90,1

89,7

89,2

89,4

89,4

89,3

436 920

390 120

45

Videregående skole

82,0

82,4

82,3

83,0

82,7

82,3

82,1

81,8

82,3

82,3

82,2

556 920

457 680

44

Universitet/høgskole, t.o.m 4 år

79,6

79,7

79,6

80,6

79,8

80,2

79,6

78,8

79,4

79,8

80,0

677 280

542 160

61

Universitet/ høgskole lengre enn 4 år

81,1

81,3

80,9

81,1

81,2

80,9

80,6

79,7

80,3

80,9

80,8

825 360

667 080

49

Gjennomsnitt (heltids- og deltidsansatte)

84,7

85,0

85,3

86,5

85,8

86,4

86,1

85,3

86,1

86,7

87,1

581 040

506 040

48

1 Per september.

2 Fra og med 2012 inkluderer statistikken nye opplysninger fra Statistisk sentralbyrås spørreundersøkelse om innvandreres utdanningslengde. Det er et brudd i tallserien mellom 2011 og 2012.

3 Brudd i statistikken i 2015.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget.

Tabell 4.15 Kvinners gjennomsnittslønn per dato1 i forhold til menns fordelt på aldersgrupper. Heltidsansatte

Månedslønn per dato1*12

Andel kvinner, prosent

Menn

Kvinner

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

20152

2016

2017

2018

2018

2018

2018

–24 år

91,7

91,5

91,4

91,7

91,6

91,4

93,3

92,9

93,0

93,0

93,6

376 440

352 200

32

25–29 år

92,7

92,7

92,9

93,1

92,6

92,5

92,7

93,2

94,3

94,3

94,7

486 600

460 680

41

30–34 år

90,3

91,1

91,2

92,4

91,3

92,2

91,0

91,0

91,5

92,2

92,3

548 520

506 400

41

35–39 år

87,6

88,0

87,8

89,0

88,9

89,4

88,6

88,0

89,0

89,3

89,8

601 680

540 120

40

40–44 år

86,7

87,1

87,4

88,1

87,5

88,0

87,1

85,9

86,4

87,0

87,7

644 280

565 200

41

45–49 år

84,0

85,3

86,0

86,9

86,9

87,3

86,2

85,1

85,7

86,1

86,4

671 760

580 680

41

50–54 år

82,4

82,8

83,1

84,9

84,5

85,2

85,4

83,7

85,0

85,4

86,0

680 280

585 240

40

55–59 år

82,7

82,6

82,3

83,4

82,7

83,4

82,9

81,7

82,4

83,3

84,0

684 480

575 040

40

60 år og over

81,2

82,0

81,8

82,5

82,5

82,7

82,4

82,0

83,2

83,5

83,6

667 680

557 880

36

Gjennomsnitt heltidsansatte

86,7

87,2

87,2

88,3

87,9

88,4

87,7

86,9

87,6

88,1

88,5

606 960

537 240

40

1 Per september.

2 Brudd i statistikken i 2015.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget.

Tabell 4.16 Gjennomsnittslønn1 per dato2 for heltidsansatte etter næring3 og utdanningslengde4. Vekst fra året før i prosent

Andeler5

2018

Vekst i prosent fra samme tidspunkt året før

Samlet vekst fra 2013 til

2018

Måneds-lønn per dato2*12

2018

2009

2010

2011

201210

2013

2014

2015

201612

2017

2018

Industri i alt 8,14

100

4,1

3,7

4,3

3,4

4,0

2,7

2,6

1,3

2,4

2,9

12,4

581 640

Grunnskole

17

3,6

3,1

4,4

2,9

3,8

3,0

1,2

2,6

2,2

3,1

12,7

456 600

Videregående skole

52

3,0

3,5

4,5

4,1

3,9

3,0

2,2

1,4

2,4

3,1

12,6

552 120

av dette:

Fagutdanning6

35

3,0

3,2

4,7

4,3

3,6

3,2

2,6

1,4

2,1

3,1

13,1

555 840

Universitet eller høyskole, t.o.m. 4 år

15

4,0

3,2

3,5

3,7

3,0

2,3

2,4

1,4

2,4

2,7

11,8

732 120

Universitet eller høyskole, lengre enn 4 år

8

2,2

4,2

2,9

3,7

2,7

0,9

1,7

0,6

2,8

2,7

9,0

873 960

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning

8

5,4

3,8

5,6

4,2

3,1

3,3

2,0

-0,3

2,6

2,4

10,3

458 520

Bygge- og anleggsvirksomhet i alt, 8,14

100

2,7

2,6

3,1

3,0

3,2

2,9

3,0

3,4

2,7

2,8

15,7

534 360

Grunnskole

18

2,1

1,7

1,7

4,4

2,6

3,8

1,2

4,2

2,4

2,3

14,8

436 440

Videregående skole

54

2,9

3,1

3,9

4,1

3,6

3,5

2,4

2,6

3,0

3,3

15,7

554 160

av dette:

Fagutdanning6

41

2,6

3,1

3,9

4,3

3,8

3,7

2,6

2,6

3,0

3,2

16,0

559 920

Universitet eller høyskole, t.o.m. 4 år

8

3,1

3,9

4,6

4,2

3,6

2,7

4,0

2,9

2,3

2,1

14,9

710 040

Universitet eller høyskole, lengre enn 4 år

3

0,5

6,9

5,0

8,2

-1,0

5,1

1,2

2,0

2,2

1,1

12,1

867 240

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning

17

1,7

1,4

3,0

0,3

5,9

2,2

3,3

3,0

2,5

2,6

14,3

439 320

Varehandel i alt 8,14

100

2,1

3,5

3,1

3,3

3,5

1,6

3,3

2,7

2,8

2,7

13,7

537 120

Grunnskole

23

2,5

3,9

1,4

3,3

3,9

2,2

4,5

2,8

2,2

2,8

15,4

454 920

Videregående skole

51

2,1

3,3

3,5

4,2

3,2

2,4

3,3

2,4

2,8

2,6

14,3

530 400

av dette:

Fagutdanning6

24

2,2

2,7

4,4

4,2

3,3

4,2

2,5

2,5

2,7

2,8

15,5

524 400

Universitet eller høyskole, t.o.m. 4 år

16

2,4

3,5

2,2

5,4

3,2

-0,2

2,1

1,8

2,6

1,9

8,4

643 560

Universitet eller høyskole, lengre enn 4 år

5

-1,1

4,1

5,9

4,6

1,4

0,7

1,0

1,0

2,0

2,3

7,1

740 040

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning

5

-1,4

3,5

4,4

1,4

3,3

1,6

6,4

3,6

2,4

2,5

17,5

440 880

Finanstjenester i alt 7,8,14

100

-3,8

6,1

7,1

0,4

4,6

4,2

4,0

3,1

2,8

3,3

18,7

803 760

Grunnskole

5

-2,7

6,4

2,1

3,6

6,4

0,2

3,7

2,0

3,0

1,8

11,1

581 160

Videregående skole

28

-1,5

5,5

5,5

1,8

4,9

3,8

4,5

3,6

1,9

3,6

18,6

658 920

av dette:

Fagutdanning6

4

-0,5

5,0

5,8

1,2

4,7

3,4

3,7

2,7

3,5

3,3

17,7

624 600

Universitet eller høyskole, t.o.m. 4 år

44

-5,5

5,4

6,7

-1,0

3,7

3,9

2,2

1,8

1,6

2,4

12,4

830 760

Universitet eller høyskole, lengre enn 4 år

21

-7,2

6,3

5,9

0,1

4,2

4,4

4,4

0,9

1,4

3,1

15,0

974 760

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning

2

-6,9

8,6

1,1

-0,4

8,8

1,3

8,0

16,6

19,6

-4,0

46,5

968 880

Statsansatte i alt

100

2,8

5,2

3,9

4,5

3,6

3,2

2,9

1,7

2,7

2,3

13,5

594 000

Grunnskole

4

2,7

5,9

4,0

4,2

3,7

3,6

3,7

0,3

2,9

1,7

12,6

468 240

Videregående skole

22

2,9

5,5

3,5

4,5

4,0

3,1

3,4

1,4

2,9

2,2

13,7

533 640

av dette:

Fagutdanning6

7

2,9

5,3

3,8

4,5

4,1

3,6

3,9

1,9

3,0

2,4

15,8

539 400

Universitet eller høyskole, t.o.m. 4 år

34

2,6

6,0

3,6

4,0

3,6

3,0

2,2

1,5

2,7

2,5

12,6

588 840

Universitet eller høyskole, lengre enn 4 år

37

2,9

4,0

3,2

5,1

2,7

2,9

2,2

1,0

2,4

2,0

10,8

651 480

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning

2

1,7

3,9

4,1

2,6

4,1

4,1

3,9

2,3

1,6

1,7

14,3

550 080

Kommune og fylkeskommune 9

100

3,4

5,3

2,8

6,0

1,8

4,6

2,3

2,7

3,0

2,3

15,8

542 760

Grunnskole

9

2,7

4,8

2,6

5,5

2,6

4,3

2,6

3,1

3,1

1,8

15,9

427 800

Videregående skole

22

2,5

6,2

2,9

6,0

1,7

4,4

2,0

2,4

2,5

2,2

14,2

478 680

av dette:

Fagutdanning6

9

2,9

5,4

2,6

5,9

1,2

4,3

2,2

2,1

2,6

2,0

13,9

435 720

Universitet eller høyskole, t.o.m. 4 år

55

3,6

4,9

2,5

5,8

1,4

4,3

2,1

2,5

2,7

2,0

14,4

560 520

Universitet eller høyskole, lengre enn 4 år

11

3,7

4,3

3,4

5,4

1,4

4,3

2,1

2,0

2,6

1,9

13,5

655 680

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning

2

-3,8

14,1

2,7

5,6

2,5

5,3

2,8

4,3

3,6

3,6

21,1

622 560

Herav:

- Skoleverket i alt 9

100

3,4

4,9

2,6

5,7

1,4

4,4

2,1

2,5

2,7

2,1

14,5

569 280

Grunnskole

2

3,5

4,5

2,8

5,8

2,7

4,2

2,2

2,4

2,5

1,9

14,0

421 560

Videregående skole

7

2,1

5,8

4,6

4,8

3,4

4,5

1,8

2,4

2,4

2,0

13,8

464 280

av dette:

Fagutdanning6

4

2,9

5,5

3,8

6,0

1,6

4,2

3,1

2,0

2,3

1,6

13,8

437 880

Universitet eller høyskole, t.o.m. 4 år

72

3,7

4,9

2,4

5,7

1,2

4,3

1,9

2,4

2,6

2,0

13,9

569 520

Universitet eller høyskole, lengre enn 4 år

18

3,5

3,8

2,3

6,0

0,8

4,9

1,8

1,9

2,3

1,7

13,2

628 200

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning

1

-5,9

16,1

3,9

4,4

2,9

2,5

1,0

3,8

4,2

3,2

15,5

612 000

- Kommune og fylkeskommune ekskl. skoleverket 9

100

3,4

5,6

3,1

6,2

2,0

4,8

2,5

2,8

3,3

2,5

16,9

527 640

Grunnskole

13

2,6

4,9

2,6

5,5

2,6

4,3

2,7

3,2

3,2

1,8

16,1

428 520

Videregående skole

31

2,6

6,3

2,7

6,2

1,5

4,4

2,1

2,4

2,5

2,2

14,2

480 480

av dette:

Fagutdanning6

11

3,0

5,4

2,4

5,9

1,1

4,4

2,0

2,2

2,7

2,1

14,0

435 240

Universitet eller høyskole, t.o.m. 4 år

46

3,6

5,1

2,9

6,0

1,8

4,4

2,4

2,6

3,0

2,2

15,5

552 600

Universitet eller høyskole, lengre enn 4 år

8

3,8

5,2

4,5

4,6

2,6

3,3

2,3

1,9

2,8

2,4

13,5

690 600

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning

3

-3,5

13,8

2,3

5,9

2,5

5,9

3,1

4,4

3,5

3,7

22,3

624 720

Helseforetak 11

100

4,1

2,7

5,2

3,7

2,6

3,9

2,2

1,5

4,2

4,3

17,2

619 680

Grunnskole

4

1,5

2,2

5,8

2,8

3,0

2,6

0,3

2,0

2,4

4,7

12,5

402 720

Videregående skole

18

2,8

1,0

6,0

3,8

3,7

3,5

2,3

2,5

2,6

4,0

15,9

474 120

av dette:

Fagutdanning6

8

5,1

0,6

6,1

3,6

4,1

3,7

1,1

2,4

2,6

3,9

14,4

499 080

Universitet eller høyskole, t.o.m. 4 år

49

3,0

2,9

4,5

4,0

2,6

4,0

2,9

2,1

3,2

4,5

17,9

556 680

Universitet eller høyskole, lengre enn 4 år

27

2,8

3,7

4,3

4,9

1,2

3,0

0,6

-0,613

4,6

2,7

10,7

861 240

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning

1

-15,0

1,4

5,4

6,8

1,0

2,4

11,8

0,6

1,7

5,5

23,6

627 120

Alle næringer

100

3,4

4,1

3,9

3,5

3,7

3,1

2,7

1,8

2,4

2,9

13,5

579 360

Grunnskole

13

2,7

3,4

3,0

3,2

3,4

2,7

2,1

2,3

2,1

2,5

12,2

444 480

Videregående skole

36

2,9

4,0

3,9

2,9

4,2

3,2

2,7

1,7

2,4

3,0

13,5

545 280

av dette:

Fagutdanning6

1,2

2,4

3,0

6,7

549 240

Universitet eller høyskole, t.o.m. 4 år

30

2,5

4,2

3,5

3,2

2,9

3,2

1,7

1,2

2,2

2,8

11,6

617 760

Universitet eller høyskole, lengre enn 4 år

15

2,5

3,7

4,4

1,8

3,0

2,4

1,9

0,3

2,1

2,6

9,6

762 000

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning

7

3,4

4,2

2,8

2,1

2,9

0,9

2,8

0,4

2,5

2,3

9,2

461 640

1 Registrert månedslønn per dato*12. Dette begrepet må ikke forveksles med årslønn for eksempel i tabell 1.1 som viser gjennomsnittlig årslønn for året. Lønnsbegrepet i denne tabellen er det samme som i tabell 1.1, dvs avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus, men eksklusiv overtid.

2 Per september/desember.

3 Standard for næringsgruppering (SN2007).

4 Standard for utdanningsgruppering (NUS2000). Med unntak av tall fra kommune og skoleverk, er månedslønnen basert på utdanningslengden registrert året før dvs. år t-1.

5 Andeler arbeidsforhold med heltid. Prosent.

6 Som fagutdannet regnes: a) alle som har fagutdanning med godkjent fagbrev eller svenneprøve i henhold til Lov om fagopplæring i arbeidslivet som fullførte utdanning i henhold til register for befolkningens høyeste utdanning (BHU), og b) alle som har bestått teknisk fagskole som høyeste fullførte utdanning i henhold til register for BHU.

7 Omfatter bank og forsikring og annen finansiell tjenesteyting.

8 Lønnsveksten fra og med 2009 er etter ny næringsstandard. Sammenliknet med veksten fra 2007 til 2008 og tidligere år, vil det være et brudd i tidsserien.

9 Kilde: KS.

10 Fra og med lønnsveksttallet for 2012 er opplysninger fra SSBs spørreundersøkelse om innvandrernes utdanningsnivå inkludert.

11 Fra og med lønnsveksttallet for 2016 baserer statistikken for Helseforetakene seg på næringen «Helsetjenester» under Statlig forvaltning.

12 Lønnsveksttallet fra og med 2016 er basert på datamaterialet fra A-ordningen unntatt for kommunene jf. tabellnote 9.

13 For ansatte i konflikt i helseforetakene i 2016 ble virkningstidspunktet for lønnstillegg forskjøvet. Derfor er ikke lønnstillegget inkludert i lønnstallet for 2016. Dette, i tillegg til strukturelle endringer, har bidratt til at lønnsveksten for ansatte med mer enn 4 år lengre utdanning var negativ i 2016.

14 Inkluderer privat sektor og offentlig eide foretak.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og KS.

Tabell 4.17 Gjennomsnittlig kapitalinntekt1 for yrkestilknyttede2. Desilfordelt etter inntekt etter skatt. Andeler i prosent og nivå i 2017-kroner. 2007 og 2017

Kapitalinntekter i alt

2007 Desil

Renteinntekter

Aksjeutbytte3

Realisasjons-gevinst/tap

Andre kapital-inntekter

Nivå i 2017-kroner

Andel

1

3 300

400

-9 500

500

-6 600

-2,1

2

2 600

200

-200

400

3 600

1,1

3

3 000

200

-100

500

4 500

1,4

4

3 300

300

200

600

5 400

1,7

5

3 700

400

300

800

6 400

2,0

6

4 200

500

500

900

7 700

2,4

7

5 000

800

900

1 300

9 900

3,1

8

6 400

1 600

1 700

2 000

14 600

4,5

9

9 600

4 200

4 200

3 700

27 100

8,4

10

33 200

64 100

77 800

24 400

248 100

77,4

Herav desil 10 delt opp i persentilene:

91/92

13 000

8 500

7 600

5 600

43 100

3,5

93/94

16 000

12 000

10 800

7 800

57 800

4,7

95/96

20 000

18 300

16 900

10 800

82 100

6,6

97/98

29 100

35 200

32 200

17 500

141 700

11,4

99

48 300

83 400

74 500

34 300

299 000

12,1

100

127 500

409 600

568 900

126 600

1 532 500

61,8

Alle desiler

7 400

7 300

7 600

3 500

32 000

100,0

2017 Desil

1

1 900

1 300

-11 400

-800

-9 000

-2,5

2

1 300

300

-700

500

1 400

0,4

3

1 600

400

-400

800

2 300

0,6

4

1 800

500

-300

1 100

3 000

0,8

5

1 900

700

-200

1 400

3 800

1,0

6

2 100

1 100

100

1 900

5 200

1,4

7

2 400

1 800

300

2 800

7 300

2,0

8

2 900

3 800

1 000

4 400

12 100

3,3

9

3 700

9 500

3 200

7 400

23 700

6,5

10

9 000

205 200

70 500

31 700

316 500

86,4

Herav desil 10 delt opp i persentilene:

91/92

4 600

18 200

7 000

11 000

40 800

2,6

93/94

5 100

27 800

9 300

12 600

54 800

3,5

95/96

6 100

45 900

15 400

16 000

83 400

5,3

97/98

7 500

100 100

33 500

22 900

163 900

10,4

99

11 000

232 800

82 200

33 900

359 900

11,4

100

33 000

1 435 500

492 200

158 300

2 118 900

67,0

Alle desiler

2 900

22 400

6 200

5 100

36 600

100,0

1 Kapitalinntekter er her definert som brutto renteinntekter, utbytte, netto realisasjonsgevinster og inntekt ved utleie.

2 Lønnstakere og selvstendig næringsdrivende med yrkesinntekt inkl. dagpenger på minst 60 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Dette var en gruppe på 1 784 061 personer i 2007 og 1 995 787 personer i 2017.

3 Omfatter skattepliktig utbytte samt skattefritt utbytte og gevinst.

Kilde: Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger 2007 og 2017, Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.18 Sammensetning av inntekt innenfor de ulike desilene for pensjonister og trygdede1. Andel i prosent av samlet inntekt før skatt der ikke annet fremgår. Nivå i 2017-kroner. Desilfordelt etter inntekt etter skatt. 2007 og 2017

2007

Desil

Lønnsinntekt2

Næringsinntekt

Kapitalinntekt3

Overføringer

Samlet gj.sn inntekt før skatt, nivå

Skatt mm.

Inntekt etter skatt

1

2,4

-1,2

-0,4

99,2

124 000

12,2

87,8

2

2,1

0,0

4,3

93,6

163 600

8,7

91,3

3

2,2

0,1

4,3

93,3

190 000

9,7

90,3

4

2,2

0,1

3,7

94,0

213 300

10,8

89,2

5

2,6

0,2

3,7

93,5

237 900

12,8

87,2

6

2,9

0,2

3,7

93,2

264 400

14,6

85,4

7

3,4

0,2

4,0

92,3

294 400

16,3

83,7

8

4,2

0,3

4,6

90,9

331 000

17,7

82,3

9

5,5

0,5

5,6

88,4

384 800

19,1

80,9

10

6,4

1,1

24,2

68,3

652 400

24,7

75,3

Alle

4,1

0,4

8,7

86,9

285 600

16,8

83,2

2017 Desil

1

3,5

-0,8

-6,2

103,4

146 300

9,5

90,5

2

1,9

-0,1

0,9

97,3

206 500

8,1

91,9

3

2,2

0,0

1,0

96,8

233 800

9,8

90,2

4

2,5

0,1

1,1

96,4

263 200

12,9

87,1

5

2,8

0,1

1,3

95,8

287 400

14,3

85,7

6

3,2

0,2

1,5

95,2

314 100

15,9

84,1

7

3,3

0,3

1,7

94,7

345 000

17,4

82,6

8

3,9

0,4

2,1

93,6

383 500

19,0

81,0

9

5,7

0,7

3,0

90,6

443 600

20,9

79,1

10

8,9

1,6

20,5

69,0

752 700

26,6

73,4

Alle

4,7

0,5

5,6

89,3

337 600

17,9

82,1

1 Omfatter personer med sosioøkonomisk status pensjonist/trygdet. Dette var en gruppe på 1 060 348 personer i 2007 og 1 271 683 personer i 2017.

2 Lønnsinntekt er definert som kontantlønn, naturalytelser og dagpenger ved arbeidsledighet.

3 Kapitalinntekter er her definert som brutto renteinntekter, utbytte, netto realisasjonsgevinster og inntekt ved utleie.

Kilde: Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger 2007 og 2017, Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.19 Fordelingen av total lønnsinntekt før skatt1 for personer med lønn over 60 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn2. 1986, 2007 og 2017

Desil

1986

2007

2017

Reell endring3 1986–2017.

Prosent

Gj.snitt.

Kroner

Andel

Prosent

Gj.snitt.

Kroner

Andel

Prosent

Gj.snitt.

Kroner

Andel

Prosent

1

88 700

5,6

222 500

5,3

311 100

5,2

57,6

2

104 100

6,6

261 900

6,2

368 200

6,2

58,9

3

117 800

7,4

294 500

7,0

413 900

7,0

57,8

4

128 700

8,1

323 800

7,7

455 100

7,7

58,9

5

138 400

8,7

352 900

8,4

496 600

8,4

61,2

6

150 200

9,5

384 600

9,1

541 600

9,1

62,0

7

164 300

10,4

421 100

10,0

594 800

10,0

62,6

8

181 700

11,5

472 100

11,2

669 100

11,3

65,4

9

209 200

13,2

561 300

13,3

796 900

13,4

71,1

10

301 700

19,0

924 000

21,9

1 280 700

21,6

90,7

Alle

158 500

100,0

421 900

100,0

592 800

100,0

68,0

Gini-koeffisient

0,199

0,234

0,233

Antall personer

1 346 000

1 663 005

1 880 313

1 Lønnsinntekt er definert som kontantlønn og naturalytelser. I 1986 inngår også foreldrepenger og sykepenger i lønnsbegrepet.

2 Lønnstakere og personlig næringsdrivende med lønnsinntekt over 60 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er med. Dette tilsvarer en grense på 80 640 kroner i 1986, 334 800 kroner i 2007 og 464 100 kroner i 2017.

3 Endring i realverdien (målt i 2017-kroner) av gjennomsnittlig lønnsinntekt for den enkelte desil.

Kilde: Inntekts- og formuesundersøkelsen (1986) og Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger 2007 og 2017, Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.20 Fordelingen av samlet lønn per heltidsekvivalent for alle ansatte. Per september/oktober/desember 2006, 2014 og 2015.

2006

2014

2015

Vekst i lønnsnivå i prosent 2006–2015

Lønnsnivå1

Andel2

Andel2

Lønnsnivå1

Andel2

Alle

366 500

100

100,0

520 800

100

42,1

Desil 1

217 200

5,9

5,4

269 700

5,2

24,2

Desil 2

260 200

7,1

6,8

353 200

6,8

35,7

Desil 3

280 800

7,7

7,5

389 100

7,5

38,6

Desil 4

300 900

8,2

8,1

421 500

8,1

40,1

Desil 5

320 400

8,7

8,7

454 200

8,7

41,8

Desil 6

342 300

9,3

9,4

488 500

9,4

42,7

Desil 7

368 600

10,1

10,1

529 200

10,2

43,6

Desil 8

403 800

11,0

11,2

586 100

11,3

45,1

Desil 9

467 600

12,8

13,1

687 200

13,2

47,0

Desil 10

702 800

19,2

19,6

1 029 200

19,8

46,4

Gini-koeffisient

0,186

0,201

0,207

Persentil 91

529 100

1,4

1,5

780 000

1,5

47,4

Persentil 92

546 200

1,5

1,5

804 400

1,5

47,3

Persentil 93

565 600

1,5

1,6

833 200

1,6

47,3

Persentil 94

589 800

1,6

1,6

864 800

1,7

46,6

Persentil 95

616 100

1,7

1,7

903 800

1,7

46,7

Persentil 96

651 500

1,8

1,8

951 400

1,8

46,0

Persentil 97

694 800

1,9

1,9

1 013 200

1,9

45,8

Persentil 98

753 900

2,1

2,1

1 099 800

2,1

45,9

Persentil 99

851 200

2,3

2,4

1 249 200

2,4

46,8

Persentil 100

1 229 700

3,4

3,4

1 792 500

3,4

45,8

Menn

392 100

100,0

100

554 700

100

41,5

Desil 1

220 000

5,6

5,1

269 800

4,9

22,6

Desil 2

268 400

6,9

6,5

359 500

6,5

33,9

Desil 3

292 100

7,5

7,2

398 900

7,2

36,6

Desil 4

312 900

8,0

7,9

434 400

7,8

38,8

Desil 5

335 500

8,6

8,5

472 100

8,5

40,7

Desil 6

361 200

9,2

9,2

514 200

9,3

42,4

Desil 7

393 200

10,0

10,1

566 100

10,2

44,0

Desil 8

438 900

11,2

11,4

638 800

11,5

45,5

Desil 9

517 200

13,2

13,6

756 600

13,6

46,3

Desil 10

781 000

19,9

20,4

1 137 000

20,5

45,6

Gini-koeffisient

0,203

0,220

0,225

Kvinner

331 800

100,0

100,0

477 600

100

43,9

Desil 1

214 700

6,5

5,9

270 200

5,7

25,9

Desil 2

253 200

7,6

7,3

345 900

7,2

36,6

Desil 3

269 500

8,1

8,0

380 600

8,0

41,2

Desil 4

286 700

8,6

8,6

407 400

8,5

42,1

Desil 5

304 800

9,2

9,2

437 700

9,2

43,6

Desil 6

322 400

9,7

9,8

465 700

9,8

44,4

Desil 7

342 700

10,3

10,4

496 400

10,4

44,8

Desil 8

368 500

11,1

11,2

535 100

11,2

45,2

Desil 9

404 800

12,2

12,4

597 500

12,5

47,6

Desil 10

551 000

16,6

17,3

839 700

17,6

52,4

Gini-koeffisient

0,147

0,165

0,170

1 Gjennomsnittlig lønn per september.

2 Andel av samlet lønnssum i prosent.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Til dokumentets forside