NOU 2019: 6

Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2019

Til innholdsfortegnelse

7 Lønn og lønnskostnader

I dette vedlegget bekrives sammenhenger mellom enkelte begreper for lønn og lønnskostnader og utviklingen i disse, jf. omtale i Holden III-utvalgets utredning NOU 2013: 13.

Begreper

Årslønn i nasjonalregnskapet omfatter avtalt lønn med faste tillegg inklusive etterbetalinger, feriepengetillegg, bonus og uregelmessige tillegg knyttet til arbeidets art, mens naturallønn, overtidslønn og sluttvederlag ikke er inkludert. For en lønnstaker er dette lønnen en normalt vil motta i løpet av kalenderåret hvis det arbeides full tid uten fravær og betalt overtid. Se også definisjonen i vedlegg 2.

Lønn per årsverk omfatter alle lønnsutbetalinger til en arbeidstaker, også naturallønn, overtid, sluttvederlag og opsjoner knyttet til individuelle avtaler. Feriepenger føres til året de er påløpt.

Lønnskostnadene er summen av direkte og indirekte lønnskostnader. Lønnskostnadene inkluderer i prinsippet direkte lønnskostnader (alle lønnsutbetalinger inklusive overtidsgodtgjørelse og lønn under sykdom, permisjoner mv. som betales av arbeidsgiver) og indirekte lønnskostnader (som arbeidsgiveravgift, faktiske og beregnede pensjonsutgifter betalt av arbeidsgiver).

Timelønnskostnadene som omtales i kapittel 5, utgjør i hovedsak samlede lønnskostnader regnet per utførte timeverk. Antall utførte timeverk er fratrukket fravær som ferie, permisjon og sykefravær, men inkluderer overtid. Endringer i disse vil dermed påvirke timelønnskostnadene, men ikke årslønn slik den er definert. Endringer vil bestå av årlig variasjon i antall arbeidsdager, fravær og overtid, men også mer permanente endringer i arbeidstids- og feriebestemmelser. Arbeidsgivers bidrag til pensjonsordninger er i tillegg til arbeidstid, av størst betydning for forskjellen mellom lønn og lønnskostnad per utførte timeverk.

Nærmere om sammenhengen mellom timelønnskostnader og årslønn i alle næringer under ett

Det følger av definisjonene ovenfor at bl.a. følgende forhold kan bidra til ulik utvikling i timelønnskostnader og årslønn:

  • endringer i overtid

  • endringer i sykefravær

  • endringer i antall virkedager, f.eks. pga. endringer i bevegelige helligdager og skuddår

  • endringer i arbeidsgiveravgift og pensjonspremier

  • endret sats for feriepenger

I tillegg vil forskyvninger i sysselsettingen mellom ulike regioner med forskjellig arbeidsgiveravgift bidra til at de samlede timelønnskostnadene for en lønnstakergruppe utvikler seg forskjellig fra årslønnen.

Tabell 7.1 gir en illustrasjon på hvordan ulike faktorer har bidratt til avvik mellom årlig vekst i årslønn og i lønnskostnader per utførte timeverk i Norge siden 2009. Færre virkedager i 2017 og 2018 løftet veksten i lønnskostnader per time med 0,8 prosentpoeng i 2017 og 0,4 prosentpoeng i 2018. Endringer i posten andre arbeidskraftkostnader trakk isolert sett ned avviket mellom veksten i årslønn og lønnskostnader per time i 2017 med 0,3 prosentpoeng, men hadde ingen effekt i 2018. Avviket mellom årlig vekst i årslønn og i lønnskostnader per utførte timeverk har vært størst når endringer i antall virkedager og andre arbeidskraftkostnader har trukket i samme retning. Tallene for 2017 og 2018 er beheftet med usikkerhet som følge av at anslagene for utvikling i overtid, skiftarbeid og trygde- og pensjonspremier bygger på et foreløpig kildemateriale.

Tabell 7.1 Ulike faktorers bidrag til avvik mellom påløpt årslønn og lønnskostnader per utførte timeverk for alle grupper. Bidrag i prosentpoeng.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

2018*

Lønnskostnader pr. time, prosent

4,9

2,6

4,3

4,7

5,1

3,0

2,6

1,1

2,9

3,1

Årslønn, prosent

4,2

3,7

4,2

4,0

3,9

3,1

2,8

1,7

2,3

2,8

Avvik i prosentpoeng1

0,7

-1,1

0,1

0,7

1,2

-0,1

-0,2

-0,6

0,6

0,2

Anslag på bidrag til avvik i prosentpoeng. Endring i2:

– Antall virkedager

0,4

-0,4

0,0

0,4

0,8

-0,4

-0,4

-0,4

0,8

0,4

– Sykefravær

0,2

-0,2

-0,1

-0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

– Overtid

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

– Naturallønn

0,1

-0,1

0,0

-0,1

0,0

0,0

-0,1

0,0

0,1

-0,1

– Andre arbeidskraftkostnader (inkl. strukturendringer)

0,0

-0,4

0,2

0,5

0,3

0,3

0,3

-0,2

-0,3

0,0

Memo: Antall virkedager

252

253

253

252

250

251

252

253

251

250

* Foreløpige tall.

1 Positivt avvik innebærer at timelønnskostnadene øker mer enn påløpt årslønn.

2 Flere virkedager bidrar til lavere timelønnskostnader sammenliknet med årslønn. Økt overtid og naturallønn bidrar motsatt. Økt sykefravær bidrar normalt også til å øke timelønnskostnadene relativt til årslønn. Avrunding betyr at summen av komponentene kan være forskjellig fra samlet avvik.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget.

Sammenheng mellom lønn per årsverk og årslønn

Tabell 7.2 gir en sammenlikning av nivået på årslønn og lønn per årsverk (tidligere kalt lønn per normalårsverk) for enkelte næringer i privat sektor og offentlig forvaltning slik disse størrelsene er beregnet i nasjonalregnskapet. Også lønnskostnader per årsverk er angitt.

Offentlig forvaltning vil her bestå av statsforvaltningen og kommuneforvaltningen, dvs. offentlig administrasjon, offentlige utdanningsinstitusjoner, helseforetak mv. Nasjonalregnskapet avstemmes mot offentlig regnskaper (statlig og kommunal forvaltning). Dette kan gi en annen avgrensning enn i lønnsstatistikken, der offentlig forvaltning utelukkende er definert ut fra næringskoder og sektorkoder.

Når det gjelder lønn og lønnskostnader, er det viktig å være klar over at virksomhetene i staten, helseforetakene og i kommuneforvaltningen benytter litt forskjellige regnskapsprinsipper i regnskapsføringen. Dette slår tydeligst ut i føringen av pensjonskostnader. Nasjonalregnskapet utnytter regnskapsinformasjonen slik den kommer til uttrykk gjennom Statistisk sentralbyrås regnskaper for offentlig forvaltning. Flere virksomheter innenfor statsforvaltningen betaler ikke premie for sine ansatte til Statens pensjonskasse (SPK). For disse virksomhetene benyttes pensjonskostnader beregnet av SPK med utgangspunkt i karakteristika ved de ansatte og deres arbeidsforhold (alder, kjønn, ansiennitet, lønnsnivå mv). Frem til hovedrevisjonen av nasjonalregnskapet i 2014 ble underskuddet i SPK inkludert i pensjonskostnadene.

Lønn per årsverk er lavere enn årslønn i offentlig forvaltning (tabell 7.2 og 7.3). Dette skyldes at summen av overtidslønn og naturallønn ikke er tilstrekkelig til å dekke opp for tapet av lønn knyttet til sykefravær (utover arbeidsgiverperioden). Det er særlig det lave nivået på naturallønn i forvaltning som gir dette resultatet. I næringene i privat sektor er lønn per årsverk høyere enn årslønn. Forskjellen er størst i finansierings- og forsikringsvirksomhet, der lønn per årsverk var 11,0 prosent høyere enn årslønnen i 2018, og minst i overnattings- og serveringsvirksomhet med 0,9 prosent. I gjennomsnitt for alle næringer var lønn per årsverk 1,9 prosent høyere enn årslønnen.

Tabell 7.2 Lønnsnivå og lønnskostnader per årsverk. 1000 kroner

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

2018*

Totalt

Årslønn

420,2

435,7

453,9

472,0

490,6

505,6

519,8

528,9

541,0

556,3

Lønn per årsverk1

425,3

442,3

461,4

480,8

500,6

515,3

529,3

537,2

550,6

566,8

Lønnskostnader per årsverk

521,3

540,1

564,5

591,2

616,7

636,6

654,3

662,7

678,1

698,6

Industri

Årslønn

425,1

441,6

458,8

478,4

497,1

513,0

526,9

535,7

547,1

560,7

Lønn per årsverk1

445,4

466,3

486,5

507,4

525,8

542,7

556,6

564,5

576,2

590,5

Lønnskostnader per årsverk

527,8

548,1

574,1

601,6

625,2

647,1

664,2

675,1

687,4

704,5

Varehandel og reparasjon av motorvogner

Årslønn

384,7

397,1

411,4

425,2

440,0

451,4

465,4

476,9

490,8

502,0

Lønn per årsverk1

386,3

401,9

417,5

431,5

449,3

460,2

474,4

485,7

500,5

512,1

Lønnskostnader per årsverk

463,5

481,1

497,9

517,0

538,2

549,4

564,7

577,7

592,9

609,3

Bygge- og anleggsvirksomhet

Årslønn

414,4

424,2

439,2

453,6

469,4

482,5

496,2

507,7

520,7

534,9

Lønn per årsverk1

428,8

440,5

458,7

475,0

493,2

506,5

521,2

532,8

549,4

563,1

Lønnskostnader per årsverk

505,4

523,1

545,1

566,7

587,0

601,9

619,2

633,6

652,8

670,8

Overnattings- og serveringsvirksomhet

Årslønn

307,8

319,3

328,7

337,9

348,5

356,3

365,9

373,5

382,4

394,7

Lønn per årsverk1

306,7

320,3

330,6

341,0

352,9

360,8

370,7

374,5

383,6

398,4

Lønnskostnader per årsverk

356,7

373,5

386,4

399,5

413,1

422,1

432,6

436,5

445,6

464,0

Finansierings- og forsikringsvirksomhet

Årslønn

572,4

610,8

651,2

656,0

692,7

725,4

752,8

775,1

792,6

817,1

Lønn per årsverk1

605,0

644,0

687,1

712,6

751,3

787,6

817,2

842,5

871,8

906,8

Lønnskostnader per årsverk

771,5

803,0

842,7

885,9

930,1

979,2

1013,2

1043,5

1080,4

1132,1

Offentlig forvaltning

Årslønn

407,8

424,0

441,4

460,6

477,8

494,0

509,5

521,3

534,9

551,3

Lønn per årsverk1

395,3

412,5

429,2

447,8

464,7

479,9

495,4

506,9

520,5

537,6

Lønnskostnader per årsverk

506,9

528,7

551,3

578,9

603,2

628,3

650,4

660,2

679,4

698,2

Lønnskostnader per årsverk inkludert premieavvik2

513,0

532,5

556,4

579,4

609,7

627,8

655,6

657,1

679,3

-

* Foreløpige tall.

1 Tidligere kalt lønn per normalårsverk.

2 Omfatter såkalte premieavvik i kommunene. Dette er definert som avvik mellom netto pensjonskostnad og betalt pensjonspremie.

Kilde: Nasjonalregnskapet, Statistisk sentralbyrå.

Utviklingen i lønn og lønnskostnader

Nasjonalregnskapstallene for 2016 og 2017 er revidert siden NOU 2018: 8 Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2018. Veksten i de ulike lønnsbegrepene er justert noe for enkelte næringer i privat sektor, mens det er små endringer i totaltallene og for offentlig forvaltning. Veksten i lønnskostnader per årsverk i industrien er justert ned med til sammen 0,8 prosentpoeng for 2016 og 2017 under ett. For varehandel mv. er veksten i årslønn justert opp med 0,8 prosentpoeng for samme periode, mens veksten i lønnskostnader ikke er endret. For finansierings- og forsikringsvirksomhet er årslønnsveksten justert ned med 0,8 prosentpoeng, mens veksten i lønnskostnader per årsverk er justert opp med 1,6 prosentpoeng.

Lønnskostnadene per årsverk i gjennomsnitt for alle grupper var 23 prosent høyere enn lønn per årsverk i 2018, jf. tabell 7.3. I industrien var forskjellen 19,3 prosent. Forskjellen mellom lønnskostnader og lønn har vært noe høyere i offentlig forvaltning og var 29,9 prosent i 2017, mot 28,3 prosent i 2009. Tabell 7.4 viser at den prosentvise årlige veksten i lønn og lønnskostnader har økt etter 2016.

Tabell 7.3 Forholdet mellom årslønn, lønn per årsverk1 og lønnskostnader per årsverk

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

2018*

Totalt

Årslønn (1000 kroner)

420,2

435,7

453,9

472,0

490,6

505,6

519,8

528,9

541,0

556,3

Lønn per årsverk/Årslønn * 100

101,2

101,5

101,7

101,9

102,0

101,9

101,8

101,6

101,8

101,9

Lønnskostnader per årsverk/Lønn per årsverk * 100

122,6

122,1

122,3

123,0

123,2

123,5

123,6

123,3

123,2

123,2

Industri

Årslønn (1000 kroner)

425,1

441,6

458,8

478,4

497,1

513,0

526,9

535,7

547,1

560,7

Lønn per årsverk/Årslønn * 100

104,8

105,6

106,0

106,1

105,8

105,8

105,6

105,4

105,3

105,3

Lønnskostnader per årsverk/Lønn per årsverk * 100

118,5

117,5

118,0

118,5

118,9

119,2

119,3

119,6

119,3

119,3

Varehandel og reparasjon av motorvogner

Årslønn (1000 kroner)

384,7

397,1

411,4

425,2

440,0

451,4

465,4

476,9

490,8

502,0

Lønn per årsverk/Årslønn * 100

100,4

101,2

101,5

101,5

102,1

101,9

101,9

101,8

102,0

102,0

Lønnskostnader per årsverk/Lønn per årsverk * 100

120,0

119,7

119,2

119,8

119,8

119,4

119,0

118,9

118,5

119,0

Bygge- og anleggsvirksomhet

Årslønn (1000 kroner)

414,4

424,2

439,2

453,6

469,4

482,5

496,2

507,7

520,7

534,9

Lønn per årsverk/Årslønn * 100

103,5

103,8

104,4

104,7

105,1

105,0

105,0

104,9

105,5

105,3

Lønnskostnader per årsverk/Lønn per årsverk * 100

117,8

118,8

118,8

119,3

119,0

118,8

118,8

118,9

118,8

119,1

Overnattings- og serveringsvirksomhet

Årslønn (1000 kroner)

307,8

319,3

328,7

337,9

348,5

356,3

365,9

373,5

382,4

394,7

Lønn per årsverk/Årslønn * 100

99,7

100,3

100,6

100,9

101,3

101,3

101,3

100,3

100,3

100,9

Lønnskostnader per årsverk/Lønn per årsverk * 100

116,3

116,6

116,9

117,1

117,1

117,0

116,7

116,6

116,2

116,5

Finansierings- og forsikringsvirksomhet

Årslønn (1000 kroner)

572,4

610,8

651,2

656,0

692,7

725,4

752,8

775,1

792,6

817,1

Lønn per årsverk/Årslønn * 100

105,7

105,4

105,5

108,6

108,5

108,6

108,6

108,7

110,0

111,0

Lønnskostnader per årsverk/Lønn per årsverk * 100

127,5

124,7

122,6

124,3

123,8

124,3

124,0

123,8

123,9

124,8

Offentlig forvaltning

Årslønn (1000 kroner)

407,8

424,0

441,4

460,6

477,8

494,0

509,5

521,3

534,9

551,3

Lønn per årsverk/Årslønn * 100

96,9

97,3

97,2

97,2

97,2

97,1

97,2

97,2

97,3

97,5

Lønnskostnader per årsverk/Lønn per årsverk * 100

128,3

128,2

128,4

129,3

129,8

130,9

131,3

130,2

130,5

129,9

Lønnskostnader per årsverk inkludert premieavvik2/Lønn per årsverk *100

129,8

129,1

129,6

129,4

131,2

130,8

132,3

129,6

130,5

* Foreløpige tall.

1 Tidligere kalt lønn per normalårsverk.

2 Omfatter såkalte premieavvik i kommunene. Dette er definert som avvik mellom netto pensjonskostnad og betalt pensjonspremie.

Kilde: Nasjonalregnskapet, Statistisk sentralbyrå.

Tabell 7.4 Gjennomsnittlig vekst i årslønn, lønn per årsverk og lønnskostnader per årsverk. Prosentvis vekst fra året før

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

2018*

Gjennomsnitt3

Totalt

Årslønn

4,2

3,7

4,2

4,0

3,9

3,1

2,8

1,7

2,3

2,8

3,3

Lønn per årsverk1

3,6

4,0

4,3

4,2

4,1

2,9

2,7

1,5

2,5

2,9

3,3

Lønnskostnader per årsverk

3,5

3,6

4,5

4,7

4,3

3,2

2,8

1,3

2,3

3,0

3,3

Industri

Årslønn

4,4

3,9

3,9

4,3

3,9

3,2

2,7

1,7

2,1

2,5

3,3

Lønn per årsverk1

4,7

4,7

4,3

4,3

3,6

3,2

2,6

1,4

2,1

2,5

3,3

Lønnskostnader per årsverk

2,6

3,9

4,7

4,8

3,9

3,5

2,7

1,6

1,8

2,5

3,2

Varehandel og reparasjon av motorvogner

Årslønn

3,2

3,2

3,6

3,4

3,5

2,6

3,1

2,5

2,9

2,3

3,0

Lønn per årsverk1

2,4

4,1

3,9

3,4

4,1

2,4

3,1

2,4

3,1

2,3

3,1

Lønnskostnader per årsverk

2,4

3,8

3,5

3,8

4,1

2,1

2,8

2,3

2,6

2,8

3,0

Bygge- og anleggsvirksomhet

Årslønn

4,8

2,4

3,5

3,3

3,5

2,8

2,8

2,3

2,6

2,7

3,1

Lønn per årsverk1

3,0

2,7

4,1

3,6

3,8

2,7

2,9

2,2

3,1

2,5

3,1

Lønnskostnader per årsverk

2,6

3,5

4,2

4,0

3,6

2,5

2,9

2,3

3,0

2,7

3,1

Overnattings- og serveringsvirksomhet

Årslønn

3,6

3,7

3,0

2,8

3,1

2,2

2,7

2,1

2,4

3,2

2,9

Lønn per årsverk1

2,6

4,4

3,2

3,1

3,5

2,3

2,7

1,0

2,4

3,9

2,9

Lønnskostnader per årsverk

3,0

4,7

3,4

3,4

3,4

2,2

2,5

0,9

2,1

4,2

3,0

Finansierings- og forsikringsvirksomhet

Årslønn

-0,5

6,7

6,6

0,7

5,6

4,7

3,8

3,0

2,3

3,1

3,6

Lønn per årsverk1

-0,4

6,4

6,7

3,7

5,4

4,8

3,8

3,1

3,5

4,0

4,1

Lønnskostnader per årsverk

0,3

4,1

4,9

5,1

5,0

5,3

3,5

3,0

3,5

4,8

3,9

Offentlig forvaltning

Årslønn

4,5

4,0

4,1

4,3

3,7

3,4

3,1

2,3

2,6

3,1

3,5

Lønn per årsverk1

4,2

4,4

4,1

4,3

3,8

3,3

3,2

2,3

2,7

3,3

3,6

Lønnskostnader per årsverk

4,3

4,3

4,3

5,0

4,2

4,2

3,5

1,5

2,9

2,8

3,7

Lønnskostnader per årsverk, inkludert premieavvik2

3,8

3,8

4,5

4,1

5,2

3,0

4,4

0,2

3,4

-

-

* Foreløpige tall.

1 Tidligere kalt lønn per normalårsverk.

2 Omfatter såkalte premieavvik i kommunene. Dette er definert som avvik mellom netto pensjonskostnad og betalt pensjonspremie.

3 Gjennomsnittlig årlig vekst 2008–2018. Geometrisk gjennomsnitt.

Kilde: Nasjonalregnskapet, Statistisk sentralbyrå.

I tabell 7.5 er lønnskostnadene per årsverk fordelt på lønn, arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader mv. I gjennomsnitt utgjør lønnen rundt 81 prosent, arbeidsgiveravgiften vel 11 prosent og pensjonskostnader mv. resten. I industrien utgjorde lønnen 83,5 prosent og pensjonskostnadene mv. 5,2 prosent i 2017. I offentlig forvaltning utgjør lønnen om lag 77 prosent av samlede lønnskostnader og pensjonskostnader mv. om lag 12 prosent. Totalt, i industrien og i offentlig forvaltning var andelen til pensjonskostnader noe høyere i 2017 enn i begynnelsen av tiårsperioden, mens andelen har gått ned i varehandel mv.

Tabell 7.5 Lønnskostnader per årsverk i 1000 kroner, og fordeling på kostnadstype i prosent

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

2018*

Totalt

Lønnskostnader per årsverk

521,3

540,1

564,5

591,2

616,7

636,6

654,3

662,7

678,1

698,6

– Lønn

81,6

81,9

81,7

81,3

81,2

80,9

80,9

81,1

81,2

81,1

– Arbeidsgiveravgift

11,4

11,5

11,4

11,5

11,4

11,4

11,4

11,4

11,3

-

– Pensjonskostnader mv.

7,0

6,6

6,9

7,2

7,4

7,6

7,7

7,6

7,5

-

Markedsrettet virksomhet Fastlands-Norge

Lønnskostnader per årsverk

525,9

542,6

567,5

593,2

618,4

636,4

653,2

661,7

676,1

697,2

– Lønn

83,3

83,8

83,6

83,2

83,2

83,2

83,2

83,2

83,5

83,2

– Arbeidsgiveravgift

11,1

11,5

11,5

11,5

11,4

11,5

11,5

11,4

11,4

– Pensjonskostnader mv.

5,6

4,7

4,9

5,3

5,3

5,4

5,3

5,4

5,2

-

Industri

Lønnskostnader per årsverk

527,8

548,1

574,1

601,6

625,2

647,1

664,2

675,1

687,4

704,5

– Lønn

84,4

85,1

84,7

84,4

84,1

83,9

83,8

83,6

83,8

83,8

– Arbeidsgiveravgift

11,0

10,9

11,0

11,1

11,1

11,1

11,2

11,1

11,1

83,9

– Pensjonskostnader mv.

4,6

4,0

4,2

4,5

4,8

5,0

5,0

5,3

5,1

-

Varehandel og reparasjon av motorvogner

Lønnskostnader per årsverk

463,5

481,1

497,9

517,0

538,2

549,4

564,7

577,7

592,9

609,3

– Lønn

83,3

83,5

83,9

83,5

83,5

83,8

84,0

84,1

84,4

84,0

– Arbeidsgiveravgift

11,4

11,5

11,7

11,8

11,7

11,7

11,6

11,5

11,5

-

– Pensjonskostnader mv.

5,3

5,0

4,5

4,7

4,8

4,6

4,4

4,4

4,1

-

Offentlig forvaltning

Lønnskostnader per årsverk

506,9

528,7

551,3

578,9

603,2

628,3

650,4

660,2

679,4

698,2

– Lønn

78,0

78,0

77,9

77,4

77,0

76,4

76,2

76,8

76,6

77,0

– Arbeidsgiveravgift

11,9

11,4

11,2

11,3

11,2

11,2

11,2

11,2

11,1

-

– Pensjonskostnader mv.

10,1

10,6

11,0

11,4

11,8

12,4

12,6

12,0

12,2

-

Offentlig forvaltning, inkludert premieavvik 1

Lønnskostnader per årsverk

513,0

532,5

556,4

579,4

609,7

627,8

655,6

657,1

679,3

-

– Lønn

77,0

77,5

77,1

77,3

76,2

76,4

75,6

77,1

76,6

-

– Arbeidsgiveravgift

11,8

11,3

11,1

11,3

11,1

11,2

11,1

11,3

11,1

-

– Pensjonskostnader mv.

10,0

10,5

10,9

11,4

11,6

12,4

12,5

12,1

12,2

-

* Foreløpige tall.

1 Omfatter såkalte premieavvik i kommunene, fratrukket årets amortiserte premieavvik. Dette er definert som avvik mellom netto pensjonskostnad og betalt pensjonspremie.

Kilde: Nasjonalregnskapet, Statistisk sentralbyrå.

I figur 7.1 sammenliknes lønn per årsverk i offentlig forvaltning med tilsvarende i industrien. Det er forskjell i antall utførte timer bak årsverkene i ulike næringer. Derfor viser figuren også det relative forholdet mellom lønn i offentlig forvaltning og i industrien når man regner per utførte timeverk. Lønn per årsverk i offentlig forvaltning relativt til industrien økte med 2,6 prosentpoeng fra 2014 til 2018, til 91,0 prosent. Lønn per timeverk i offentlig forvaltning utgjorde 98,9 prosent av lønn per timeverk i industrien i 2018.

Figur 7.1 Lønn per årsverk og timeverk i offentlig forvaltning sammenliknet med lønn per årsverk og timeverk i industrien. Lønn per årsverk/timeverk i industrien =100

Figur 7.1 Lønn per årsverk og timeverk i offentlig forvaltning sammenliknet med lønn per årsverk og timeverk i industrien. Lønn per årsverk/timeverk i industrien =100

* Foreløpige tall.

Kilde: Nasjonalregnskapet. Statistisk sentralbyrå.

En tilsvarende sammenlikning av lønnskostnader per årsverk og per timeverk for offentlig forvaltning og industri er vist i figur 7.2. Over den tiårsperioden som figuren viser, har lønnskostnadene per årsverk i forvaltningen økt fra 96,1 prosent til 99,1 prosent av lønnskostnadene i industrien. Også lønnskostnader per timeverk har økt i offentlig forvaltning sammenliknet med industrien, og var 7,6 prosent høyere i offentlig forvaltning i 2018.

Figur 7.2 Lønnskostnad per årsverk og timeverk i offentlig forvaltning sammenliknet med lønnskostnad per årsverk og timeverk i industrien. Lønnskostnad per årsverk/timeverk i industrien =100

Figur 7.2 Lønnskostnad per årsverk og timeverk i offentlig forvaltning sammenliknet med lønnskostnad per årsverk og timeverk i industrien. Lønnskostnad per årsverk/timeverk i industrien =100

* Foreløpige tall.

Kilde: Nasjonalregnskapet. Statistisk sentralbyrå.

Tabell 7.6 Utviklingen i lønnskostnader per årsverk fordelt på kostnadstype. Prosentvis vekst fra året før

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

2018*

Totalt

Lønnskostnader per årsverk

3,5

3,6

4,5

4,7

4,3

3,2

2,8

1,3

2,3

3,0

– Lønn

3,6

4,0

4,3

4,2

4,1

2,9

2,7

1,5

2,5

2,9

– Arbeidsgiveravgift

3,5

4,4

4,0

5,4

3,6

3,4

2,6

1,1

1,7

– Pensjonskostnader mv.

1,9

-2,4

8,1

10,1

7,2

6,3

3,7

-0,8

1,6

Markedsrettet virksomhet Fastlands-Norge

Lønnskostnader per årsverk

3,1

3,2

4,6

4,5

4,2

2,9

2,6

1,3

2,2

3,1

– Lønn

3,4

3,9

4,4

4,0

4,2

2,8

2,7

1,3

2,5

2,8

– Arbeidsgiveravgift

1,0

6,4

4,5

5,0

3,6

3,2

2,5

0,9

1,6

– Pensjonskostnader mv,

2,1

-13,6

8,6

12,1

6,1

3,3

1,6

2,0

-1,2

Industri

Lønnskostnader per årsverk

2,6

3,9

4,7

4,8

3,9

3,5

2,7

1,6

1,8

2,5

– Lønn

4,7

4,7

4,3

4,3

3,6

3,2

2,6

1,4

2,1

2,5

– Arbeidsgiveravgift

1,0

3,3

5,9

5,5

4,1

3,5

3,1

1,2

1,4

– Pensjonskostnader mv.

-23,1

-10,3

10,6

12,4

9,2

8,7

3,3

6,2

-1,2

Varehandel og reparasjon av motorvogner

Lønnskostnader per årsverk

2,4

3,8

3,5

3,8

4,1

2,1

2,8

2,3

2,6

2,8

– Lønn

2,4

4,1

3,9

3,4

4,1

2,4

3,1

2,4

3,1

2,3

– Arbeidsgiveravgift

-0,1

4,5

5,2

5,0

2,9

2,1

1,8

1,9

2,5

– Pensjonskostnader mv.

8,1

-2,0

-7,1

10,0

6,5

-3,4

-0,2

1,5

-5,0

Offentlig forvaltning

Lønnskostnader per årsverk

4,3

4,3

4,3

5,0

4,2

4,2

3,5

1,5

2,9

2,8

– Lønn

4,2

4,4

4,1

4,3

3,8

3,3

3,2

2,3

2,7

3,3

– Arbeidsgiveravgift

8,7

-0,3

2,2

6,0

3,5

4,2

3,4

1,8

2,2

– Pensjonskostnader mv.

0,9

9,3

8,1

8,9

7,8

10,0

5,3

-3,6

5,0

Offentlig forvaltning, inkludert premieavvik 1

Lønnskostnader per årsverk

4,7

3,8

4,5

4,1

5,2

3,0

4,4

0,2

3,4

* Foreløpige tall.

1 Omfatter såkalte premieavvik i kommunene, fratrukket årets amortiserte premieavvik. Dette er definert som avvik mellom netto pensjonskostnad og betalt pensjonspremie.

Kilde: Nasjonalregnskapet, Statistisk sentralbyrå.

Til dokumentets forside