NOU 2019: 6

Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2019

Til innholdsfortegnelse

Forord

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene legger med dette fram den endelige utgaven av rapporten foran inntektsoppgjørene i 2019.

Rapporten gir oversikt over utviklingen i de senere årene i lønninger, inntekter, priser, makroøkonomi og konkurranseevne. Utvalget presenterer dessuten en prognose for konsumprisveksten fra 2018 til 2019. Rapporten inneholder også korte beskrivelser av utsiktene for internasjonal og norsk økonomi.

Utvalget la 18. februar 2019 fram en foreløpig utgave av rapporten som utarbeides i forkant av besluttende møter i organisasjonene. Etter at den foreløpige utgaven ble lagt fram, har det kommet mer statistikk og annet materiale. Den endelige rapporten inneholder oppdaterte vurderinger og blant annet ny statistikk over lønn for toppledere i offentlig forvaltning.

Utvalget vil som vanlig komme med en rapport i juni som vil redegjøre for resultater av lønnsoppgjør i 2019.

Beregningsutvalget ble ved kongelig resolusjon av 25. september 2015 gjenoppnevnt for en ny periode inntil 30. september 2019 med følgende mandat:

«Utvalget skal i tilknytning til inntektsoppgjørene legge fram det best mulige tallmessige bakgrunnsmateriale og presentere det i en slik form at uenighet partene i mellom om økonomiske forhold så vidt mulig kan unngås.

Utvalget skal legge fram oppsummeringsrapporter etter inntektsoppgjør.

Utvalget skal, når departementet ber om det, kunne klargjøre det tallmessige grunnlagsmateriale for spesielle inntektspolitiske spørsmål.

Utvalgets utredninger avgis til Arbeids- og sosialdepartementet».

I tillegg til utvalgets medlemmer og sekretariatet har følgende deltatt i arbeidet med rapporten: Marie Gisetstad Andersen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Ann-Kristin Ansteensen, Arbeidsgiverforeningen Spekter, Grethe Lunde, Akademikerne, Gunnar Owren, KS, Pia Skare Rønnevik, Næringslivets Hovedorganisasjon, Pål Skarsbak, Landsorganisasjonen i Norge, Rolf Stangeland, Unio, Tore Leirfall, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Bård Westbye, Virke.

Oslo, 28. mars 2019

Ådne Cappelen leder Statistisk sentralbyrå

Roger Bjørnstad Landsorganisasjonen i Norge

Ann Lisbet Brathaug Statistisk sentralbyrå

Ragnar Ihle Bøhn Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Øystein Dørum Næringslivets Hovedorganisasjon

Torbjørn Eika KS

Stein Gjerding Arbeidsgiverforeningen Spekter

Ellen Horneland Landsorganisasjonen i Norge

Lars Haartveit Hovedorganisasjonen Virke

Hanne Jordell Akademikerne

Frank Emil Jøssund Finansdepartementet

Ørnulf Kastet, fung. medlem Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Torill Lødemel Næringslivets Hovedorganisasjon

Synnøve Nymo Arbeids- og sosialdepartementet

Erik Orskaug Unio

Morten S. Henningsen, Arbeids- og sosialdepartementet, sekretariatsleder

Ragnhild Nersten, Arbeids- og sosialdepartementet

Runar Aksnes, Finansdepartementet

Lovise Bauger, Finansdepartementet

Manav Frohde, Finansdepartementet

Thomas von Brasch, Statistisk sentralbyrå

Bjorn Dapi, Statistisk sentralbyrå

Knut Håkon Grini, Statistisk sentralbyrå

Til forsiden