Ny barnehagelov på høring

Høringsfrist 10.01.05

Barne- og familiedepartementet sender i dag utkast til ny barnehagelov på høring. Den nye loven skal sikre høy kvalitet i barnehagetilbudet, samtidig som det skal legges til rette for mest mulig lokal utforming av tilbudet. Forslaget innebærer flere forenklinger for kommunene. (09.11.04)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200404169

09.11.04

Høringsnotat om ny barnehagelov

Barne- og familiedepartementet sender med dette utkast til ny barnehagelov på høring.

Hovedformålet med barnehageloven er å bidra til at barna får omsorg og et godt pedagogisk tilbud. Regelverket skal sikre høy kvalitet i barnehagetilbudet, samtidig som det skal legges til rette for mest mulig lokal utforming av kvalitetskrav mv.

Forslaget til ny barnehagelov imøtekommer behovet for en forenkling og modernisering av dagens lov av 5. mai 1995 nr.19. Forslaget til ny barnehagelov med tilhørende forskrifter inneholder en rekke forenklinger som i sum vil gjøre lovverket mer brukervennlig. Et utviklingstrekk de siste årene har vært at kommunene gradvis har fått flere oppgaver og plikter som barnehagemyndighet. Når kommunesektoren får ansvaret for å løse en oppgave, bør også kommunen få ansvaret for å finne måter å organisere oppgaveløsningen på. Det bør legges til rette for at kommunene, ut fra et lokalpolitisk skjønn og demografi, kan prioritere hva som er viktigst og hvordan barnehagetilbudet skal utformes. På denne måten kan man oppnå en effektiv tjenesteproduksjon som imøtekommer brukernes behov. Den nye loven skal tydeliggjøre oppgavene til de ulike ansvarsnivåene og legge til rette for nye etableringer, økt lokal tilpasning og mangfold i barnehagetilbudet. Loven legger til rette for brukermedvirkning med tanke på å sikre foreldrene medinnflytelse på barnas hverdag.

Det foreslås i hovedsak endringer på følgende områder:

  • innholdsbestemmelsen utvides
  • barns rett til medbestemmelse foreslås synliggjort i en egen bestemmelse
  • plikten til å søke godkjenning foreslås skjerpet
  • reglene om kommunens behandling av godkjenningssøknader foreslås endret
  • dagens bestemmelse om rett til prioritet ved opptak foreslås noe utvidet
  • fylkesmannens tilsynskompetanse foreslås endret.

I tillegg foreslås det enkelte mindre endringer og flere endringer av ren redaksjonell art.

I høringsnotatet diskuteres også hvordan bestemmelsene om barnehagens ledelse og det øvrige personalet bør utformes. Med hensyn til den kompetansen som kreves av leder i barnehagen, skisseres det to alternativer. Når det gjelder barnehagens øvrige personale, beskriver departementet to hovedalternativer med tilhørende underalternativer. Departementet ønsker en åpen drøftelse av disse spørsmålene, og vil konkludere etter høringsrunden.

Et eget høringsutkast om saksbehandlingsregler for opptak i barnehagen vil bli sendt senere og inngå i arbeidet med Odelstingsproposisjonen.

Vedlagt følger høringsnotat om forslag til ny barnehagelov og liste over høringsinstanser.

Barne- og familiedepartementet ber om merknader til høringsnotatet innen 10. januar 2005. Dersom det er mulig, er det ønskelig at merknadene i tillegg til vanlig papirversjon også sendes per e-post til annecathrine.dietz@bfd.dep.no

Med hilsen

Arni Hole (e.f.)

Tove Friisø

Med hilsen

Barnebygg AS

Barnehageforbundet

Barnevernets utviklingssenter

Barneombudet

Brønnøysundregistrene

Buddhistforbundet

Datatilsynet

De statlige helseforetakene

Den Katolske Kirke

Den Norske Kirke

Det Mosaiske Trossamfunn

Departementene

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere

Forbrukerrådet

Forbrukerombudet

Foreldreutvalget for Grunnskolen

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Fylkesmannsembetene

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

Handikappede Barns Foreldreforening (HBF)

Human - Etisk Forbund

Husbanken

Høgskoler som gir førskolelærerutdanning

IKO-Kirkelig pedagogisk senter

Islamsk Råd i Norge

Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon

Kommunalansattes Fellesorganisasjon

Kommunene

Kommunenes Sentralforbund

Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter

Kristent Pedagogisk Forbund

Kvinnefronten

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillingssenteret

Likestillingsombudet

Nasjonalt råd for Baha’iene i Norge

Norges Frikirkeråd

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norges Bygdekvinnelag

Norsk Helse- og sosialforbund

Norsk Luthersk Misjonssamband

Norsk Lærerlag

Norsk Montessoriforbund

Norsk Studentunion

Norske Samers Riksforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon

Organisasjonen for private barnehager i Larvik

Private Barnehagers Landsforbund

REFORM – ressurssenter for menn

Rådet for funksjonshemmede

Sametinget

Samskipnadsrådet

Senter mot etnisk diskriminering

Steinerbarnehagene i Norge

Statistisk Sentralbyrå

Statens utdanningskontorer

Stiftelsen Husmødrenes barnehager i Bergen

Studentenes Landsforbund

Svalbard Samfunnsdrift AS

Sysselmannen på Svalbard

Trygge barnehager AS Haugesund

Universitets- og høgskolerådet

Utdanningsforbundet

Oppdateres i disse dager

Akershus Universitetssykehus
Aktive Foreldre Hoveddokument
Barnebygg AS
Barnehagenettverk for Indre Midt-Troms
Barnehageutvalget i Fredrikstad
Barnehagestyrere og førskolelærere i Jevnaker kommune
Barneombudet
Buddhistforbundet
Byrådsavdelingen for barn og utdanning

Barnehager:
Akerveien barnehage
Ammerudgrenda Barnehage Hoveddokument
Barkåk Barnehage
Barnehagene i Arna bydel
Barnehagene i Stange kommune
Barnehagene i Tolga kommune
Barnestua barnehage
Bergo og Kongeskogen Barnehage
Bergo og Kongeskogen Barnehage – Foreldrerepresentanter
Bogen barnehage
Brekke, Asmaløy og Hauge Barnehage – ved Foreldrerådene
Brendsrud Barnehage – FU
Eide Barnehage – Foreldrerådet i – Hoveddokument
FAU Strømmen barnehage
Fjerdingen - Svend og Lena Barnehage - SU
Fræna kommune – styrerne i de private barnehagene
Furuheim Barnehage
Gjennestad Barnehage
Gjøvik – de private barnehagene i – Hoveddokument
Haugar Barnehage
Haukeliveien barnehage
Heimdalen Barnehage
Jønningheia Barnehage uttalelse
Kjeldåsen Barnehage – FAU
Kongsleil Barnehage – SU
Knapløkka Barnehage
Lerstad barnehage foreldreråd
Lille Ekeberg Barnehage Foreldrenes arbeidsutvalg uttalelse
Løkebergstua Barnehage – SU
Mortenåsen Barnehage
Møllenberg og Voldsminde barnehage
Nordsinni Barnehage – samarbeidsutvalget ved – Hoveddokument
Nøklevann barnehage FAU
Oppsal Samfunnshus barnehage
Presterød Barnehage
Ravnkollen Barnehage uttalelse
Romsås Senters barnehage – foreldrene til barn i – Hoveddokument
Røsvik Barnehage – Foreldrerådet
Sande barnehage
Seljedalen barnehage
Skavanger Barnehage
Skoglund Barnehage – SU
Skånevik barnehage
Solvangkirken Barnehage
Stensby barnehage m.fl Foreldreutvalgene
Storgaten barnehage SU
Soppen barnehage
Svanholmen Barnehage
Svanviken barnehage SU
Stavanger barnehagenes foreldreforening følgebrevuttalelse
Sveio Barne hage – SU
Sprøkland Gard familiebarnehage
Sømna barnehage m.fl - SU
Tinn kommune barnehager - SU
Triangel barnehage
Trudvanglia Barnehage
Utsyn barnehage -SU
Valen barnehage
Venåsløkka Barnehage uttalelse
Vormsund Andelsbarnehage
Østensjø Bydel i Oslo – styrere i private og kommunale barnehager i – Hoveddokument
Åsmyra barnehage


Barneombudet
Brønnøysundregistrene
Den norske hedningssamfunn
Den norske kirke
Datatilsynet


De statlige helseforetakene
Universitetssykehuset Nord-Norge følgebrevuttalelse
Aker Universitetssykehus hoveddokumentmerknader

Helse Nord-Trøndelag HF Hoveddokument


Departementene
Forsvarsdepartementet (FD)
Fiskeri- og kystdepartementet () - ingen merknader
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
Justis- og politidepartementet (JD)
Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) – ingen merknader
Landbruk- og matdepartementet – ingen merknader
Miljøverndepartementet (MD)
Moderniseringsdepartementet (MOD) – ingen merknader
Nærings- og handelsdepartementet (NHD) – ingen merknader
Olje- og energidepartementet (OED) – ingen merknader
Samferdselsdepartementet (SD) – ingen merknader
Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD)
Utenriksdepartementet (UD)

Fagforbundet i Oslo kommune- Merknader
Fagforbundet i Bergen kommune
Fagforbundet i Sør-Trøndelag
Fagforum for utdanning i utdanningsforbundet Hordaland
FAU Disengrenda barnehage
FAU`ene ved Rikshospitalet HF`s barnehager
FAU ved Leikvoll barnehage
FAU Nordberg barnehage
Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
Flaggstangshaugen barnehage
Forbrukerrådet
Foreldrenes arbeidsutvalg uttalelse
Foreldrerådet i Blomli barnehage og familiehjem
Foreldrerepresentantene ved Augestad barnehage
Foreldreutvalg og barnehageansatte i Åmot kommune
Foreldreutvalget for Grunnskolen
Foreldreutvalget i Fagernes barnehage
Foreldreutvalget i Hammaren barnehage
Foreldreaksjonen – Nasjonalt foreldreopprop
Foreldre til barn i Rasmussen barnehage
Foreldrene til barn i Tjernveien barnehage
Foreldre i Ylvisåker barnehage
Forskerforbundet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon - Merknader
Institutt for kristen oppseding - Merknader

Fylkesmannsembetene
Fylkesmannen i Aust - Agder
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Hordaland Hoveddokument
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Sogn- og fjordane
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Oppland - Merknader
Nord-Trøndelag Fylkeskommune uttalelse
Fylkesmannen i Rogaland
Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Vest Agder
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Østfold


Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Handikappede Barns Foreldreforening (HBF)
Helsa Fonna
Helse Bergen, Haukeland Universitetssykehus
Hogsnes Oppvekstsenter
Holistisk Forbund
Husbanken
Human-Etisk Forbund uttalelseHøgskoler som gir førskolelærerutdanning:
Dronning Mauds Minne HoveddokumentMerknader
Høgskolen i Agder
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Bodø uttalelse
Høgskolen i Hedmark følgebrevuttalelse
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Nord-Trøndelag - Merknader
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Sogn- og fjordane
Høgskolen i Telemark Hoveddokument
Høgskolen i Tromsø
Høgskolen i Tromsø - høringssvar
Høgskolen i Vestfold
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskolen Stord/Haugesund
Samisk høgskolen

Kommunene:

Agdenes kommune
Alstadhaug kommune
Alta kommune
Andebu kommune
Andøy kommune
Aremark kommune Hoveddokumentuttalelse
Arendal kommune uttalelse
Asker kommune - Merknader
Askim kommune
Askøy kommune
Aure kommune
Aurland kommune
Aurskog Høland kommune
Austrheim kommune
Austevoll kommune uttalelse
Averøy kommune
Balsfjord kommune
Bamle kommune hoveddokument
Bardu kommune
Bindal kommune Hoveddokument
Bergen kommune
Birkenes kommune uttalelse
Bjerkreim kommune hoveddokumentHøringsuttalelse
Bremanger kommune
Brønnøy kommune
Bø kommune
Bømlo kommune
Bygland kommune
Bykle kommune
Bærum kommune
Drammen kommune
Dønna kommune
Dovre kommune
Eid kommune
Eidsvoll kommune Hoveddokument
Eigersund kommune
Ellinor Christensen
Elverum kommune
Enebakk kommune
Engerdal kommune
Etne kommune
Evenes kommune
Evje og Hornes kommune
Fet kommune
Fitjar kommune
Fjell kommune
Flekkefjord kommune
Flora kommune
Flå kommune
Fredrikstad kommune
Frei kommune
Frogn kommune
Frosta kommune
Gausdal kommune
Gaular kommune
Gjesdal kommune
Gjerdrum Kommune
Gjerstad kommune
Gjøvik kommunerådet for funksjonshemmede
Gloppen kommune
Gol kommune
Gratangen kommune
Grong kommune hoveddokumentMerknader
Gulen kommune
Halden kommune - saksfremlegg
Hadsel kommune
Halsa kommune
Hamar kommune
Hareid kommune
Hattfjelldal kommune
Hemne kommune
Hemnes kommune
Hemsedal kommune
Herøy kommune oversendelsesbrevMerknader
Hole kommune
Hol kommune
Holmestrand kommune
Holtålen kommune
Hornindal kommune
Horten kommune
Hurum kommune
Hyllestad kommune
Høyanger kommune
Høylandet kommune
Hå kommune
Iveland kommune
Jevnaker kommune
Jølster kommune
Karasjok kommune
Karlsøy kommune
Karmøy kommune følgebrevuttalelse
Kautokeino kommune
Klepp kommune
Kongsberg kommune følgebrevhøringsuttalelse
Kongsvinger kommune
Kristiansand kommune
Kristiansund kommune
Krødsherad kommune
Kviteseid kommune
Leirfjord kommune
Leikvoll kommune
Larvik kommune
Lenvik kommune Hoveddokument
Lesja kommune - Merknader
Levanger kommune
Lier kommune
Lierne kommune
Lillehammer kommune hoveddokument
Lom kommune
Lund kommune
Lunner kommune
Luster kommune
Lurøy kommune
Lyngdal kommune
Lørenskog kommune
Masfjorden kommune
Marker kommune
Meråker kommune
Meldal kommune
Melhus kommune
Meløy kommune
Midsund kommune
Modum kommune
Moss kommune - møteprotokoll
Namsos kommune
Nannestad kommune
Narvik kommune
Naustdal kommune
Nedre Eiker kommune
Nes kommune, Nesbyen
Nes kommune
Nesseby kommune
Nesset kommune
Nesodden kommune - Merknader
Nittedal kommune
Nome kommune - vedlegg
Nore og Uvdal kommune høringsuttalelse- Merknader
Nord-Fron kommune
Nordre land kommune
Notodden kommune
Nøtterøy kommune
Nærøy kommune
Oppdal kommune
Oppegård kommune uttalelse
Orkdal kommune
Os kommune følgebrevHøringsuttalelse
Oslo Kommune
Osterøy kommuneFossen barnehage
Porsanger kommune
Porsgrunn kommune
Radøy kommune
Rakkestad kommune
Randaberg kommune
Re kommune
Rennebu kommune
Rennesøy kommune
Rindal kommune
Ringerike kommune følgebrev – uttalelse
Ringsaker kommune uttalelse
Ringebu kommune
Risør kommune
Rollag kommune
Røros kommune
Røyken kommune
Saltdal kommune
Sande kommune
Sauherad kommune
Sande kommune
Sandefjord kommune
Sandnes kommune
Sarpsborg kommune
Selbu kommune
Sel kommune
Selje kommune
Seljord kommune uttalelse
Siljan kommune
Skaun kommune
Skedsmo kommune
Ski kommune
Skien kommune
Skiptvet kommune
Skjåk kommune
Smøla kommune
Snillfjord kommune
Snåsa kommune
Sortland kommune
Spydeberg kommune
Stange kommune
Stavanger kommune uttalelse
Steinkjer kommune Hoveddokument
Stord kommune
Stor-Elvdal kommune
Stjørdal kommune
Stranda kommune
Stryn kommune
Sula kommune Høringsuttalelse - Merknader
Suldal kommune
Sunndal kommune
Sørfjord kommune uttalelse
Sørum kommune
Surnadal kommune
Sør- Odal kommune
Sør Varanger kommune
Sørum kommune
Tananger kommune
Time kommune
Tinn kommune
Tjeldsund kommune
Tjøme kommune
Tolga kommune
Torsken kommune
Trondheim kommune Høringsuttalelse - Merknader
Tromsø kommune
Trøgstad kommune
Trysil kommune - Merknader
Tynset kommune hoveddokumentHøringsuttalelse
Tysvær kommune
Tønsberg kommune - Vedlegg
Ullensaker kommune
Ulstein kommune Hoveddokument
Vadsø kommune
Vang kommune
Vefsn kommune
Vega kommune
Vegårdshei kommune
Verdal kommune
Vestby kommune Hoveddokument - Høringsuttalelse
Vestnes kommune
Vestre Toten kommune
Vevelstad kommune
Vik kommune hoveddokument
Vikna kommune
Vinje kommune
Voss kommune
Værøy kommune
Vågan kommune
Vågsøy kommune
Vågå kommune følgebrevHøringsuttalelse
Våler kommune
Østre Toten kommune
Øvre Eiker kommune
Øyer kommune
Åfjord kommune
Åmot kommune
Ås kommune
Ål kommune
Ålesund kommune
Time kommune – ber om utsettelse

Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon
Kirkens familiekontor
KFO
Kommunenes Sentralforbund
Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter
Kristent Pedagogisk Forbund
Kvamherad
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillingssenteret
Likestillingsombudet
Longyear byen lokalstyre
Mental Helse Tromsø
Midt-Telemark pedagogisk – psykologisk tjeneste
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nord-Trøndelag Kr.F.
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges Bygdekvinnelag
Norges handikapforbund
Norsk forbund for utviklingshemmede
Norsk Fysioterapiforbund uttalelse
Norsk Kvinnesaksforening
Norsk Luthersk Misjonssamband
Norsk Lærerakademi - lærerhøgskolen
Norsk Montessoriforbund
Norsk Studentunion
Næringslivets Hovedorganisasjon – ingen merknader
Oslo Katolske bispedømme
Oppdal KrF
Organisasjonen for private barnehager i Larvik
Pedagogstudentene
PPT for Gjemnes, Eide og Fræna
Private barnehagers landsforbund Høringsuttalelse - Merknader
REFORM – ressurssenter for menn
Rikshospitalet
RSK Vest Finnmark
Rådet for funksjonshemmede
Rådet for funksjonshemmede – Oslo kommune
Samarbeidsutvalget ved Ajer barnehage
Samarbeidsutvalget i barnehagene i Brønnøy
Samarbeidsutvalget i Breivikbotn barnehage
Samarbeidsutvalget i Bærums kommunale barnehage
Samarbeidsutvalget i Gol barnehage
Samarbeidsutvalget i Jønsrudløkka barnehage
Samarbeidsutvalget i Stange kommune
Samarbeidsutvalget ved Sogn barnehage
Samarbeidsutvalget i Sømna
Sametinget OversendelsesbrevHøringsuttalelse
Samskipnadsrådet
Senter mot etnisk diskriminering
Skaiå barnehage SU
Skolenes Landsforbund
Sosial- og helsedirektoratet
Steinerbarnehagene i Norge
Statistisk Sentralbyrå uttalelse

Statens råd for funksjonshemmede
Statens utdanningskontorer
Stiftelsen Husmødrenes barnehager
Stiftelsen Kanvas
Studentenes Landsforbund
Styrekollegiet i de private og kommunale barnehagene i Harstad
Styret ved Gløshaugen barnehageforening
Styrerne i Grimstad kommunes barnehager uttalelse
Styrerne i barnehagene i Roan og Osen
Sykehuset i Vestfold
Sykehuset i Østfold
Sørlandet kompetansesenter
Trygge barnehager AS Haugesund
Trondheims Asylselskap
Unitarforbundet
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsforbundets uttalelseutdypning (hoveddokument)
Utdanningsforbundet i Mandal uttalelse- Merknader
Utdanningsforbundet RE
Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag
Utdanningsforbundet i Telemark
Utdanningsforbundet i Våler i Solær
Utdanningsgruppens hovedorganisasjon
Ullensvang herad
Ullevål universitetssykehus
Vennenes samfunn kvekene