Ny barnehagelov på høring

Høringsfrist 10.01.05

Barne- og familiedepartementet sender i dag utkast til ny barnehagelov på høring. Den nye loven skal sikre høy kvalitet i barnehagetilbudet, samtidig som det skal legges til rette for mest mulig lokal utforming av tilbudet. Forslaget innebærer flere forenklinger for kommunene. (09.11.04)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200404169

09.11.04

Høringsnotat om ny barnehagelov

Barne- og familiedepartementet sender med dette utkast til ny barnehagelov på høring.

Hovedformålet med barnehageloven er å bidra til at barna får omsorg og et godt pedagogisk tilbud. Regelverket skal sikre høy kvalitet i barnehagetilbudet, samtidig som det skal legges til rette for mest mulig lokal utforming av kvalitetskrav mv.

Forslaget til ny barnehagelov imøtekommer behovet for en forenkling og modernisering av dagens lov av 5. mai 1995 nr.19. Forslaget til ny barnehagelov med tilhørende forskrifter inneholder en rekke forenklinger som i sum vil gjøre lovverket mer brukervennlig. Et utviklingstrekk de siste årene har vært at kommunene gradvis har fått flere oppgaver og plikter som barnehagemyndighet. Når kommunesektoren får ansvaret for å løse en oppgave, bør også kommunen få ansvaret for å finne måter å organisere oppgaveløsningen på. Det bør legges til rette for at kommunene, ut fra et lokalpolitisk skjønn og demografi, kan prioritere hva som er viktigst og hvordan barnehagetilbudet skal utformes. På denne måten kan man oppnå en effektiv tjenesteproduksjon som imøtekommer brukernes behov. Den nye loven skal tydeliggjøre oppgavene til de ulike ansvarsnivåene og legge til rette for nye etableringer, økt lokal tilpasning og mangfold i barnehagetilbudet. Loven legger til rette for brukermedvirkning med tanke på å sikre foreldrene medinnflytelse på barnas hverdag.

Det foreslås i hovedsak endringer på følgende områder:

  • innholdsbestemmelsen utvides
  • barns rett til medbestemmelse foreslås synliggjort i en egen bestemmelse
  • plikten til å søke godkjenning foreslås skjerpet
  • reglene om kommunens behandling av godkjenningssøknader foreslås endret
  • dagens bestemmelse om rett til prioritet ved opptak foreslås noe utvidet
  • fylkesmannens tilsynskompetanse foreslås endret.

I tillegg foreslås det enkelte mindre endringer og flere endringer av ren redaksjonell art.

I høringsnotatet diskuteres også hvordan bestemmelsene om barnehagens ledelse og det øvrige personalet bør utformes. Med hensyn til den kompetansen som kreves av leder i barnehagen, skisseres det to alternativer. Når det gjelder barnehagens øvrige personale, beskriver departementet to hovedalternativer med tilhørende underalternativer. Departementet ønsker en åpen drøftelse av disse spørsmålene, og vil konkludere etter høringsrunden.

Et eget høringsutkast om saksbehandlingsregler for opptak i barnehagen vil bli sendt senere og inngå i arbeidet med Odelstingsproposisjonen.

Vedlagt følger høringsnotat om forslag til ny barnehagelov og liste over høringsinstanser.

Barne- og familiedepartementet ber om merknader til høringsnotatet innen 10. januar 2005. Dersom det er mulig, er det ønskelig at merknadene i tillegg til vanlig papirversjon også sendes per e-post til annecathrine.dietz@bfd.dep.no

Med hilsen

Arni Hole (e.f.)

Tove Friisø

Med hilsen

Barnebygg AS

Barnehageforbundet

Barnevernets utviklingssenter

Barneombudet

Brønnøysundregistrene

Buddhistforbundet

Datatilsynet

De statlige helseforetakene

Den Katolske Kirke

Den Norske Kirke

Det Mosaiske Trossamfunn

Departementene

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere

Forbrukerrådet

Forbrukerombudet

Foreldreutvalget for Grunnskolen

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Fylkesmannsembetene

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

Handikappede Barns Foreldreforening (HBF)

Human - Etisk Forbund

Husbanken

Høgskoler som gir førskolelærerutdanning

IKO-Kirkelig pedagogisk senter

Islamsk Råd i Norge

Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon

Kommunalansattes Fellesorganisasjon

Kommunene

Kommunenes Sentralforbund

Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter

Kristent Pedagogisk Forbund

Kvinnefronten

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillingssenteret

Likestillingsombudet

Nasjonalt råd for Baha’iene i Norge

Norges Frikirkeråd

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norges Bygdekvinnelag

Norsk Helse- og sosialforbund

Norsk Luthersk Misjonssamband

Norsk Lærerlag

Norsk Montessoriforbund

Norsk Studentunion

Norske Samers Riksforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon

Organisasjonen for private barnehager i Larvik

Private Barnehagers Landsforbund

REFORM – ressurssenter for menn

Rådet for funksjonshemmede

Sametinget

Samskipnadsrådet

Senter mot etnisk diskriminering

Steinerbarnehagene i Norge

Statistisk Sentralbyrå

Statens utdanningskontorer

Stiftelsen Husmødrenes barnehager i Bergen

Studentenes Landsforbund

Svalbard Samfunnsdrift AS

Sysselmannen på Svalbard

Trygge barnehager AS Haugesund

Universitets- og høgskolerådet

Utdanningsforbundet