Ny forskrift om opptelling av stemmesedler ved valg til Storting og kommunestyre i 2017

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har 31.august 2017 med hjemmel i lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) § 10-10 fastsatt en ny forskrift.

Forskrift om opptelling av stemmesedler ved valg til Storting og kommunestyre i 2017 gjelder ved valg av representanter til Stortinget og ved ekstraordinært valg av representanter til kommunestyret i Færder kommune i 2017.

Forskriften fastsetter at den foreløpige opptellingen etter valgloven § 10-4 femte ledd og § 10-5 skal skje ved manuell telling.

Departementet har laget en veileder til forskriften som følger som vedlegg til dette brevet.

Forskriften trer i kraft straks og kunngjøres på Lovdata.

Med hilsen

 

Siri Dolven (e.f.)

avdelingsdirektør

 

Benedicte Bergseng Mælan

seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer