Forskrift om opptelling av stemmesedler ved valg til Storting og kommunestyre i 2017

Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 31.august 2017 med hjemmel i lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) § 10-10.

§ 1.

Forskriftens virkeområde

Denne forskriften gjelder ved valg av representanter til Stortinget og ved ekstraordinært valg av representanter til kommunestyret i Færder kommune i 2017.

§ 2.

Foreløpig opptelling av stemmesedler

Den foreløpige opptellingen etter valgloven § 10-4 femte ledd og § 10-5 skal skje ved manuell telling.

§ 3.

Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks og opphører 31. desember 2017.