Veileder til forskrift om opptelling av stemmesedler ved valg til Storting og kommunestyre i 2017

§ 1 Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder ved stortingsvalget og det ekstraordinære valget til kommunestyret i Færder kommune i 2017.

Ved begge disse valgene er det kommuner som skanner stemmesedler avgitt på forhånd, samt kommuner som skanner både foreløpig og endelig opptelling av valgtingsstemmer.

Forskriften gjelder ikke for sametingsvalget, der stemmesedlene bare telles manuelt.

§ 2 Foreløpig opptelling av stemmesedler

Forskriftens bestemmelse § 2 er en presisering av reglene som finnes i valglovens § 10-4 (5) og § 10-5 om opptelling av stemmesedler.

I henhold til valgloven § 10-4 (5) skal stemmesedler telles opp i to omganger, ved en foreløpig og en endelig opptelling. Dette gjelder både stemmesedler avgitt på forhånd og stemmesedler avgitt på valgting.

Etter forskriften § 2 må den foreløpige opptellingen av stemmesedler ved valgene i 2017 gjøres manuelt. Dette gjelder både stemmesedler avgitt på forhånd og stemmesedler avgitt på valgting.

Foreløpig manuell opptelling av forhåndsstemmer:

Valgloven § 10-5 (1) beskriver at den foreløpige opptellingen av stemmesedler avgitt på forhånd skal starte senest fire timer før stemmegivningen er avsluttet ved samtlige valglokaler i kommunen, dersom dette kan skje uten å stride mot prinsippet om hemmelig valg. I motsatt fall skal den starte så snart samtlige forhåndsstemmegivninger er godkjent.

Det førende prinsippet er at valgresultatet ikke på noe tidspunkt skal bli kjent før sperrefristen kl. 21, jf. valgloven § 9-9. Dette må få betydning for når opptellingen av forhåndsstemmer kan starte. Valgstyret må sikre at opptellingsrutinene utformes slik at resultater fra forhåndsstemmegivningen ikke kan bli kjent før sperrefristen.

Ordlyden i paragrafen alene inneholder ikke noen innskrenkinger på hvor tidlig den foreløpige opptellingen av stemmesedler avgitt på forhånd kan starte. Praksis har vært at opptellingen starter tidlig valgdagen (mandagen).

For å sikre at det foreløpige resultatet er klart så raskt som mulig anbefaler departementet at kommunene forbereder så mye de kan på søndag 10. september og starter opptellingen så tidlig som mulig mandag 11. september.

Kommunene kan på søndag gjøre alle aktiviteter som regnes som klargjøring for manuell opptelling mandag. Dette innebærer blant annet åpning av stemmeseddelkonvolutter, sortering av stemmesedler i bunker og klargjøring av stemmesedler i esker.

Foreløpig manuell opptelling av valgtingsstemmer:

Den foreløpige manuelle opptelling av stemmesedler avgitt på valgting skal starte så snart som mulig etter at stemmegivningen på valgtinget er avsluttet, jf. valgloven § 10-5 (2).

§ 3 Ikrafttredelse

For å sikre at endringen blir iverksatt i forkant av valgene, trer forskriften i kraft straks.