Ny rapport om det samlede tilbudet til personer med rusmiddelproblematikk under straffegjennomføring

Oslo Economics har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet, vurdert det samlede tilbudet til personer med rusproblematikk under straffegjennomføring.

Rapporten gir en gjennomgang av de rusrelaterte straffereaksjonene, samt helsetilbud og andre tilbud til innsatte og domfelte med rusproblemer:

  • Program mot ruspåvirket kjøring
  • Narkotikaprogram med domstolskontroll
  • Rusmestring- og stifinner enheter
  • Straffegjennomføring i institusjon etter § 12
  • Tverrfaglig spesialisert rusbehandling i fengsel
  • Fengselshelsetjenesten
  • Tiltak for å redusere overdosedødsfall

Det anslås at 65 prosent av alle innsatte i norske fengsler har en form for rusproblem. Rapporten peker blant annet på at det kan være et underforbruk både av de rusrelaterte straffereaksjonene, og av behandlingstilbudet til innsatte med rusproblemer. Departementene skal nå vurdere hvordan anbefalingene i rapporten kan følges opp.