Ny rapport om frivillige organisasjoners inntekter, utgifter og momsbelastning

The International Research Institute of Stavanger (IRIS) har på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet kartlagt strukturene på inntekter og utgifter i frivillige organisasjoner. Rapporten har et særlig fokus på frivillige organisasjoners momsbelastning.

Frivillig sektors økonomi og merverdiavgift (pdf-format)
Rapport IRIS 2008/272

The International Research Institute of Stavanger (IRIS) har på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet kartlagt strukturene på inntekter og utgifter i frivillige organisasjoner. Rapporten har et særlig fokus på frivillige organisasjoners momsbelastning.

Et viktig funn i rapporten er at det er vesentlige forskjeller, som også går på tvers av frivillighetskategorier, knyttet til virksomhetens størrelse. Små og mellomstore virksomheter med inntekter inntil 2 millioner kroner, har en annerledes inntekts- og utgiftsstruktur og tilknytning til merverdiavgiftssystemet enn de store virksomhetene med mer enn 2 millioner kroner i inntekter.

Blant annet henter små og mellomstore virksomheter hovedtyngden av sine inntekter fra kjernevirksomheten, mens de mottar moderat med inntekter fra det offentlige. Mange av de store organisasjonene har derimot det offentlige som sin viktigste inntektskilde, mens inntektene fra kjernevirksomheten utgjør kun omtrent tredjeparten av deres totale inntekter.

Når det gjelder utgifter så er store virksomheter gjennomgående mer profesjonaliserte enn det de små og mellomstore er. Personalkostnader utgjør derfor ikke overraskende en større andel av de totale kostnadene, enn det gjør for små og mellomstore organisasjoner. De små og mellomstore virksomhetene bruker da forholdsvis mer av sine driftskostnader til kjøp av merverdiavgiftspliktige varer og tjenester.

Hovedkonklusjonen i rapporten er at den tradisjonelle, småskala og i stor grad lokalt baserte frivilligheten ser ut til å ha en større merverdiavgiftsbelastning enn den profesjonaliserte, storskala og i stor grad nasjonalt/regionalt forankrede frivilligheten. Det skyldes både forskjeller i inntekts- og utgiftsstrukturene, og at mange av de større virksomhetene har muligheter for å få refundert deler av sine momsutgifter.

For mer informasjon kontakt:

Seniorforsker Svein Ingve Nødland, Leder for prosjektet ved IRIS
Telefon: 51 87 51 49 / 95 16 84 60