Ny rapport om regulering av private barnehager

BDO har skrevet en rapport om alternativer til å innføre krav om egne rettssubjekter for private barnehager.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Den er en del av kunnskapsinnhentingen i arbeidet med regulering av private.

Egne rettssubjekter og alternativer

I april 2019 sendte regjeringen på høring et forslag om at hver private barnehager skal være et selvstendig rettssubjekt. I dag kan private barnehager registreres som en underenhet i ett rettssubjekt/konsern uten at det stilles krav til at hver barnehage fører offentlig tilgjengelige regnskap. Regjeringens forslag innebærer at hver enkelt barnehage må føre offentlig tilgjengelig årsregnskap, noe som gir betydelig mer åpenhet om barnehagens bruk av offentlige tilskudd, og det vil være enklere å føre tilsyn.

Flertallet av høringsinstansene støttet forslaget, men noen av de større aktørene var svært imot.

Kunnskapsdepartementet har derfor bestilt en ekstern rapport fra BDO som undersøker om andre reguleringer kan ivareta de samme hensynene som et krav om egne rettssubjekter.

BDO har vurdert tre løsninger:

  1. Krav til at hver barnehage skal være organisert som et eget rettssubjekt
  2. Utvidet BASIL-rapportering for hver barnehage
  3. Innføre krav til regnskapsmessig skille for hver barnehage

Hovedfunn:

  • Krav om eget rettssubjekt er det mest kostnadskrevende alternativet, som følge av innføring av strengere regnskapskrav. Men det er også det alternativet som klart gir mest åpenhet og gjør det enklest å drive tilsyn. De årlige merkostnadene for private barnehager anslås å bli 78 millioner kroner i året. Disse merkostnadene vil i all hovedsak pålegges de største konsernene.
  • Alternativet om regnskapsmessig skille vil gi mer åpenhet, men ikke like mye som ordningen med eget rettssubjekt. Merkostnaden anslås til å bli noe lavere på 34 millioner kroner.
  • Utvidet BASIL-rapportering har lavest kostnader anslått til mellom 7 - 22 millioner kroner, men er også det alternativet som gir minst åpenhet.
  • BDO har beregnet at de årlige merkostnader for offentlige myndigheter er lave, og varierer fra 1,5 mill. kroner til 3 mill. kroner for de ulike alternativene.
  • I tillegg kommer engangskostnader som beløper seg på om lag 2-4 mill. kroner.    
  • BDO understreker at det et stor usikkerhet om kostnadsanslagene

Les rapporten BDO Rapport - Alternativ til eget rettssubjekt.pdf

Private barnehagers landsforbund har oversendt departementet en rapport de har bestilt fra KPMG om hvordan BASIL-rapporteringen kan bli bedre. BDO har laget et notat som sammenligner rapportene fra BDO og KPMG. Les notatet Sammenligning av rapporter om alternativer til krav om eget rettssubjekt for Kunnskapsdepartementet.