Ny valgforskrift Longyearbyen

Høringsfrist 18.01.2007

Justisdepartementet foreslår ny forskrift om lokalstyrevalg i Longyearbyen. Hensikten er å få forskriften mest mulig i samsvar med valgreglene for fastlandet. Den viktigste endringen er forslaget om felles valgdag med fastlandet. Forslaget er nå sendt på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.01.2007

  • Høringsfrist: 18.01.2007
 
 
 

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2006 07106 M INO

18.10.2006

Forslag til ny forskrift om lokalstyrevalg i Longyearbyen – høring

Vedlagt følger høringsnotat og utkast til ny forskrift om lokalstyrevalg i Longyearbyen. Bakgrunnen for forslaget er å få forskriften mest mulig i samsvar med valgreglene for fastlandet. Det er tatt utgangspunkt i valgloven (lov 28. juni 2002 nr. 58 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer) og valgforskriften (forskrift 2. januar 2003 nr. 5 med hjemmel i valgloven).

Den viktigste materielle endringen er forslaget om endret valgtidspunkt slik at det blir samtidighet mellom lokalstyrevalget og kommunestyrevalget på fastlandet. Tidligere valgdato har ikke vært ansett praktisk tidligere, i et samfunn med langt feriefravær om sommeren og med mange nyankomne hver høst. Det er nok til dels fortsatt slik, men etter Justisdepartementets oppfatning er det nå likevel grunnlag for å vurdere et tidligere valgtidspunkt. De viktigste argumentene for endring er følgende: Det er prinsipielt uheldig at valget i Longyearbyen foregår etter at valgresultatet på fastlandet er kjent. Felles valgdag med fastlandet kan kanskje bidra til høyere valgdeltakelse. Det er også uheldig at valget skjer etter at statsbudsjettet er lagt fram, noe som erfaringsmessig tar mye oppmerksomhet fra de lokale sakene.

Forskriften legges så nær opp til valgloven som mulig, noe som medfører en endring i form og struktur. Vi foreslår derfor en ny forskrift.

Høringsfristen er 18. januar 2007.

Med hilsen

Kjerstin Askholt
ekspedisjonssjef

Ingegjerd Nordeng
seniorrådgiver

Innledning

Justisdepartementet fastsatte 14. desember 2001 forskrift om lokalstyrevalg i Longyearbyen. Forskriften er hjemlet i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 34 fjerde ledd og bygger på de samme prinsippene som valglovgivningen for fastlandet. Ved en forskriftsendring våren 2003, ble forskriften revidert i forhold til ny valglov, lov 28. juni 2002 nr. 58 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer. Ordningen med et seinere valgtidspunkt enn på fastlandet ble beholdt, men spørsmålet om å holde valgene samtidig ble tatt opp i høringen. Det ble pekt på at det virker prinsipielt uheldig å avholde lokalstyrevalget etter at resultatet på fastlandet er kjent. Det var for seint å endre på tidspunktet i forhold til 2003-valget, men Justisdepartementet besluttet å komme tilbake til saken innen valget høsten 2007. Tidligere valgdato har ikke vært ansett praktisk tidligere, i et samfunn med langt feriefravær om sommeren og med mange nyankomne hver høst. Det er nok til dels fortsatt slik, men etter Justisdepartementets oppfatning er det nå likevel grunnlag for å vurdere et tidligere valgtidspunkt. Nedenfor gjennomgår vi argumentene for og mot dette, hvor vår anbefaling er å endre valgtidspunktet slik at det blir samtidighet med kommunestyrevalget på fastlandet. I tillegg legger vi opp til en gjennomgående revisjon av hele lokalstyreforskriften for å få den mest mulig i samsvar med valgloven og valgforskriften for fastlandet (forskrift 2. januar 2003 nr. 5 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer). Dette er i stor grad tekniske og ikke materielle endringer. Forskriften får likevel en annen form og struktur enn tidligere, og det er derfor mest hensiktsmessig med en ny forskrift.

Departementets vurderinger og forslag til endringer

Valg til det tidligere Svalbardrådet ble avholdt i november måned annet hvert år. Med innføring av Longyearbyen lokalstyre fra 1. januar 2002, ble valgperioden utvidet til fire år og valgtidspunktet ble endret til oktober måned. Grunnen til den endringen var at det nyvalgte lokalstyret skulle rekke å konstituere seg og vedta budsjett for det påfølgende år.

I dette høringsnotatet vil vi som nevnt innledningsvis drøfte spørsmålet om å flytte lokalstyrevalget ytterligere fram i tid slik at det holdes samtidig med kommunestyrevalget på fastlandet. Et argument som kom opp ved forrige revisjon av forskriften, er at det må være et viktig demokratisk prinsipp at valget finner sted samtidig på Svalbard og på fastlandet. Departementet ser at det kan ligge en viss påvirkningskraft i valgresultatet og medienes håndtering av dette, samtidig som valget til lokalstyret skjer såpass lenge etter valget på fastlandet (ca. halvannen måned) at betydningen nok vil svekkes i løpet av den tida. Et annet argument er at felles valgdag med fastlandet kanskje kan bidra til høyere valgdeltakelse (ved lokalstyrevalget i 2003 var den på 41 %). I perioden før valget på fastlandet vil det være et generelt større fokus på valg i mediene og andre steder, som kan tenkes å ha en slik positiv effekt. Et motargument er at velgerne da ikke får anledning til å stemme på valgdagen ved begge valgene, men må forhåndsstemme ved et av dem. Vi mener likevel ikke at det bør tillegges avgjørende vekt, forhåndsstemmegivning er en fullt ut demokratisk måte å avgi stemme på og gjør det mulig å stemme ved begge valg. Et tredje viktig argument for et tidligere valgtidspunkt, er at statsbudsjettet legges fram i begynnelsen av oktober, og dette tar lett mye av oppmerksomheten fra de lokale sakene. Erfaringen med for eksempel skattevedtaket i fjor høst, var at det skapte mye uro i Longyearbyen og gikk ut over tilliten til lokalpolitikerne, selv om dette var en sentral avgjørelse. Lokalstyrevalget bør derfor holdes før dette tidspunktet. I tillegg kan det nevnes at SSB har fremført argumentet om bedre og mer aktuell valgstatistikk dersom valgene gjennomføres samtidig.

Tidligere valgtidspunkt har imidlertid noen praktiske konsekvenser som det er nødvendig å se nærmere på. Å avholde valg i første halvdel av september er ikke helt uproblematisk i et samfunn med stor utskifting av innbyggere (ca. 20 prosent årlig), og hvor mange av de nyankomne kommer akkurat i perioden august – september. Longyearbyen lokalstyre har ved tidligere valg praktisert oppretting av listen over stemmeberettigede helt fram til valgdagen så langt det har vært mulig, men det vil være en helt annen situasjon å gjøre det i en periode med stor tilstrømming av nyankomne, enn ved valg seinere på høsten. Det bør derfor vurderes å innføre en ”skjæringsdato” for når velgerne må stå innført i befolkningsregisteret som bosatt i Longyearbyen for å kunne stemme ved lokalstyrevalget. Valgloven har 31. mai som skjæringsdato for hvilken kommune velgerne må være registrert som bosatt i for å kunne stemme der. Det vil si at ved flytting mellom kommuner etter 31. mai i valgåret, må velgerne stemme til sin ”gamle” kommune. Ved lokalstyrevalget har det til nå vært slik at listen over stemmeberettigede er lagt fram seinest 21 dager før valgdagen, men opprettinger har vært gjort helt fram til valgdagen. Dersom man skulle videreføre dette, ville det ved valgdag 10. september bety, at det i perioden 20. august – 10. september måtte gjøres svært mange manuelle opprettinger for å få med de nyankomne. Dette ville skape en svært vanskelig situasjon for Longyearbyen lokalstyre og kunne føre til mange feil i listen. Et alternativ er å gjøre 21 dagers-fristen til en skjæringsdato, hvor bare helt bestemte forhold kan gi grunnlag for oppdatering av listen, f.eks. at valgstyret er blitt oppmerksom på feil. Dette vil i så fall bety at de som ankommer Longyearbyen etter dette tidspunktet ikke får stemt ved valget samme år. For mange vil det være det eneste lokalstyrevalget de får oppleve fordi gjennomsnittlig botid i Longyearbyen er ca. fem år, og det betyr at mange reiser ned igjen før valgperioden er over. Men etter vår oppfatning bør det ikke tillegges veldig stor vekt at personer som nettopp har ankommet Longyearbyen ikke får stemt ved valget samme høst. Da har de knapt rukket å sette seg inn i noen av de lokale sakene som vel bør danne grunnlaget for stemmegivningen. Og sammenlignet med skjæringsdatoen for fastlandet, hvor man må stemme i sin ”gamle” kommune ved flytting etter 31. mai, synes ikke dette som noen dramatisk innstramming.

Siden det har vært og fortsatt er, en viss tradisjon i Longyearbyen for å ankomme seint om høsten etter lang sommerferie og andre gjøremål på fastlandet, vil tidligere valgdag bety at noen av de faste longyearbyboerne heller ikke får stemt ved lokalstyrevalget. Og de vil heller ikke kunne nyttiggjøre seg forhåndsstemmegivningen på Svalbard fordi de ikke er der. For disse kunne forhåndsstemming på fastlandet vært et alternativ. Det er imidlertid snakk om svært få stemmer, trolig i underkant av 100 totalt, og effekten av dette ville ikke stå ikke i forhold til det apparatet som måtte til for å gjøre stemmestyrene i alle landets kommuner i stand til å ta imot disse stemmene. Feil ville også lett kunne oppstå på grunn av mangelfulle kunnskaper om lokalstyrevalget blant stemmestyrene. Å åpne opp for forhåndsstemmegivning til lokalstyrevalget på fastlandet, anses derfor ikke som et aktuelt alternativ. Isteden kan brevstemming være en mulighet, jf. at det er en åpning for det i valgloven ved forhåndsstemmegivning utenriks når velgeren ikke har mulighet til å oppsøke en stemmemottaker.

Departementet foreslår etter dette valgdag i Longyearbyen samtidig med valget på fastlandet. Det foreslås en fast skjæringsdato for når de stemmeberettigede må være innført i befolkningsregisteret som bosatt i Longyearbyen, 20. august. Se nærmere om dette i spesialmerknadene, pkt. 4. Forhåndsstemmegivning foreslås bare på Svalbard, fra 22. august, men med en viss åpning for brevstemmegivning for den som ikke er på Svalbard i perioden.

Vedlagte forskriftsutkast er bygd opp etter systematikken i valgloven og har derfor fått en noe annen struktur enn den gjeldende lokalstyreforskriften. Bortsett fra forslaget om samtidig valgdag med fastlandet og noen nye frister som følge av det, er det likevel ikke store materielle endringer. Mange av detaljbestemmelsene er regulert i en egen valgforskrift for fastlandet. Disse er stort sett gjort gjeldende gjennom utfyllende bestemmelser til forskriften. Se nærmere kommentarer i spesialmerknadene.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget har noen administrative konsekvenser som følge av tilpasningen til valgloven, spesielt gjelder det endringen av tidspunktet for valget og forskyvning av frister. Valgforberedelsene må starte opp før, men valgavviklingen vil også være avsluttet før. Forslaget antas ikke å ha økonomiske konsekvenser av betydning.

Merknader til forskriftsutkastet

Til § 1-1
Bestemmelsen tilsvarer valgloven §1-1 og er en utvidelse av gjeldende forskrifts § 1 første ledd.

Til § 1-2
Bestemmelsen tilsvarer valgloven § 1-2.

Til § 2-1
Bestemmelsen bygger på valgloven §§ 2-1, 2-2 og delvis 2-4 samt gjeldende forskrifts § 5. Nytt er at det foreslås en skjæringsdato for når de stemmeberettigede må være innført i befolkningsregisteret for Svalbard som bosatt i Longyearbyen, 20. august i valgåret, jf. § 2-1 første ledd c). Skjæringsdatoen er lik for norske statsborgere og statsborgere fra nordiske og andre utland. Begrunnelsen for å innføre en slik skjæringsdato er forslaget om å framskyve valgtidspunktet, noe som vil skape et mye større press på oppdatering av listen over stemmeberettigede siden svært mange av nyinnflytterne til Svalbard kommer akkurat i denne perioden. Det innebærer at de som vil stemme ved lokalstyrevalget, må sørge for at de er registrert inn i befolkningsregisteret som bosatt i Longyearbyen innen 20. august, dvs. ca. tre uker før valget.

Til § 2-2
Bestemmelsen tilsvarer valgloven § 2-3 og gjeldende forskrifts § 6 første ledd.

Til § 2-3
Bestemmelsen tilsvarer valgloven § 2-5.

Til § 2-4
Bestemmelsen tilsvarer valgloven § 2-6 og gjeldende forskrifts § 6 første og andre ledd. Tidligere het det at listen skulle legges ut 21 dager før valgdagen, etter forslaget vil skjæringsdatoen 20. august styre tidspunktet for når listen er klar til å legges ut.

Til § 2-5
Bestemmelsen tilsvarer valgloven § 2-7 og gjeldende forskrifts § 6 tredje, fjerde og femte ledd.

Til § 2-6
Bestemmelsen tilsvarer valgloven § 2-8 og gjeldende forskrifts § 6 sjette ledd.

Til § 2-7
Bestemmelsene i valgforskriften kapittel 1 om manntallsføring og tilgang til manntallet, gjøres gjeldende for oppdatering m.v. av listen over stemmeberettigede etter 20. august.

Til § 3-1
Bestemmelsen tilsvarer valgloven § 3-3 og i hovedsak gjeldende forskrifts § 8. De foreslåtte endringene har sammenheng med omorganiseringen av Longyearbyen lokalstyre, Svalbard Samfunnsdrift AS eksisterer ikke lenger, isteden har man fått Bydrift Longyearbyen AS som bare har ansvar for teknisk infrastruktur og to kommunale foretak. Vi ser ingen grunn til at lederne for disse bør unntas særskilt fra valgbarhet, og foreslår derfor ingen særregel her. Dersom spørsmålet skulle oppstå, må valgbarheten vurderes ut fra alternativene i andre ledd c).

Til § 3-2
Bestemmelsen tilsvarer valgloven § 3-4 og gjeldende forskrifts § 9.

Til § 4-1
Bestemmelsen tilsvarer valgloven § 6-1 og i hovedsak gjeldende forskrifts § 11. Fristen for innlevering av listeforslaget foreslås endret fra 1. september til 30. april. Dette har sammenheng med tidligere valg og for å ha listene klare før sommerferien. Samtidig er dette en måned seinere enn det som gjelder etter valgloven.

Til § 4-2
Bestemmelsen tilsvarer valgloven § 6-2 og hoveddelen av gjeldende forskrifts § 11 b).

Til § 4-3
Bestemmelsen tilsvarer valgloven § 6-3 og til dels gjeldende forskrifts § 11 c). Reglene for underskrifter foreslås endret noe for å komme i samsvar med valglovens regler. Den materielle betydningen av dette er liten.

Til § 4-4
Bestemmelsen tilsvarer valgloven § 6-4 og delvis gjeldende forskrifts § 14 tredje ledd (c og d). Litra a og b mangler i gjeldende forskrift, men kravene til vedlegg bør være i samsvar med det som gjelder etter valgloven.

Til § 4-5
Bestemmelsen tilsvarer valgloven § 6-5 og gjeldende forskrifts § 12. Fristen for tilbakekalling foreslås endret fra 15. september til 20. mai, jf. merknaden til § 4-1.

Til § 4-6
Bestemmelsen tilsvarer valgloven § 6-6 og gjeldende forskrifts § 14 første og andre ledd og i hovedsak § 13. Det er foreslått 15. juni som frist for valgstyret til å godkjenne valglister, slik at man rekker å få disse ferdig trykt til forhåndsstemmegivningen som er foreslått å starte 22. august (valglovens frist er 1. juni).

Til § 4-7
Bestemmelsen tilsvarer valgloven § 6-7 og til dels gjeldende forskrifts § 15 første ledd.

Til § 4-8
Bestemmelsen tilsvarer valgloven § 6-8 og gjeldende forskrifts § 14 siste ledd.

Til § 4-9
Bestemmelsene i valgforskriftens kapittel 3 om behandling av listeforslag gis anvendelse så langt de passer.

Til § 5-1
Bestemmelsen tilsvarer valgloven § 7-1 og delvis gjeldende forskrifts § 15 andre punktum. Nytt er forskriftsfestingen av at stemmesedlene skal være trykt før forhåndsstemmegivningen starter.

Til § 5-2
Bestemmelsen tilsvarer valgloven § 7-2, og inneholder en oppskrift for hvordan velgerne kan endre på stemmeseddelen. Den er noe forenklet i forhold til antall personstemmer. Lokalstyret blir sannsynligvis aldri så stort at det er aktuelt med mer enn fem personstemmer, men i så fall bør bestemmelsen endres.

Til § 5-3
Bestemmelsene i valgforskriftens kapittel 4 om utføring og trykking av stemmesedler gis anvendelse så langt de passer.

Til § 6-1
Bestemmelsen tilsvarer i hovedsak valgloven § 8-1, men er enklere utformet fordi vanlig forhåndsstemmegivning til lokalstyrevalget bare kan foregå på Svalbard. Grunnen til det er at det ville være et uforholdsmessig stort apparat å sette alle landets kommuner i stand til å ta i mot kanskje rundt 100 forhåndsstemmer til lokalstyrevalget. At forhåndsstemmegivning forskriftsfestes, er nytt i forhold til gjeldende forskrift, hvor valgstyret sto fritt til å lage retningslinjer om dette. Når forskriften knyttes tettere opp mot valgloven, og selve valget flyttes fram, er det naturlig å skrive reglene inn i forskriften. I praksis har det vært forhåndsstemmegivning på Svalbard fra tre uker før valgdagen, hvor valglovens system har vært brukt. Det foreslås nå en klar regel om forhåndsstemmegivning fra 22. august i valgåret, det vil si i underkant av tre uker før valget. Det er praktisk å sette dette tidspunktet i forhold til at 20. august foreslås som skjæringsdato for når de stemmeberettigede må være registrert i befolkningsregisteret.

Til § 6-2
Bestemmelsen tilsvarer i hovedsak valgloven § 8-2, men er enklere utformet, jf. merknaden til § 6-1. Forhåndsstemmegivningen må foregå på Svalbard til stemmemottaker oppnevnt av valgstyret, men det foreslås et unntak for den som ikke oppholder seg på Svalbard i perioden og ellers ikke ville fått stemt, ved at det foreslås adgang til å brevstemme. Det samme unntaket er gjort i valgloven for velgere som er utenriks og ikke kommer seg til en stemmemottaker.

Til § 6-3
Bestemmelsen tilsvarer i hovedsak valgloven § 8-3, men er enklere utformet, jf. merknaden til § 6-1.

Til § 6-4
Bestemmelsen tilsvarer valgloven § 8-4.

Til § 6-5
Bestemmelsen tilsvarer valgloven § 8-5.

Til § 6-6
Bestemmelsene i valgforskriftens kapittel 6 om gjennomføring av forhåndsstemmegivningen gis anvendelse så langt de passer. Det samme gjelder for kapittel 5 dersom valgstyret beslutter å bruke valgkort.

Til § 7-1
Valgtidspunktet er foreslått endret til samme dag som kommunestyrevalget på fastlandet. Dette er begrunnet nærmere i kapittel 2 foran. Bestemmelsen viser til valgloven § 9-1 som sier at valget skal holdes i alle kommuner på en og samme dag i september måned hvert fjerde år, og § 9-2 som sier at valgdagen skal være en mandag, men kommunestyret kan selv vedta at det skal holdes valg også på søndagen før. For 2007 er datoen fastsatt til 10. september.

Til § 7-2
Bestemmelsen tilsvarer valgloven § 9-3, men er noe enklere siden valg til lokalstyret bare gjennomføres i én stemmekrets. Valgkrets og stemmekrets blir her det samme, jf. gjeldende forskrifts § 2.

Til § 7-3
Bestemmelsen tilsvarer valgloven § 9-4.

Til § 7-4
Bestemmelsen tilsvarer valgloven § 9-5.

Til § 7-5
Bestemmelsen tilsvarer valgloven § 9-6.

Til § 7-6
Bestemmelsen tilsvarer valgloven § 9-7.

Til § 7-7
Bestemmelsen tilsvarer valgloven § 9-8.

Til § 7-8
Bestemmelsen tilsvarer valgloven § 9-8.

Til § 7-9
Bestemmelsene i valgforskriftens kapittel 7 om organisering og gjennomføring av stemmegivningen på valgtinget m.v. gis anvendelse så langt de passer.

Til kapittel 8
Bestemmelsene i kapitlet følger helt parallelt bestemmelsene i valgloven kapittel 10, jf. også gjeldende forskrifts § 17 som gjør valgloven kapittel 10 og valgforskriften kapittel 8 gjeldende gjennom henvisning. I § 8-8 er bestemmelsene i valgforskriftens kapittel 8 om prøving av stemmegivninger og stemmesedler m.v. gitt anvendelse så langt de passer.

Til kapittel 9
Kapitlet har to bestemmelser som samsvarer helt med valgloven §§ 11-12 og 11-13, jf. også gjeldende forskrifts § 18.

Til kapittel 10
Flertallsvalg er et unntak fra hovedregelen om forholdsvalg som er aktuelt dersom det bare foreligger ett godkjent listeforslag. Kapitlet har bare en bestemmelse som henviser til reglene i valgloven kapittel 12 om flertallsvalg. Svalbardloven åpner i dag ikke opp for flertallsvalg, men et forslag til endring av dette vil bli lagt fram for Stortinget i høst. Bestemmelsene om dette i lokalstyreforskriften kan selvsagt ikke tre i kraft før Stortinget har vedtatt lovendringen og den er trått i kraft.

Til kapittel 11
Bestemmelsene i kapitlet samsvarer helt med de aktuelle bestemmelsene i valgloven kapittel 13, jf. også gjeldende forskrifts § 20.

Til kapittel 12
Bestemmelsen i kapitlet samsvarer helt med valgloven § 14-2, jf. også gjeldende forskrifts §§ 21 og 22.

Til kapittel 13
Bestemmelsene i kapitlet samsvarer helt med valgloven kapittel 15, bortsett fra at de to siste paragrafene ikke er tatt med fordi de ikke har noen mening ved lokalstyrevalget. Eventuelle søknader om forsøk etter § 13-1 må vurderes i forhold til hva det gis adgang til for kommunene, og vil bli vurdert av Kommunaldepartementet før Kongen tar beslutning om hva det kan gis samtykke til.

Til kapittel 14
Kapitlet har en bestemmelse om forskriftens ikrafttredelse og oppheving av tidligere forskrift.

Departementene

Sysselmannen på Svalbard

Longyearbyen lokalstyre

Svalbard Arbeiderparti

Svalbard Høyre

Svalbard Kristelig folkeparti

Svalbard Fremskrittsparti

Tverrpolitisk Fellesliste

Svalbard likningskontor

Universitetssenteret på Svalbard AS

Longyearbyen Arbeiderforening

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

Svalbard Næringsforening

Svalbard Reiselivsråd

Svalbard Science Forum

Kings Bay AS

Kommunenes Sentralforbund

Skattedirektoratet

Statistisk sentralbyrå

De registrerte politiske partiene

Til toppen