OECD-rapport om Seniorpolitikk i Norge

Resultat: Ferdigbehandlet uten videre oppfølgning

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2013

Resultat: Ferdigbehandlet uten videre oppfølgning

Vår ref.: 11/2621

OECD har nylig offentliggjort en rapport om seniorpolitikken i Norge:              

 ”Ageing and Employment Policies Norway. Working better with Age”

 

Ett eksemplar av rapporten i trykt format er vedlagt dette brevet. Rapporten kan også bestilles eller hentes ned gratis i pdf format via OECD`s hjemmesider:

www.oecd.org/els/emp/ageingandemploymentpolicies.htm

 

Rapporten om Norge er den første av en serie slike landrapporter. Det er oppfølging av en tidligere, tilsvarende landrapport om Norge[i] og en komparativ rapport om mange OECD-land.[ii]

 

Rapporten gjennomgår sysselsettingssituasjonen og –politikken for seniorer ca 50 år og eldre i Norge, gir en analyse av utviklingen de senere år og kommer med tilrådinger om politikken.

 

Departementet ønsker at berørte organisasjoner, departemeter m.v. kan gjøre seg kjent med rapporten og gi sine synspunkter til den. Vi ber om synspunkter innen 15. september i år.

 

Med hilsen

 

 

Ola Ribe (e.f.)

fung. ekspedisjonssjef

                                                                                          Bjørn Halvorsen

                                                                                          spesialrådgiver

 

 

Vedlegg: Rapporten ”Ageing and Employment Policies Norway”[i] Ageing and Employment Policies Norway. OECD 2004

[ii] Ageing and Employment Policies. Live Longer, Work Longer. OECD 2006

 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Akademikerne
 • Unio
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Kommunesektorens organisasjon
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet
 • Senter for seniorpolitikk
 • Statens seniorråd
 • Kunnskapsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet

Til toppen