Omgjøring av vilkår i utslippstillatelsen for CO2 for Statoils kraftvarmeverk på Mongstad

Miljøverndepartementet viser til vårt vedtak av 12. oktober 2006, der vi i medhold av lov 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 11 jf. § 16 ga utslippstillatelse for CO2 for Statoils kraftvarmeverk på Mongstad.

Les brevet i PDF

Miljøverndepartementet viser til vårt vedtak av 12. oktober 2006, der vi i medhold av lov 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 11 jf. § 16 ga utslippstillatelse for CO2 for Statoils kraftvarmeverk på Mongstad.

Med hjemmel i forurensningsloven § 18 første ledd nr. 5 omgjør Miljøverndepartementet med dette vilkår nr. 3 i ovennevnte utslippstillatelse.

Vilkår nr. 3 skal lyde: ”Arbeidet med tilretteleggelse og iverksettelse av CO2-fangst fra kraftvarmeverket skal starte umiddelbart etter at utslippstillatelsen er gitt. Realiseringen av fangstanlegget skal foregå parallelt med byggingen av kraftvarmeverket. Første steg CO2-fangst fra kraftvarmeverket skal settes i drift så raskt som mulig, og skal dimensjoneres slik at det kan fange minst 100 000 tonn CO2/år.”
 
Tidligere vilkår innebar at første steg CO2-fangst skulle settes i drift samtidig med oppstart av kraftvarmeverket, og at fanget CO2 fra testanlegget skulle lagres. 

Begrunnelsen for dette vedtaket er at det omfattende nybrottsarbeidet som har vært nødvendig for å sikre realiseringen av teknologisenteret ved Mongstad har ført til en noe forsinket oppstart.

Videre har det vist seg at en midlertidig transport- og lagringsløsning for CO2 fra teknologisenteret i perioden fram til fullskala CO2-håndtering finner sted, vil være vanskelig å gjennomføre og uforholdsmessig kostbar, jf omtale i St.prp. nr. 59 (2007-2008) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2008 og St.prp. nr. 38 (2008-2009) Investering i teknologisenter for CO2-håndtering på Mongstad.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages til Kongen i Statsråd av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra underretning om vedtak er kommet frem eller fra vedkommende fikk eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Miljøverndepartementet.

Med hilsen

Lene Lyngby (e.f.)
ekspedisjonssjef

Ingvild Andreassen Sæverud
Avdelingsdirektør

Kopi:
Statens forurensningstilsyn
Bellona
Zero
Natur&Ungdom
Naturvernforbundet
Olje- og energidepartementet