Oppdragsbeskrivelse

– høringsbrev om opplysningsplikt/unntak fra taushetsplikt overfor utlendingsforvaltningen for ansatte i mottak og omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere (EMA)

Anbudsbrev om skriving av høringsbrev 

  

Bakgrunn:
Ansatte i mottak med kommunal driftsoperatør har i dag taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13 – 13 f, da disse mottakene er å anse som forvaltningsorganer som omfattes av forvaltningsloven. Ansatte i mottak med privat driftsoperatør omfattes ikke av forvaltningsloven. For disse følger taushetsplikten av reglement for drift av statlig mottak (Driftsreglementet). For ansatte ved dagens barneverninstitusjoner følger taushetsplikten av barnevernloven § 6-7.

I Ot.prp. nr. 28 (2007–2008) Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester mv. fra Barne- og likestillingsdepartementet foreslås det i utgangspunktet taushetsplikt for ansatte ved omsorgssentre for EMA. I visse tilfeller åpnes det for å videreformidle personopplysninger til utlendingsmyndighetene, dersom den ansatte ved omsorgssenteret finner at formidling av opplysningene etter en konkret vurdering er nødvendig for å ivareta barnets beste.

I Ot.prp. nr. 75 (2006–2007) Om lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet bebudes det en utredning for å kartlegge behovet for regelverkstiltak for å sikre bedre informasjonsutveksling mellom utlendingsmyndighetene og andre instanser. En nylig avsluttet gjennomgang i departementet* viser at det er ønskelig å foreslå lovbestemmelse(r) som letter (og klargjør) utlendingsmyndighetenes tilgang til opplysninger om utlendinger som befinner seg i mottak og omsorgssentre for EMA.

Formål:
For at utlendingsmyndighetene skal få et best mulig grunnlag for å avgjøre utlendingens asylsøknad, bør de ha tilgang til alle opplysninger som er relevante for saken. Flere regelverk er i dag til hinder for at utlendingsmyndighetene får tilgang til slike opplysninger via ansatte i mottak og omsorgssentre, jf. ovenfor. Høringsbrevet skal komme med forslag til bestemmelser som åpner for at relevante opplysninger som ansatte i mottakene/omsorgssentrene får kjennskap til gjennom sin jobb, kan videreformidles til utlendingsmyndighetene uten hinder av taushetsplikten.

Nærmere om oppdraget:
Tema for høringsbrevet vil være opplysningsplikt/unntak fra taushetsplikt overfor utlendingsforvaltningen for ansatte i mottak og omsorgssentre. Stikkordsmessig vil høringsbrevet måtte inneholde en kort innledning, bakgrunnen for forslaget (behovet), en beskrivelse av gjeldende rett på området, hoveddelen – en forklarende fremstilling av forslaget (imøtegåelse av ev. mothensyn), en redegjørelse for økonomiske, administrative og ev. andre konsekvenser, samt selve lov-/forskriftsbestemmelsen(e).

Det skal normalt mye til for å fravike de generelle reglene i forvaltningsloven. Forslaget bør derfor ha en begrunnet gjennomgang av hvilke opplysninger det skal være opplysningsplikt om. Opplysninger utlendingsmyndighetene kan ha et særlig behov for å få tilgang til, knytter seg til alder, familieforhold, identitet, økonomi og helse (adferd). For EMA vil de to førstnevnte kategoriene være særlig aktuelle.

Hensynet til sakens opplysning (og i barnesakene: hensynet til barnets beste i vid forstand) må bl.a. veies mot behovet for å skape et tillitsforhold mellom de ansatte og den enkelte beboer. Da særlige hensyn gjør seg gjeldende overfor barn som kommer alene til Norge (spesielt sårbare), må det vurderes om dette nødvendiggjør avvikende regler for ansatte i omsorgssentre.

Varighet mv.:
Høringsbrevet skrives i løpet av maksimalt én måned. Det er nødvendig med oppstart så snart som mulig, og senest innen 1. juli 2008.

 

* Departementets bakgrunnsrapport vil bli gjort tilgjengelig for den som skal skrive høringsbrevet. På forespørsel kan rapporten også fås til gjennomlesing for vurdering av om tilbud skal inngis.