Innhenting av tilbud – skriving av høringsbrev om opplysningsplikt for ansatte i mottak og omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere

Arbeids- og inkluderingsdepartementet planlegger å sende på høring et lovforslag vedrørende opplysningsplikt/unntak fra taushetsplikt overfor utlendingsforvaltningen for ansatte i mottak og omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere. Det er ønskelig å sette ut selve oppdraget med å skrive høringsbrevet.

Se vedlagte adresseliste

 

Deres ref
 

 

Vår ref
200800331-/NEM

 

Dato
13.05.2008

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet planlegger å sende på høring et lovforslag vedrørende opplysningsplikt/unntak fra taushetsplikt overfor utlendingsforvaltningen for ansatte i mottak og omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere. Det er ønskelig å sette ut selve oppdraget med å skrive høringsbrevet.

Vedlagt oversendes en oppdragsbeskrivelse. Departementet ber om at beskrivelsen spres til relevante personer og/eller institusjoner som kan være interesserte i å påta seg et slikt oppdrag.

Totalkostnader for oppdraget vil være inntil kr. 100 000 (ekskl. mva.). Høringsbrevet må ferdigstilles i løpet av maksimalt én måned, og med snarlig oppstart (seneste oppstartdato: 1. juli 2008). Vi antar at effektiv arbeidstid vil være ca. to uker.

Aktuelle tilbydere vil være jurister med gode resultater og med god kjennskap til forvaltningsrett og spørsmål knyttet til offentlighet og personvern, gjerne også utlendingsrett. Det vil videre bli lagt vekt på om tilbyderne har erfaring med det å skrive høringsbrev.

Interesserte bes om å sende skriftlig tilbud innen 30. mai 2008 til Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Innvandringsavdelingen, Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo.

Tilbudet må inneholde informasjon om tilbyderens bakgrunn og faglige kompetanse samt referanser. Dersom tilbyderen har hatt sammenlignbare oppdrag tidligere, bør det redegjøres kort for denne erfaringen og ev. oppgis referanser.

Dersom det er spørsmål, kan disse rettes til Birgitte Ege, tlf. 22 24 69 28, eller Nina Mørk, tlf. 22 24 71 97.


Med hilsen
Birgitte Ege (e.f.)
avdelingsdirektør

Nina E. D. Mørk
seniorrådgiver

 

Vedlegg
Oppdragsbeskrivelse for høringsbrev

  

Adresseliste
Universitetet i Oslo; Postboks 1072 Blindern; 0316 Oslo
Universitetet i Bergen; Postboks 7800; 5020 Bergen
Advokatforeningen; Kristian Augusts gate 9; 0164 Oslo
Den norske Dommerforening; Norges Juristforbund, Kristian Augustsgt. 9; 0164 Oslo