Ny GIV - kartlegging av oppfølgingsprosjektet

En kartleggingsundersøkelse fra NOVA

NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Mira Aaboen Sletten, Anders Bakken og Hans Christian Sandlie.

 

NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Mira Aaboen Sletten, Anders Bakken og Hans Christian Sandlie.

 

NOVA har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å gjennomføre prosjektet «Forskningsbasert evaluering av Oppfølgingsprosjektet i NY GIV:

Kartlegging av deltakelse, organisering og opplevelse». Evalueringen skal kartlegge og vurdere de tre innsatsområdene i Oppfølgingsprosjektet: 1) utprøving av opplæringsmodeller som kombinerer arbeidspraksis med læreplanmål, 2) styrking av samarbeidsrelasjoner og 3) kompetanseheving for ansatte i Oppfølgingstjenesten.

Denne rapporten er en underveisrapport, basert på data for skoleåret 2012/13. Prosjektet sluttføres mot slutten av 2014.