Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Oppfordring om å delta i forsøksordningen med primærhelseteam

Regjeringen vil utvikle en helhetlig helse- og omsorgstjeneste. Dette beskrives i Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. I meldingen fremgår at regjeringen vil legge til rette for mer integrerte tjenester ved at helsepersonell arbeider i flerfaglige team. Ett viktig tiltak er å etablere primærhelseteam.

Et primærhelseteam vil være en utvidet allmennpraksis. Primærhelseteamet skal i første omgang bestå av fastlege, sykepleier og helsesekretær. Målet med teamorganiseringen er å bedre tilgjengeligheten til tjenesten, skape større bredde i tilbudet, bedre opplæringen og oppfølgingen av brukere med kronisk sykdom og de med store og sammensatte behov og å skape mer sammenhengende og koordinerte tjenester.

Forsøket med primærhelseteam skal være nyskapende og innovativt, med et brukerrettet perspektiv i utformingen av innhold og arbeidsmetoder. Det skal prøves ut to ulike modeller for finansiering av teamets tjenester.

Jeg oppfordrer med dette kommuner til å starte dialogen internt, og med egne fastleger, om å delta i primærhelseteamforsøket.

Målgruppe

Målgruppen for forsøket med primærhelseteam er alle innbyggere på fastlegenes lister. Det vil imidlertid være særlig oppmerksomhet på pasienter/brukere med kronisk sykdom og de med store og sammensatte behov, som:

  • Brukere med psykiske lidelser og rusavhengighet
  • Brukere som i medisinen omtales som «skrøpelige eldre»
  • Brukere med utviklingshemninger og funksjonsnedsettelser

Forsøket skal evalueres for å se om primærhelseteam gir et bedre tilbud til pasientene/ innbyggerne når det gjelder:

  • Helsetilstand og mestringsevne
  • Pasient- og brukertilfredshet
  • Koordinerte og sammenhengende tjenester
  • Forekomst/utvikling av behov for omfattende helse- og omsorgstjenester

Innretning av forsøksordningen

Forsøksordningen med primærhelseteam vil tre i kraft 01.04.2018 og vare i tre år. Helsedirektoratet vil ha ansvar for å følge opp ordningen. Helsedirektoratet samarbeider tett med KS og de aktuelle fagforeningene.

Det skal velges ut 6 kommuner med deltagelse av totalt 80 fastleger:

  • 2 små kommuner (under 5000 innbyggere)
  • 2 mellomstore kommuner (mellom 5000 og 20.000 innbyggere)
  • 2 store kommuner (over 20.000 innbyggere)

Rammene for forsøksordningen vil bli beskrevet i kunngjøring av ordningen i slutten av august (www.helsedirektoratet.no). Alle kommuner vil motta informasjon om kunngjøringen i slutten av august.

Søknadsfrist for deltagelse er 15. oktober 2017.

Med hilsen

Bent Høie