Ot.meld. nr. 1 (1999-2000)

Om tilbaketrekking av Ot.prp. nr. 35 (1998-99) om lov om erverv av og drift på mineralressurser (mineralloven)

Om tilbaketrekking av Ot.prp. nr. 35 (1998-99) om lov om erverv av og drift på mineralressurser (mineralloven)

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no