Proposisjoner til Stortinget

Ot.prp. nr. 102 (2001-2002)

Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (tidsbegrenset uførestønad)

Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (tidsbegrenset uførestønad)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget