Ot.prp. nr. 11 (2004-2005)

Om lov om endringer i kommuneloven (oppheving av plikten til å omdanne interkommunale revisjonsenheter til selskap)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Ved lov av 12. desember 2003 nr. 113 ble det gjort endringer i kommunelovens bestemmelser om revisjon og intern kontroll. Lovendringene trådte i kraft 1. juli 2004. Hovedsaken i lovendringene dreier seg om at det nå er åpnet for at kommuner og fylkeskommuner kan velge om de vil konkurranseutsette revisjonen.

På samme måte som tidligere vil det være anledning til å dekke behovet for revisjonstjenester gjennom å ansette egne revisorer i kommunen eller fylkeskommunen, eller gjennom interkommunalt samarbeid i ulike former. De kommunale og fylkeskommunale revisjonsenhetene er alt overveiende etablert som interkommunale samarbeidsenheter med basis i kommunelovens bestemmelser om interkommunalt samarbeid.

Lovendringene innebar også at det ble tatt inn en bestemmelse i kommuneloven § 81 om at interkommunale revisjonsenheter (distriktsrevisjoner) skal organiseres som selskaper senest innen 1. januar 2005. Dette kan være enten interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper, eller en annen selskapsform, i praksis aksjeselskap.

Det store flertallet av disse samarbeidsenhetene er pr. i dag ikke organisert som selskaper. De er i hovedsak organisert med basis i kommunelovens alminnelige bestemmelser om interkommunalt samarbeid (kommuneloven § 27), med et eget styre og vedtekter for samarbeidet.

I den nå opphevede bestemmelse i kommuneloven om internt tilsyn og kontroll (erstattet av det nye kap. 12 om «Internt tilsyn og kontroll. Revisjon») fantes en bestemmelse om «distriktsrevisjoner». Bestemmelsen representerte en særlig form for interkommunalt samarbeid om revisjon. Det er lagt til grunn at de alminnelige regler om interkommunalt samarbeid i kommuneloven § 27 også gjelder for disse samarbeidsenhetene, jf. bl.a. Ot. prp. nr. 70 (2002-2003) s. 44.

Der det er tale om selskapsorganisering av revisjonsvirksomheten, er det i praksis interkommunalt selskap (IKS) etter lov om interkommunale selskaper som har vist seg som den mest aktuelle selskapsformen. Flere interkommunale revisjonsenheter er i dag organisert som interkommunale selskaper (IKS).