Ot.prp. nr. 110 (2004-2005)

Om lov om endring i lov av 9. mai 1997 nr. 26 om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (NORFUND)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget