Proposisjoner til Stortinget

Ot.prp. nr. 12 (2005-2006)

Om lov om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (endringer i regelverket for ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon)

Om lov om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (endringer i regelverket for ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget