Ot.prp. nr. 12 (2005-2006)

Om lov om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (endringer i regelverket for ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens innhold

Barne- og familiedepartementet la 24. juni 2005 fram for Stortinget Ot.prp. nr. 104 (2004-2005) Om lov om endringer i folketrygdloven (endringer i regelverket for ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon). Det framsatte forslaget ble ikke behandlet av det forrige Storting. I henhold til Stortingets forretningsorden § 33 tredje ledd må odelstingsproposisjoner som ikke er ferdigbehandlet av Odelstinget og Lagtinget i den valgperiode de er overbrakt i, framsettes på ny for å bli tatt under behandling. Barne- og familiedepartementet legger med dette fram forslaget om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover på ny. Forslaget er i samsvar med forslaget i Ot.prp. nr. 104 (2004-2005).

Til forsiden