Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 13 (2007-2008)

Om lov om endring i lov 26. mars 1999 nr. 15 om ­retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven)

Til innhaldsliste

1 Hovudinnhaldet i proposisjonen

Fiskeri- og kystdepartementet fremmar i denne proposisjonen to forslag til endringar i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven).

For det første vert det i kapittel 2 gjort framlegg om å endre deltakerloven § 21 om årlige begrensningar i adgangen til å delta i fiske og fangst mv. Formålet med denne endringa er å opne for at alle fartøy under ein viss storleik, og som er registrert i eit avgrensa geografiske område, kan få adgang til å delta i fangst av kongekrabbe. Dette forslaget er ei oppfølging av forslaga frå regjeringa i St. meld. nr. 40 (2006-2007) Forvaltning av kongekrabbe, der dette er nærare diskutert og grunngjeve.

For det andre vert det i kapittel 3 gjort framlegg om å endre ordlyden i deltakerlova § 25 om gebyr, slik at nevninga «gebyr» vert endra til «avgift» for så vidt gjeld det årlege gebyret som ein fartøyeigar må betale for at fartøyet skal stå registrert i Merkeregisteret. Denne endringa skjer i tråd med nye retningslinjer som er utarbeidde av Finansdepartementet om kva som skal reknast som eit gebyr og kva som skal reknast som ei avgift.

Til toppen
Til forsida av dokumentet