Proposisjoner til Stortinget

Ot.prp. nr. 14 (1996-97)

Om lov om endring i lov 17. desember 1982 nr 86 om rettsgebyr

Om lov om endring i lov 17. desember 1982 nr 86 om rettsgebyr

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget