Proposisjonar til Stortinget

Ot.prp. nr. 14 (2004-2005)

Om lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg

Om lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget