Ot.prp. nr. 15 (2001-2002)

Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester

Til innholdsfortegnelse

1

I Ot.prp. nr. 103 (2000-2001), som ble fremmet 8. juni 2001, ble det foreslått enkelte endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester. I proposisjonen ble det foreslått at det inntas en bestemmelse i barnevernloven som gir Barne- og familiedepartementet hjemmel til å gi forskrifter om kvalitetskrav til barneverninstitusjoner. Forslaget om hjemmel til å gi forskrifter om kvalitetskrav omfatter både de fylkeskommunale og de private barneverninstitusjonene. Det ble videre foreslått en særskilt godkjenningsordning for private barneverninstitusjoner som ikke er innpasset i fylkeskommunens plan. Gjeldende lov inneholder ikke krav om godkjenning av barneverninstitusjoner.

Det fremsatte forslaget ble ikke behandlet av det forrige Storting. I henhold til Stortingets forretningsorden § 33 tredje ledd må odelstingsproposisjoner som ikke er ferdigbehandlet av Odelstinget og Lagtinget i den valgperiode de er overbrakt i, fremsettes på ny for å bli tatt under behandling. Barne- og familiedepartementet legger med dette frem forslaget om endringer i barnevernloven på ny. Forslaget er i samsvar med forslaget i Ot.prp. nr. 103 (2000-2001).

Til dokumentets forside