Ot.prp. nr. 18 (2008-2009)

Om lov om endringer i lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader

Om lov om endringer i lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader
(Forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer og røykeutstyr)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget