Ot.prp. nr. 20 (2005-2006)

Om lov om endringer i utlendingsloven (innkvartering ved søknad om asyl mv.)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens innhold

Regjeringen fremmet 9. september 2005 odelstingsproposisjon om lov om endringer i utlendingsloven (innkvartering ved søknad om asyl mv.), jf. Ot.prp. nr. 112 (2004-2005).

Lovendringsforslagene knyttet seg til ulike sider vedrørende innkvartering av utlendinger som søker asyl, nærmere bestemt lovfesting av krav på innkvartering inntil søknaden er endelig avgjort, innføring av hjemmel for forskriftsregulering av selve innkvarteringsordningen, avskjæring av klageadgangen ved vedtak om bortfall av botilbud og lovfesting av særlig tvangsgrunnlag for utkastelse. Videre ble det foreslått at ansatte i mottak skal fremlegge politiattest, samt yrkesforbud i mottak for personer som har begått seksuelle overgrep mot barn og unge.

Ot.prp. nr. 112 (2004-2005) ble ikke behandlet av det forrige Storting. I henhold til Stortingets forretningsorden § 33 må odelstingsproposisjoner som ikke er ferdigbehandlet av Odelstinget og Lagtinget i den valgperiode de er overbrakt i, framsettes på ny for å bli tatt under behandling. Kommunal- og regionaldepartementet legger med dette på ny fram forslag om lov om endringer i utlendingsloven (innkvartering ved søknad om asyl mv.). Forslaget er i samsvar med forslaget i Ot.prp. nr. 112 (2004-2005).

Til dokumentets forside