Ot.prp. nr. 24 (2002-2003)

Om lov om endringer i straffeprosessloven mv. (begrensninger i adgangen til dokumentinnsyn og bevisførsel)

Om lov om endringer i straffeprosessloven mv. (begrensninger i adgangen til dokumentinnsyn og bevisførsel)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget