Ot.prp. nr. 3 (1999-2000)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgjevar: Justis- og politidepartementet

Om lov om endringar i rettergangslovgjevinga m.m. (harmonisering av rettsmiddelfristar, effektivisering av bøtestraffa og endring av prosessreglane for Høgsterett m.m.)

Om lov om endringar i rettergangslovgjevinga m.m. (harmonisering av rettsmiddelfristar, effektivisering av bøtestraffa og endring av prosessreglane for Høgsterett m.m.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget