Ot.prp. nr. 41 (1999-2000)

Om lov om endringer i lov 20. juli 1991 nr. 67 om overføring av domfelte mv.

Om lov om endringer i lov 20. juli 1991 nr. 67 om overføring av domfelte mv.

Les dokumentet

(utvidet fullmakt til å iverksette overenskomster om fullbyrding av straffedommer, samtykke til ratifikasjon av avtale mellom Norge og Thailand av 20. mai 1999 om samarbeid om fullbyrding av strafferettslige reaksjoner, og samtykke til undertegning og ratifikasjon av tilleggsprotokoll av 18. desember 1997 til den europeiske konvensjonen av 21. mars 1983 om overføring av domfelte)

Følg proposisjonen på Stortinget