Ot.prp. nr. 48 (1998-99)

Om lov om endringer i lov 28 februar 1997 nr 19 om folketrygd og i enkelte andre lover (medisinsk rehabilitering og yrkesrettet attføring)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om endringer i lov 28 februar 1997 nr 19 om folketrygd og i enkelte andre lover.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i lov 28 februar 1997 nr 19 om folketrygd og i enkelte andre lover i samsvar med et framlagt forslag.

Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet ligger ved.

Til dokumentets forside