Ot.prp. nr. 48 (1998-99)

Om lov om endringer i lov 28 februar 1997 nr 19 om folketrygd og i enkelte andre lover (medisinsk rehabilitering og yrkesrettet attføring)

Til innholdsfortegnelse

2 Høringen

Forslag til endringer i beregningsreglene for ytelser under medisinsk rehabilitering og yrkesrettet attføring ble sendt på høring 22 september 1998 i form av et høringsnotat fra Finansdepartementet, Sosial- og helsedepartementet og Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Høringsfristen ble satt til 22 desember 1998. Høringsnotatet ble sendt til 22 høringsinstanser. Følgende har uttalt seg:

Kommunal- og regionaldepartementet, Arbeidsdirektoratet, Rikstrygdeverket, Næringslivets Hovedorganisasjon, Landsorganisasjonen i Norge, Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Akademikernes Fellesorganisasjon, Kommunenes Sentralforbund, Arbeidssøkerforbundet, Rådet for funksjonshemmede, Norges Handicapforbund, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Norsk Revmatikerforbund, Norsk attføringsforum, Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Seniorforum for attføring, Norsk Omskoleringsforbund, Landsforeningen for hjerte og lungesyke, Husbanken og Statens arbeidsmiljøinstitutt. Høringsinstansenes uttalelser til de konkrete endringsforslagene vil bli presentert i forbindelse med gjennomgangen av de enkelte forslagene.

De høringsinstanser som har uttalt seg, er positive til at rehabiliterings- og attføringspenger gjøres til pensjonsgivende inntekt. Høringsinstansene har for øvrig ulike syn på departementenes forslag. Flertallet av høringsinstansene er imidlertid opptatt av at de samlede endringer og/eller deler av endringsforslagene ikke må medføre at den enkelte mottaker får en reduksjon i sine ytelser. På området yrkesrettet attføring uttrykker mange motstand mot at attføringsstønaden «stønad til husholdsutgifter» foreslås avviklet.

Forslagene innebærer en viss omfordeling av ytelsene. De nye beregningsreglene vil gi dem med ingen eller lavere inntekter høyere rehabiliterings- eller attføringspenger enn etter dagens regler. Samtidig er det departementets forutsetning at endringene som foreslås samlet sett skal være kostnadsnøytrale. På denne bakgrunn opprettholdes forslagene fra høringen.

Til dokumentets forside