Ot.prp. nr. 48 (1998-99)

Om lov om endringer i lov 28 februar 1997 nr 19 om folketrygd og i enkelte andre lover (medisinsk rehabilitering og yrkesrettet attføring)

Til innholdsfortegnelse

0

Arbeids- og administrasjonsdepartementet legger med dette fram forslag til endringer i følgende lover:

  • lov 28 februar 1997 nr 19 om folketrygd

  • lov 18 august 1911 nr 8 om skatt av formue og inntekt

  • lov 27 juni 1947 nr 9 om tiltak til å fremme sysselsetting

  • lov 6 juli 1957 nr 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser

Til dokumentets forside