Ot.prp. nr. 48 (1998-99)

Om lov om endringer i lov 28 februar 1997 nr 19 om folketrygd og i enkelte andre lover (medisinsk rehabilitering og yrkesrettet attføring)

Til innholdsfortegnelse

9 Ikrafttredelse og overgangsregler

9.1 Ikrafttredelse

Departementet har lagt opp til at endringene skal kunne tre i kraft 1 januar 2000.

9.2 Overgangsregler

Søknader om rehabiliterings- og attføringspenger som fremmes etter at endringen har trådt i kraft, vil bli behandlet etter de nye bestemmelsene.

For å sikre at de foreslåtte endringene ikke fører til at enkeltpersoner som har søkt om eller mottar ytelser skal gå nevneverdig ned i ytelser når de nye reglene trer i kraft, er det nødvendig med overgangsregler. Departementet ser det som hensiktsmessig å forskriftsfeste overgangsreglene.

Samtidig som mottakerne av løpende ytelser bør sikres mot nedgang i ytelse når de nye reglene trer i kraft, er det et mål at de to etatene ikke skal måtte opprettholde to ulike beregningssystemer i lang tid framover. Overgangsreglene må derfor ivareta begge disse hensyn på en balansert måte.

Personer som har rett til rehabiliterings- eller attføringspenger pr 31 desember 1999 får fastsatt et fiktivt beregningsgrunnlag som gir om lag samme netto ytelse som de ville ha fått etter gamle regler. Ved fastsettelsen av et slikt fiktivt beregningsgrunnlag vil det tas hensyn til endringen i trygdeavgift og fradragsreglene. Andre individuelle skattevirkninger av endringsforslagene vil det imidlertid ikke være mulig å ta hensyn til i beregningen. Dersom ytelsene blir høyere etter nye regler kan mottakeren velge å gå over til nytt regelverk.

Overgangsperioden settes til inntil ett år for rehabiliteringspenger. For mottakere av attføringspenger gjelder overgangsreglene ut attføringsperioden.

Mottakere av stønad til husholdsutgifter vil kunne beholde stønaden ut attføringsperioden, dog ikke lenger enn i en tre års periode etter ikrafttreden, dvs maksimalt ut år 2002. Departementet legger opp til at hovedtrekkene i regelverket for stønaden beholdes for overgangstilfellene i overgangsperioden.

De som i overgangsperioden velger å beholde husholdsstønaden, kan ikke få den nye stønaden til barnetilsyn. Dersom de velger stønad til barnetilsyn, kan de ikke senere gå tilbake og få stønad til husholdsutgifter.

Til dokumentets forside