Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 49 (1997-98)

Om lov om endringer i lov 26. april 1985 nr 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter

Til innholdsfortegnelse

4 Merknad til lovendringen

Departementet foreslår at lov om utdanningsstøtte, § 7 gis følgende ordlyd:

«Det regnes renter og rentesrente av lånet når utdanningen er avsluttet eller normal utdanningstid er gått. Rentesrente skal ikke regnes ved nedsettelse av terminbeløpene etter § 8 første ledd tredje punktum med mindre nedsettelsen var urettmessig.

Departementet gir forskrift om fastsettelse av rentesatser.»

Merknad:

Lovbestemmelsen gir i seg selv ingen føringer for hvordan renten skal beregnes. Begrepene fast og flytende rente som er aktuelle alternativer, har ikke noe definert betydningsinnhold, og egner seg derfor dårlig til å bli tatt inn i lovteksten.

Loven vil gi Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet hjemmel til å gi forskrift om hvordan rentesatsene for lån til låntakere skal fastsettes. Det legges nå til grunn at det skal fastsettes en flytende rente for 3 måneder ad gangen, etter de reguleringsprinsipper Stortinget har lagt til grunn for budsjettvedtaket for 1998, og som ble anvendt ved fastsettelsen av renten for 1. og 2. kvartal 1998. Dersom reguleringsprinsippene skal endres i forhold til dette, må dette forelegges Stortinget som budsjettsak eller som vanlig sak på annen måte. Det er den samme fremgangsmåte som ligger til grunn for vesentlige endringer i de øvrige forskriftene når det gjelder tildeling og tilbakebetaling av lån. Dette betyr at loven vil gi tilstrekkelig fleksibilitet til å kunne møte behov for endringer i reguleringsprinsippene.

Forskriften som blir fastsatt vil gi entydig anvisning på hvordan ny rente skal beregnes. Endring skal kunne skje hver 3. måned. Det er mest hensiktsmessig at forskriften deretter delegerer til Lånekassens styre å gjøre de konkrete vedtak om renteendring, og departementet vil legge dette til grunn.

Departementet vil senere komme tilbake til prinsipper for utforming av forskrift for hvordan tilbud om fastrente skal utformes, og vil ikke gi forskrift om dette før saken påny er forelagt Stortinget.

Til toppen
Til dokumentets forside