Ot.prp. nr. 51 (2004-2005)

Om lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven)

Les dokumentet:

Ot.prp. nr. 51

(2004-2005)

Om lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven)

Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 4. mars 2005, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II)

Følg proposisjonen på Stortinget