Ot.prp. nr. 65 (1999-2000)

Om lov om endring i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven)

Om lov om endring i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven)

Les dokumentet

(gjennomføring av artikkel 12 i rådsdirektiv 1999/35/EF)

Følg proposisjonen på Stortinget