Proposisjoner til Stortinget

Ot.prp. nr. 66 (2000-2001)

Om lov om helseforetak m.m.

Om lov om helseforetak m.m.

Les dokumentet

(helseforetaksloven)

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget