Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 7 (2008-2009)

Om lov om gjennomføring av Konvensjonen om klaseammunisjon

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Proposisjonen inneholder forslag til ny lov om gjennomføring av Konvensjonen om klaseammunisjon, vedtatt i Dublin 30. mai 2008. Proposisjonen inneholder også forslag om å endre straffeloven (lov 22. mai 1902 nr. 10) § 12 nr. 3 slik at straff for overtredelse av gjennomføringsloven kan ilegges norske borgere og personer hjemmehørende i Norge også i tilfeller der overtredelsen har funnet sted i utlandet, uavhengig av vilkåret om dobbel straffbarhet. Bakgrunnen for at lovforslaget fremmes nå er å gjøre det mulig for Norge både å undertegne og ratifisere Konvensjonen om klaseammunisjon i forbindelse med undertegningsseremonien som finner sted i Oslo 3. desember 2008.

Spørsmålet om samtykke til norsk inngåelse av konvensjonen er lagt fram for Stortinget som egen sak, jf. St.prp. nr. 4 (2008-2009).

Bakgrunnen for lovforslaget er at enkelte deler av konvensjonen gjør det nødvendig å endre norsk rett. Dette gjelder konkret regler om straff for personer som bryter konvensjonens bestemmelser. Konvensjonen forbyr bruk, utvikling, produksjon, erverv, lagring, oppbevaring og overføring av klaseammunisjon, og rammer også oppfordring og annen medvirkning til andres overtredelse av konvensjonens forbud. Det fremmes derfor forslag om en ny lov som samler de bestemmelser som er nødvendige for å gjennomføre konvensjonen framfor å spre gjennomføringsbestemmelsene i annet eksisterende lovverk. Tilsvarende løsning ble valgt i forbindelse med gjennomføringen av Kjemivåpenkonvensjonen (jf. lov 6. mai 1994 nr. 10) og Konvensjon om forbud mot bruk, lagring, produksjon og overføring av antipersonellminer og om ødeleggelse av slike miner (jf. lov 17. juli 1998 nr. 54).

Den engelske konvensjonsteksten og en norsk oversettelse følger som vedlegg.

Til toppen
Til dokumentets forside