Ot.prp. nr. 70 (2000-2001)

Om lov om endringer i straffeprosessloven mv. (gjenopptakelse)

Om lov om endringer i straffeprosessloven mv. (gjenopptakelse)

Les dokumentet

Ot.prp. nr. 70

(2000-2001)

Om lov om endringer i straffeprosessloven mv. (gjenopptakelse)

Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 20. april 2001, godkjent i statsråd samme dag.

NOU 1996: 15 Lilandsaken

Følg proposisjonen på Stortinget