Proposisjoner til Stortinget

Ot.prp. nr. 72 (2004-2005)

Om lov om barnehager (barnehageloven)

Om lov om barnehager (barnehageloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget