Proposisjoner til Stortinget

Ot.prp. nr. 75 (2007-2008)

Om lov om havner og farvann

Om lov om havner og farvann

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget