Ot.prp. nr. 78 (2003-2004)

Om lov om endringer i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) og enkelte andre lover

Om lov om endringer i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) og enkelte andre lover

Les dokumentet

(undersøkelse av sjøulykker)

Følg proposisjonen på Stortinget