Proposisjoner til Stortinget

Ot.prp. nr. 90 (2003-2004)

Om lov om straff (straffeloven)

Om lov om straff (straffeloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget