Overgangsordninger for ny lov om universiteter og høyskoler

Universiteter og høyskoler

NOKUT

Forsvarets høyskoler

Politihøgskolen

Justis- og politidepartementet

Forsvarsdepartementet

Deres ref

Vår ref

Dato

200405339

24.06.05

Overgangsordninger for ny lov om universiteter og høyskoler

Ny lov om universiteter og høyskoler trer i kraft 1. august 2005. Fra samme tid oppheves lov 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler og lov 11. juli 1986 nr. 53 om private høyskoler. Departementet har i brev 5. april 2005 varslet at det vil bli fastsatt overgangsordninger i forbindelse med lovens ikraftsetting. Ny lov ligger tilgjengelig på lovdata: http://www.lovdata.no/all/nl-20050401-015.html.

Ved kongelig resolusjon 24. juni 2005 er det fastsatt forskrift om overgangsordninger. Forskriften (vedlagt) er fastsatt innenfor de rammer som er skissert i departementets brev 5. april, og med bakgrunn i de innspill departementet har fått fra berørte institusjoner. Her vil departementet gjøre kort rede for innholdet i de fastsatte overgangsordningene. Forskriften vil også være tilgjengelig på lovdata: http://www.lovdata.no/for/sf/sf-20050401-015.html.

Videreføring av forskrifter og annet regelverk i en overgangsperiode

Det er i forskriften fastsatt at gjeldende forskrifter og annet regelverk fastsatt med hjemmel i de to lovene som nå oppheves, kan videreføres frem til 1. januar 2006. Dette vil gi institusjonene og departementet tid til å ferdigstille arbeidet med nye forskrifter med hjemmel i ny lov. Eksisterende regelverk oppheves automatisk ved utløpet av overgangsperioden.

Overgangsordninger for statlige institusjoner

Med bakgrunn i søknad fra Universitetet i Oslo og Norges musikkhøgskole er det fastsatt at styrene ved disse institusjonene får prolongert sine funksjonsperioder frem til 31. desember 2005. Departementet skal oppnevne eksterne styremedlemmer for disse to institusjonene. Av den grunn ber departementet Universitetet i Oslo og Norges musikkhøgskole fremme forslag til kandidater overfor departementet senest innen 15. september 2005.

For statlige institusjoner med styreperiode som utløper i 2007, er det i forskriften fastsatt at sittende styrer kan fungere med eksisterende styresammensetning ut inneværende styreperiode (31. juli 2007).

I ny lov er det videreført en hjemmel for at loven kan gjelde delvis for enkelte institusjoner. Departementet viser til at Forsvarets høyskoler og Politihøgskolen er delvis innlemmet under gjeldende lov om universiteter og høgskoler gjennom egne forskrifter. Frem til 1. januar 2006 videreføres disse forskriftene som en overgangsordning. Departementet holder nå på å utarbeide utkast til nye forskrifter om delvis innlemming av Forsvarets høyskoler og Politihøgskolen. Nye forskrifter vil tre i kraft senest 1. januar 2006. Arbeidet skjer i samråd med Forsvarsdepartementet og Justis- og politidepartementet.

Overgangsordninger for private institusjoner

For private institusjoner har departementet tidligere lagt til grunn at det vil bli fastsatt overgangsordninger for områder der institusjonene blir pålagt plikter som vil kreve større endringer, og hvor de derfor vil ha behov for noe tid til å gjennomføre nødvendige tiltak.

Basert på de innspill departementet har mottatt fra berørte private institusjoner, gjelder dette:

·
 • etablering av læringsmiljøutvalg (loven § 4-3 tredje ledd)
 • ·
 • etablering av en klagenemnd i samsvar med lovens krav (loven § 5-1)
 • ·
 • krav om styresammensetning med studenter og ansatte representert (loven § 8-1)
 • ·
 • krav om akkreditering for å kunne motta statstilskudd (loven § 8-3 tredje ledd)
 • ·
 • innføring av utdanningsplan mellom student og institusjon (loven § 4-2)
 • ·
 • krav om studentrepresentasjon i kollegiale organ som tildeles beslutningsmyndighet (loven § 4-4)
 • ·
 • etablering av interne kvalitetssikringssystemer (loven § 1-6)

På bakgrunn av institusjonenes innspill, er det fastsatt at de private institusjonene får frist frem til 1. januar 2006 med å etablere læringsmiljøutvalg, tilpasse klagenemnda til lovens krav, få akkreditert studier som de mottar statstilskudd for, oppfylle lovens krav om studentrepresentasjon i kollegiale organ som tildeles beslutningsmyndighet og få på plass nye styrer.

I forbindelse med lovens krav om utdanningsplaner, har departementet fått tilbakemelding om at det for enkelte institusjoner vil være vanskelig å få på plass slike før til studieåret 2006/2007. Det er derfor fastsatt en særskilt overgangsordning frem til dette tidspunkt for dette lovkravet. Departementet forutsetter at private institusjoner som allerede har på plass denne ordningen, viderefører denne i overgangsperioden.

Når det gjelder etablering av interne kvalitetssikringssystemer foreslås det at de private institusjonene gis frist på ett år (1. august 2006) til å få på plass dette. Dette tilsvarer den frist som ble gitt statlige institusjoner ved etableringene av det nasjonale akkrediteringssystemet i 2003.

For reguleringen av opptak ved private institusjoner, viser departementet til at det nå arbeides med et høringsutkast til nytt felles opptaksregelverk som etter planen skal gjelde fra og med opptak til studieåret 2006/2007. Som en overgangsordning gjelder derfor ikke lovens bestemmelser om opptak automatisk for private institusjoner før opptak til studieåret 2006/2007. For private institusjoner vil de opptaksbestemmelser som er fastsatt ved den enkelte institusjon, gjelde i overgangsperioden. Departementet vil informere nærmere i forbindelse med fastsettelse av ny felles opptaksforskrift.

Departementet viser for øvrig til at studier som er godkjent etter lov om private høyskoler, regnes som akkrediterte studier i forhold til ny lov. Det er derfor ikke behov for særskilt akkreditering av tidligere godkjente studietilbud.

Departementets oppfølgingsarbeid

Departementets forskrifter

Departementet har sendt på høring følgende saker:

-
 • revidert forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning ( høringsfrist 24. juni)
 • -
 • ny forskrift om felles klagenemnd for behandling av klagesaker etter lov om universiteter og høyskoler §§ 4-7 til 4-10 ( høringsfrist 22. august)

Departementet tar videre sikte på at utkast til nye forskrifter om opptak til høyere utdanning, egenbetaling og kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling m.v. vil bli sendt på høring rundt månedsskiftet juni/juli.

En rekke sentrale forskrifter, fastsatt av departementet, må oppdateres teknisk i forhold til ny lov. Dette gjelder forskrifter knyttet til rammeplaner, forskrift om krav til mastergrad, forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttede titler m.v. og forskrift om skikkethet i lærerutdanningene. Departementet tar sikte på at arbeidet med å fastsette nye sentrale forskrifter kan sluttføres så raskt som mulig høsten 2005. Departementet vil informere berørte institusjoner nærmere ved fastsettelse av nye forskrifter.

Gjenomgang av studentsamskipnadsordningen

Departementet vil i løpet av kort tid oppnevne en arbeidsgruppe som skal utrede problemstillinger knyttet til studentsamskipnadsordningen. Arbeidsgruppen vil bli sammensatt av representanter fra studentsamskipnadene, utdanningsinstitusjonene, studentene og andre deltakere. Sammensetning og mandat vil bli lagt ut på departementets hjemmesider så snart arbeidsgruppa er oppnevnt.

Lovseminar for private institusjoner

Departementet har vist til at private institusjoner stilles overfor særskilte utfordringer knyttet til implementering av og orientering om konsekvenser av ny lov. Som signalisert tidligere, vil departementet ta sikte på at det kan arrangeres et eget lovseminar for private institusjoner høsten 2005. Departementet vil komme nærmere tilbake til dato og program for et slikt seminar.

Nærmere informasjon vil fortløpende legges ut på departementets hjemmesider: www.ufd.dep.no.

Med hilsen

Toril Johansson (e.f.)

ekspedisjonssjef

Cathrin Sætre

underdirektør

Kopi:

Universitets- og høgskolerådet

Nettverk for private høyskoler

Samordna opptak (SO)

Studentorganisasjonene

Arbeidstakerorganisasjonene

Studentsamskipnadene

Samskipnadsrådet

Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU)