Oversikt over arbeidet i Sikkerhetsrådet mars 2002

Oversikt over arbeidet i Sikkerhetsrådet mars 2002

Norge hadde formannskapet i Sikkerhetsrådet denne måneden og la som formann vekt på å tilrettelegge Rådets arbeid på en best mulig måte gjennom effektiv møteledelse, god kontakt med alle medlemsland og med FNs Generalsekretær. Det norske fomannskapet la også stor vekt på åpenhet om Sikkerhetsrådsarbeidet og avholdt således ni åpne møter i Rådet, samt fire uformelle møter med forskjellige organisasjoner og ressurspersoner. Programmet i mars var meget omfattende, med møter nesten hver dag:

Aktuelle saker i mars

Sierra Leone

konsultasjoner 4.3., 19.3., 21.3

TCC-møte 1TCC-møte – møte mellom Sikkerhetsrådet og de troppebidragsytende land til en fredsoperasjon 20.3

resolusjon 1400 vedtatt 28.3

DR Kongo

konsultasjoner 4.3., 14.3

TCC-møte 4.3

resolusjon 1399 vedtatt 19.3

Bosnia-Hercegovina

Åpent møte 5.3

resolusjon 1396 vedtatt 5.3

Etiopia/Eritrea

Åpent møte 6.3., TCC-møte 14.3

konsultasjoner 14.3

resolusjon 1398 vedtatt 15.3

Somalia

konsultasjoner 7.3. 25.3

Åpent møte 11.3.

Irak

konsultasjoner 8.3.

Midtøsten

Åpent møte 12.3.

konsultasjoner 12.3

resolusjon 1397 vedtatt 12.3

Åpent møte 29.3

konsultasjoner 30.3

resolusjon 1402 vedtatt 30.3

Afghanistan

Åpent møte 13.3

konsultasjoner 13.3

Åpent møte 26.3

konsultasjoner 27.3

resolusjon 1401 vedtatt 28.3.

Liberia

konsultasjoner 19.3.

Angola

konsultasjoner 20.3., 25.3.

Burundi

konsultasjoner 20.3.

Kosovo

Åpent møte 27.3.

Beskyttelse av sivile i konflikt,

Åpent møte 15.3

Norske prioriteringer – hovedsaker i mars

Midtøsten:

Sikkerhetsrådet gis en månedlig orientering om utviklingen i Midtøsten. Orienteringen som ble gitt av USG Prendergast 12. mars synliggjorde behovet for en bredere debatt om den senere tids voldelige utvikling i regionen. Rådet gjennomførte flere møter den dagen både i lukket og åpent format, der bl. a. generalsekretæren deltok. USA la frem et resolusjonsforslag som ble vedtatt med norske kompromissformuleringer. I Resolusjon 1397 omtaler Sikkerhetsrådet for første gang visjonen om en palestinsk stat side om side med Israel. Videre bes partene stanse all vold, iverksette Tenets arbeidsplan og anbefalingene i Mitchell rapporten slik at en varig politisk løsning kan oppnås, og uttrykker støtte til generalsekretærens og hans utsende medarbeideres bestrebelser. Syria avsto fra å stemme.

Pga den ytterligere opptrapping av voldshandlingene i Midtøsten, ble Sikkerhetsrådet igjen samlet på kort varsel 29. mars. Rådet møttes også i uformelle konsultasjoner for å drøfte to utkast til resolusjon hhv fra Den arabiske gruppe og det norske formannskapet. Det norske utkastet søkte å samle Rådet og ble vedtatt som resolusjon 1402 natt til 30. mars med 14 stemmer. Syria deltok ikke i avstemmingen over resolusjonen. Resolusjonen krever umiddelbar våpenhvile, israelsk tilbaketrekning fra palestinske byer og stans i all vold og terror.

Dette er første gang på mange år at Sikkerhetsrådet har samlet seg om resolusjoner om Midtøsten. Norge spilte en hovedrolle ved begge resolusjonene gjennom den måten vi ledet forhandlingene på og ved å foreslå tekst.

Afghanistan:

Den 13. mars møttes Sikkerhetsrådet både i åpent møte og i lukkede konsultasjoner for å drøfte utviklingen i Afghanistan. USG Prendergast ga Rådet en oppdatering om den politiske, militære og humanitære situasjonen. Prendergast oppfordret Rådet til å bistå interimsadministrasjonen og å støtte opp om Loya Jirga-prosessen. Senere på dagen møttes flere sentrale land, herunder Norge, med generalsekretæren for å diskutere utvidelsen av det internasjonale sikkerhetsnærvær i Afghanistan (ISAF).

Rådet gjennomførte igjen et åpent møte om Afghanistan 26. mars som ble ledet av utenriksminister Petersen. Til grunn for møtet lå generalsekretærens statusrapport for utviklingen i Afghanistan. Rapporten inneholdt et forslag om å samle all FNs virksomhet i landet under en felles paraply gjennom en FNs misjon for assistanse til Afghanistan (UNAMA). Visegeneralsekretær Frechette introduserte rapporten og anmodet om ytterligere assistanse til Afghanistan. Norge fikk stor ros for å holde et åpent møte der 13 land utenfor Rådet deltok i debatten. Norge fikk også anerkjennelse for sitt substansielle bidrag til Afghanistan og sitt arbeid som formann for ASG. Rådet ga sin støtte til etableringen av UNAMA og ga generalsekretærens spesialrepresentant full autoritet til å planlegge og gjennomføre FNs aktiviteter i landet, samt ba ASG om å koordinere seg nært opp til FNs spesialrepresentant. Disse elementene ble inntatt i et resolusjonsutkast som ble gjenstand for konsultasjoner 27. mars. Resolusjon 1401 om Afghanistan der Rådet ga støtte til opprettelsen av UNAMA ble vedtatt 28. mars. Presidenten avga også en presseuttalelse om ISAF der Rådet uttrykte seg positiv til en forlengelse av ISAF etter 20. juni.

Norske prioriteringer – Afrika

Etiopia og Eritrea:

I anledning den forestående grensefastsetting mellom landene gjennomførte Sikkerhetsrådet et åpent møte 6. mars, ledet av utenriksminister Petersen, Rådet ga tilslutning til rapporten fra Sikkerhetsrådets sendelag til landene, 18.-19. februar. Norge fikk stor anerkjennelse både for et konstruktivt initiativ og en godt gjennomført reise. I rapporten oppfordrer Sikkerhetsrådet partene til å akseptere den internasjonale grensekommisjonens kjennelse når den blir presentert, 13. april.

Sikkerhetsrådet vedtok 15. mars resolusjon 1398 om forlengelse av FN operasjonen til Etiopia og Eritrea (UNMEE) med seks måneder. Resolusjonsutkastet ble utarbeidet på norsk side og i tråd med innholdet i sendelagets rapport, samt generalsekretærens rapport av 8. mars. Det tas høyde for at UNMEEs mandat må justeres når grensekommisjonens rapport og kjennelse foreligger.

Sikkerhetsrådets behandling av Etiopia og Eritrea konflikten viser at det var bred enighet om den tilnærming som ble utmeislet på norsk side gjennom reisen til Sikkerhetsrådets sendelag og utenriksministerens besøk til regionen. Flere delegasjoner viste til Norges konstruktive arbeid med konfliktene på Afrikas Horn.

Somalia:

Sikkerhetsrådet gjennomførte lukkede konsultasjoner om Somalia 7. mars og et åpent møte 11. mars der Somalias utenriksminister deltok. Sikkerhetsrådet vedtok en president uttalelse (S/PRST/2002/8) den 28. mars, utarbeidet og fremforhandlet under norsk ledelse. Forslagene om revitalisering av våpenembargoen, fredsbyggende tiltak i FN-regi og et sendelag fra Sikkerhetsrådet, ble vedtatt etter en omfattende forhandlings-prosess. Vedtaket legger til grunn at FN nå vil gjennomføre forberedende aktiviteter i Somalia for en fredsbyggende misjon i landet. En slik helhetlig misjon vil bli etablert så snart sikkerhetssituasjonen tillater det. SR sendelaget forventes gjennomført i perioden ultimo mai/medio juni. Bl. a. på bakgrunn av sendelagets observasjoner vil Sikkerhetsrådet ta stilling til hvordan man konkret kan støtte fredsbestrebelsene i Somalia. Norge fikk stor anerkjennelse for det solide arbeidet og godt håndtverk som ble utført for å komme frem til enighet om presidentuttalelsen.

Sierra Leone:

Sikkerhetsrådet vedtok 28. mars resolusjon 1400 som forlenger FN operasjonen i Sierra Leone (UNAMSIL) med ytterligere seks måneder. Utkastet var gjenstand for inngående drøftelser på ekspertnivå, særlig rundt formuleringene i para 14. som omhandler beskyldningene om seksuelle overgrep av FN personell mot kvinner og barn i flyktningeleire. For Norge var det svært viktig å få inn sterke formuleringer om dette og vi bidro til å få inn tekst som viser til generalsekretærens null-toleranse politikk overfor denne type overgrep, samt behovet for at stater bidrar til å rettsforfølge egne borgere som er beskyldt for slike overgrep. SRSG Adenije orienterte Rådet i et lukket møte 21. mars og senere troppebidragytende land i et eget møte 20. mars om utvikingen i landet før valget 14. mai og om UNAMSILs bidrag til å trygge sikkerheten.

I konsultasjoner 19. mars ga Rådet tilslutning til rapporten fra sendelaget til Sierra Leone som har vurdert forhold rundt etableringen av spesialdomstolen for Sierra Leone. Rådet la også vekt på rapportens timeplan følges ved opprettelse av domstolen.

DR Kongo:

Pga urolighetene i det østlige DR Kongo har Rådet gjennomført tre konsultasjoner om utviklingen i løpet av mars. Presidenten avga en presseuttalelse etter konsultasjonene 4. mars der det ble uttrykt uro over utviklingen. USG Guehenno orienterte Rådet 14. mars om bl. a. meldinger som tilsa at Rwanda-støttede opprørsstyrker hadde angrepet regjerings-posisjoner nær landsbyen Moliro. Etter konsultasjonene 19. mars vedtok Sikkerhetsrådet resolusjon 1399 der Rådet fordømmer gjenopptakelsen av kampene i og omkring Moliro, øst i Kongo. Resolusjonen pålegger uttrekning av styrkene fra området. I en ny redegjørelsen til Rådet i lukkede konsultasjoner 27. mars kunne ASG Annabi bekrefte at styrkene hadde trukket seg tilbake. Rådet fastslo at resolusjon 1399 hadde hatt stor effekt, ikke minst for arbeidet til den politiske komite under Lusaka-avtalen.

Enighet oppnådd i Rådet om et SR sendelag til De Store Sjøer i perioden 27. april til 7. mai.

Angola:

I lys av de senere tids politiske endringer i Angola etter opprørsleder Savimbis død, gjennomførte Rådet lukkede konsultasjoner 20. mars der SRSG Gambari orienterte Rådet om fredsplanen som regjeringen vedtok 13. mars og den senere tids politiske og humanitære utvikling. Norge deltok aktivt i fremforhandlingen av et presidentuttalelse (S/PRST/2002/7) som gir støtte til fredsplanen og iverksettelsen av Lusaka-protokollen og uttrykker bekymring over den humanitære situasjonen. Rådet ber Angola om å samarbeide med FN i gjennomføringen av fredsplanen og i den videre fredsprosessen. Presidentuttalelsen ble vedtatt i et formelt møte 28. mars.

Liberia:

Singapore, som formann for sanksjonskomiteen for Liberia, ga Rådet en orientering 19. mars om arbeidet for oppfølging av rapporten fra ekspertpanelet om etterlevelse av sanksjonene. Presidenten avga en presseuttalelse på vegne av Rådet etter møtet hvor det bl.a. fremkom at Sikkerhetsrådet vil fortsette sine vurderinger av ekspertpanelets anbefalinger, samt vurdere ekspertpanelets oppfølgingsrapport som kommer i april.

Burundi:

I uformelle konsultasjoner 20. mars fikk Sikkerhetsrådet en orientering av USG Prendergast om utviklingen i Burundi. Han var relativt optimistisk til fredsprosessens fremtid til tross for kamphandlinger nær hovedstaden. Rådet ba om en umiddelbar stopp i kamphandlingene og anmodet giversamfunnet om ytterligere økonomisk og humanitær støtte. Etter anmodning fremførte Presidenten Rådets syn på utviklingen i Burundi i en presseuttalelse etter møtet.

Øvrige aktuelle saker

Bosnia-Hercegovina:

Utenriksminister Petersen ledet det åpne møtet i Sikkerhetsrådet 5. mars der flere land i regionen holdt innlegg. UNSG Annan, HR Petritsch, SRSG Klein og SG/HR Solana deltok også i møtet. Representantene la vekt på styrking av rettsstaten og reformer av politi- og rettssystemet. Rådet vedtok resolusjon 1396 som ønsker velkommen utnevnelsen av Lord Ashdown som ny høyrepresentant etter Petritsch. Rådet ønsket også velkommen etableringen av EU politimisjon (EUPM) fra 1. januar 2003 for å ta over FNs ansvar på justis- og politiområdet. Resolusjonen fremhever EUs ønske om å invitere ikke-medlemmer til å delta. Norge uttrykte også anerkjennelse for SFORs innsats i forbindelse med pågripelse av krigsforbrytere.

Kosovo:

Den 27. mars ble Rådet gitt den månedlige orienteringen av ASG Annabi om utviklingen i Kosovo. FRJs visestatsminister Covic deltok i møtet. Nytt siden seneste orientering var valget av president og regjering 4. ds. Gjenskaping av et multietnisk samfunn, retur av fordrevne og oppbygging av samfunnsstrukturene og sikkerhetssektoren sto sentralt i innleggene, også Norges.

Irak:

Rådet gjennomførte 8. mars konsultasjoner om den seneste kvartalsrapporten om FNs våpeninspektører (UNMOVIC). UNMOVICs interne forberedende arbeid fortsetter i hht UNMOVICs mandat og det forelå således intet nytt. Rådet ble også orientert om de første samtalene mellom FNs Generalsekretær og Iraks utenriksminister.

Beskyttelse av sivile i væpnet konflikt:

Sivile rammes særlig hardt ved væpnet konflikt. Norge tok derfor tidligere i år initiativet til å utarbeide en oversikt over beslutninger fattet av Sikkerhetsrådet i resolusjoner og presidentuttalelser som ivaretar sivilbefolkningens rettigheter. Norge var pådriver for å få denne oversikten nedfelt i et aide memoire. I mars tok Norge således initiativet til et åpent møte om sivile i konflikt der aide memoire var grunnlaget for diskusjonen. Norge fikk stor anerkjennelse for å holde temaet på Rådets dagsorden. A ide memoire er et arbeidsverktøy og hjelpemiddel ved utarbeidelse av fremtidige Sikkerhetsrådsbeslutninger, og som kan bidra til å sikre at hensynet til sivile ivaretas ved fornying og utarbeidelse av nye fredsoperasjonsmandater. Rådet vedtok aide memoire som ble oversendt til generalsekretæren sammen med en presidentuttalelse (S/PRST/2002/6) der Rådet uttrykker sin bekymring for den trussel sivile blir utsatt for i konfliktsituasjoner.

Internasjonale kvinnedagen:

Rådet har de senere år uttalt seg på den internasjonale kvinnedagen 8. mars gjennom en presseuttalelse. Fra norsk side ble det derfor tatt initiativ til en presseuttalelse fra Rådet som vektlegger behovet for å inkludere kvinner i fredsforhandlinger, gjenoppbygging etter konflikt og i FNs fredsoperasjoner. Rådet ba om at resolusjon 1325 ble gjennomført raskt og helhetlig og at FNs avdeling for fredsbevarende operasjoner (DPKO) ble styrket for å sikre gjennomføring av disse målsetningene, samt å inkludere likestillingseksperter i FNs fredsbevarende operasjoner. Presseuttalelsen omtaler også den vanskelige situasjonen for kvinner i Afghanistan. Presidenten for Sikkerhetsrådet deltok også i et særskilt møte på kvinnedagen arrangert av UNIFEM.

Aktuelle møter utenfor Sikkerhetsrådet

Seminar om økonomiske interesser i krig:

Som medlem av Sikkerhetsrådet har Norge lagt vekt på å se nærmere på drivkreftene bak konflikt. I samarbeid med IPA (International Peace Academy) arrangerte Norge derfor et seminar om økonomiske drivkrefter i væpnede konflikter 25. mars i New York. Seminaret vekket oppmerksomhet og fikk god oppslutning og dekning i internasjonal presse. Utenriksminister Jan Petersen holdt Norges innlegg. I sitt innlegg kom han inn på at rike naturressurser ofte kan være kimen til konflikt og en årsak til at konflikter ikke avsluttes. Svake stater og mangel på vel fungerende rettssystemer gjør at ulovlig utnyttelse av naturressurser kan fortsette. Han appellerte til at det internasjonale samfunn lærer med om hva som nører opp under konflikter slik at de riktige virkemidler kan tas i bruk.

Møte med SRSG’ene – "Rettvesenet i en overgangsfase":

FNs avdeling for politiske saker (DPA) hadde tatt initiativet til å samle generalsekretærens spesialutsendinger til et temamøte i New York 5. mars. Tema for møtet var "Rettsvesenet i en overgangsfase" (transitional justice). Generalsekretæren deltok i temamøtet. De senere år har det vært arbeidet mye med rettferdighet og forsoning etter konflikter og krig. Det stilles likevel mange spørsmål om når og hvordan det internasjonale samfunn skal bistå for å fremme forsoningstiltak og rettsoppgjør. Problemstillingene rundt dette temaet er sensitive. Amb. Kolby var invitert til møtet som president for Sikkerhetsrådet og holdt et innlegg som var omforenet med øvrige medlemmer av Sikkerhetsrådet. Utenriksminister Jan Petersen var samme dag vert for en arbeidsmiddag for SRSG’ene. I sin tale sa utenriksministeren at det ikke kan bli varig fred og sikkerhet uten et vel fungerende rettsvesen som rettsforfølger overgripere. Det er fundamentet for politisk stabilitet og forsoning. Han la også vekt på at forbrytelser mot internasjonal rett må rettsforfølges. Derfor trenger vi den Internasjonale straffedomstolen. (ICC)

Arria-møter

Arria-møtene er et møteformat der Sikkerhetsrådets medlemmer gis anledning til å møte spesialrepresentanter og NGOer. Arria-møtene gir mulighet til å belyse situasjoner som kommer opp i Rådet eller kaster lys over forhold som Rådets medlemmer bør gjøres kjent med. Norge gjennomførte fire Arria-møter i løpet av mars. Alle møtene hadde betydning for Rådets dagsorden i løpet av måneden.

5. mars
Angola

Representanter for Human Rights Watch, MSF, Redd Barna og Oxfam International ba Sikkerhetsrådet ta opp spørsmålet om vanskelighetene med å distribuere humanitær assistanse til befolkningen i Angola. Organisasjonene mente begge parter til konflikten, både regjeringen og UNITA, var ansvarlige for den meget alvorlige humanitære situasjonen og vanskeligheten med å nå ut med hjelpen til de som trengte det mest. FNs humanitære koordinator i Angola har bedt om ytterligere midler for å møte det enorme humanitære behovet.

8. mars
Spesialrapportøren for overgrep mot kvinner, rapport fra besøk i Sierra Leone

Spesialrapportør Radhika Coomaraswamy ga en redegjørelse for det enorme omfanget av alvorlige voldelige overgrep mot kvinner og jentebarn i Sierra Leone gjennom den 10 år lange konflikten. Mange av overgrepene har vært av seksuell natur og dermed særlig kjønnsrelatert. Alle parter i konflikten har vært overgripere. Spesialrapportøren ba spesielt om at overgripere må rettsforfølges og at disse forhold også må følges opp av den nye spesialdomstolen og sannhetskommisjonen i Sierra Leone.

19. mars
Møte om overgrep mot kvinner og barn i Mano River landene (Sierra Leone, Liberia og Guinea)

UNIFEMs uavhengige eksperter Elisabeth Rehn fra Finland og Ellen Johnson Sirleaf fra Liberia ga en redegjørelse om forholdene for kvinner i dette triangelet etter en rundreise til Liberia og Sierra Leone som ledd i innsamling av informasjon om gjennomføring av resolusjon 1325 (kvinner, fred og sikkerhet). Ekspertene fortalte om sjokkerende overgrep mot kvinner og barn i landene som bekreftet inntrykket fra redegjørelsen til Coomarawamy noen dager før. De seksuelle overgrep er særlig graverende og meget utbredt. Kvinners sivile rettigheter er også dårlig utviklet. Ekspertene appellerte til internasjonal støtte for en fredelig utvikling i landene slik at rettsbaserte system kan opprettes som på lengre sikt kan sikre kvinners rettssikkerhet.

22. mars
Presentasjon av OHCHR om etableringen av sannhetskommisjon i Sierra Leone

New York kontoret for høykommisæren for menneskerettigheter og en representant fra Centre for Transitional Justice ga en kort orientering om status for opprettelsen av Sannhets- og forsoningskommisjonen i Sierra Leone. Mye arbeid var lagt ned i Sierra Leone for å skape folkelig støtte for Sannhetskommisjonen. Det største problemet nå var å skaffe tilstrekkelig finansiering til Kommisjonen. Forholdet mellom Sannhetskommisjonen og domstolen for Sierra Leone ble også berørt.